Usnesení z 4. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

4. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 30. ledna 200751/4 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a. s. , se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, 140 00 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat do 15.2.2007.

52/4 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 697/5 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 1 m2 za účelem umístění mobilního stojanu pro uchycení orientačně reklamního zařízení ve prospěch Renaty Kotrbové, bytem Travinářská 1169, Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

53/4 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. st. 2798/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 4 m2 ve prospěch Ing. Lenky Hrstkové, bytem Dr. Milady Horákové 1250, Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

54/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.80 v domě čp.1443 na ul.Moravská a č.B49 (715) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

55/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.201 a 212 v domě čp.1059 na ul.1.máje a č.B28 (512) a B45 (711) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

56/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.4 a 70 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

57/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.317 v domě čp.1059 na ul.1.máje o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

58/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.209, 303 a 413 v domě čp.1059 na ul.1.máje, č.43, 45 a č.68 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.N67 (608) v domě čp.2330 na ulici Lesní o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

. 59/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.B15 (516) v domě čp.2330 na ulici Lesní o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

60/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.407 v domě čp.1059 na ulici 1.máje o 1 měsíc za podmínky uhrazení plné výše kauce, dle důvodové zprávy.

61/4 Rada města neschvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.12 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.B30 (514) v domě čp.2330 na ulici Lesní a ukládá městskému úřadu podání žalob na vyklizení bytu k soudu, dle důvodové zprávy.

62/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 k nájemní smlouvě o nájmu bytových jednotek s firmou ON Semiconductor Czech republic s.r.o. ze dne 31.10.2006, dle důvodové zprávy.

63/4 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č.128/ 2000 Sb. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitého majetku mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Komerčními domy Rožnov, spol.s r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.2 podepsat.

64/4 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci „ Splašková kanalizace Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky“ 1.část , mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou COBBLER s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

65/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změny výše platových tarifů a pravidelně měsíčně poskytovaných nadtarifních složek platu ředitelům(kám) příspěvkových organizací s účinností od 1.1. 2007 dle předloženého návrhu.

66/4 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek smlouvy s fy VITA software, s.r.o. na dodání programového vybavení a převod a využití práv k software "Vodoprávní úřad" a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

67/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek smlouvy s fy VITA software, s.r.o. na poskytování technické podpory pro software "Vodoprávní úřad" a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

68/4 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zřizuje odbor strategického rozvoje a investic a schvaluje další změny organizační struktury Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.
Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit organizační změny v termínech, dle důvodové zprávy bez zvyšování počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu.

69/4 Rada města v souladu s § 102, odst.2) písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odvolává dosavadní členy grantových komisí a zároveň jmenuje nové členy grantových komisí dle důvodové zprávy.

70/4 Rada města schvaluje v souladu s §122 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Jednací řád bytové komise rady města, dle důvodové zprávy.

71/4 Rada města ruší své usnesení č. 17/2 ze dne 12.12.2006 a z předložených návrhů ve veřejné obchodní soutěži na prodej bytu č. 5 v domě čp. 1571, ul. Oděská v Rožnově pod Radhoštěm vybrala za vítězný návrh Ing. Milady Zedníkové, Ostrava. Současně ukládá městskému úřadu oznámit výsledky této veřejné soutěže všem účastníkům soutěže.

72/4 Rada města ruší své usnesení č. 18/2 ze dne 12.12.2006 a z předložených návrhů ve veřejné obchodní soutěži na prodej bytu č. 39 v domě čp. 1574, ul. Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm vybrala za vítězný návrh pana Tomáše Peschela, Rožnov pod Radhoštěm. Současně ukládá městskému úřadu oznámit výsledky této veřejné soutěže všem účastníkům soutěže.

73/4 Rada města nevyhlašuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem částí p.č. 3564/17 v k.ú. Rožnov p.R. na Masarykově náměstí za účelem umístění vitríny dle důvodové zprávy.

74/4 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, objednávky č. 36/OSM/07/Obj, 37/OSM/07/Obj, 38/OSM/07/Obj na drobné udržovací práce ve městě Rožnov pod Radhoštěm předložené radě města odborem správy majetku.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:13:15 - aktualizováno 13.3.2014 14:50:58 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load