Usnesení z 5. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

5. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 20. února 200775/5 Rada města jmenuje v souladu s 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a článku I., odst.2) „Zásad pro zřízení a použití peněžního fondu na opravy bytového fondu“ radu „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ v tomto složení: předseda Markéta Blinková, členové Ing. Lenka Vojkůvková, vedoucí odboru výstavby a územního plánování a Ing. Miroslav Martinák, vedoucí finančního odboru.

76/5 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 200.000,- Kč na údržbu zeleně v Rožnově pod Radhoštěm od společnosti CS CABOT, spol. s r.o. se sídlem Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí, IČ: 14612411. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 2.3.2007.

77/5 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu "O zajištění zpětného odběru elektrozařízení" s firmou ASEKOL s. r. o. , se sídlem Dobruška 1, Praha 4, 147 00, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.3. 2007.

78/5 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu "O spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností s firmou EKOLAMP s. r. o., se sídlem Korytná 47/3, Praha 10- Strašnice a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15. 3. 2007.

79/5 Rada města v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje objednávky č. 47/2007/OSM/OBJ, 48/2007/OSM/OBJ, 53/2007/OSM/OBJ, 58/2007/OSM/OBJ, 59/2007/OSM/OBJ, 61/2007/OSM/OBJ na drobné udržovací práce a projektovou přípravu oprav ve městě Rožnov pod Radhoštěm předložené radě města odborem správy majetku.

80/5 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, metodiku stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene na městském pozemku. Rada města ukládá odboru správy majetku řídit se touto metodikou při sestavování smluv o věcném břemeni na městských pozemcích.

81/5 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 1747/2 a 3623/1v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch CAMPING ROŽNOV s.r.o., Radhošťská 940, Rožnov p.R., IČ 44740204. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

82/5 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. st. 57/2, st. 59, p.č. 59/1, 62, 1473, 3567, 3619/2, 3690/2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8, 405 49 Děčín 4, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

83/5 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, na podnět Ing. Jaromíra Řeháka, bytem Rožnov p.R., záměr na prodej části městského pozemku p.č. 1148/1 zahrada v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 18 m2. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

84/5 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemků st.p.č. 2830/27, st. 2830/52 a st. 3295 včetně budovy na st. 3295 a včetně součástí a příslušenství v k.ú. Rožnov p.R. v majetku společnosti ENERGOAQUA, a.s. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 823, IČ 15503461 na dobu určitou. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek č. 1 smlouvy o nájmu podepsat.

85/5 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo č.0000137/2006/IO/DIL „Centralizace a rekonstrukce kuchyní a výdejen jídel mateřských a základních škol v Rožnově p.R.“, kterým je doplněn předmět smlouvy, prodloužena doba plnění, změněny platební podmínky, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat.

86/5 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění, účast Města Rožnova pod Radhoštěm v architektonické soutěži „Cena Petra Parléře 2007“, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města podepsat závaznou přihlášku do soutěže.

87/5 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provedení školení Povodňových komisí v územním obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm dne 2.3.2007, dle důvodové zprávy.

88/5 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č.: 07802-00114/2007 po dobu chodu příslušného kreditovacího centra, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

89/5 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ustanovení řídící skupiny pro KPPS v Rožnově p.R. ve složení JUDr. Jaroslav Kubín, předseda, Petr Jelínek, člen, RNDr. Jaroslav Klimek, člen, dle důvodové zprávy.

90/5 Rada města bere na vědomí personální změny v komisi pro sociálně právní ochranu dětí jako zvláštního orgánu obce pro výkon přenesené působnosti státní správy, které byly vyvolány legislativní úpravou a ukládá starostovi města podepsat dotčené jmenovací dekrety.

91/5 Rada města v souladu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, odvolává dnem 20.2.2007 z funkce člena a předsedy sociální komise paní Evu Rudolphij.
Zároveň jmenuje novým členem a předsedou sociální komise pana Ing. Lubora Kmentu, a to ode dne 21.2.2007.

92/5 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytového prostoru č. 117 o výměře 15 m2 v 1. NP objektu MěÚ Letenská čp. 1918 v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku města zajistit zveřejnění záměru a připravit návrh nájemní smlouvy pro následující zasedání rady města.
Alois Vychodil
místostarosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:13:22 - aktualizováno 13.3.2014 14:51:04 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load