Usnesení z 6. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

6. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 12. března 200793/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 mandátní smlouvy o provozování veřejných WC s Marianem Bartoňem, 1. máje 1354, 756 61 Rožnov p.R., jimž se prodlužuje její platnost a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat do 31.3.2007.

94/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Skládka TKO Rožnov p.R. - monitoring 2007" uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ENERGOAQUA, a. s. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.3.2007.

95/6 Rada města doporučuje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, předložit návrh nové obecně závazné vyhlášky k projednání zastupitelstvu města dne 27. 3. 2007.

96/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávky č. 49/2007/OSM/OBJ, 57/2007/OSM/OBJ, 80/2007/OSM/OBJ, 81/2007/OSM/OBJ, 85/2007/OSM/OBJ, 88/2007/OSM/OBJ na zpracování geometrického plánu, na drobné udržovací práce, stavební práce a projektovou přípravu oprav ve městě Rožnov pod Radhoštěm předložené radě města odborem správy majetku.

97/6 Rada města nevyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 697/5 o výměře 23 m2 v k.ú. Rožnov p.R.

98/6 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem části městského pozemku p.č. 697/5 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 1 m2 za účelem umístění stojanu pro uchycení orientačně reklamního zařízení ve prospěch Renaty Kotrbové, bytem Travinářská 1169, Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

99/6 Rada města schvaluje schvaluje v souladu s § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem nebytového prostoru č. 117 o výměře 15 m2 v 1. NP objektu MěÚ Letenská čp. 1918 v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovu tuto smlouvu podepsat.

100/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoročního povolení na vjezd do Valašského muzea v přírodě pro vozidla zásobování s platností pro rok 2007. Rada města ukládá odboru správy majetku vystavit povolení a tajemníkovi města toto povolení podepsat.

101/6 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na provozování parkoviště u areálu Valašského muzea v přírodě na ulici Palackého v Rožnově p.R. a schvaluje zadávací podmínky pro výběrové řízení. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě města.

102/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 074/2007/OSM/OBJ na provedení STK a emisí pro služební vozidla SPZ VSJ 57-56 a 2Z16939, objednávku č.075/2007/OSM/OBJ na nákup nových pneumatik a výměnu pneumatik na letní provoz a objednávku č. 076/2007/OSM/OBJ na přípravu STK a emisí pro služební vozidla SPZ VSJ 57-56 a 2Z1 6939.

103/6 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na bezúplatný převod městského pozemku p.č. 1040/32 o výměře 212 m2 v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

104/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt č.403 v domě čp.1059 na ul.1.máje dohodou ke dni 31.3.2007, dle důvodové zprávy.

105/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městských bytů o velikosti 1+0 č.203 a 403 v domě čp.1059 na ulici 1.máje a č.B63 (801) v domě čp.2330 na ul.Lesní na dobu určitou 3 měsíce nájemcům, dle důvodové zprávy.

106/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.30 v domě čp.1443 na ulici Moravská, na dobu určitou 3 měsíce nájemci, dle důvodové zprávy.

107/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.1 v domě čp.467 na ul. Sevastopolská, č.306 v domě čp.1059 na ul.1.máje a č.63 v domě čp.1443 na ul.Moravská o 3 roky, dle důvodové zprávy.

108/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.205 v domě čp.1059 na ul.1.máje, č.31 v domě čp.1443 na ul.Moravská, č.1 v domě čp.1774 na ul.Kulturní a č.B48 (714) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

109/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.27 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

110/6 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.407 v domě čp.1059 na ulici 1.máje a č.B15 (516) v domě čp.2330 na ulici Lesní a ukládá bytovému oddělení podat žaloby na vyklizení bytů k soudu, dle důvodové zprávy.

111/6 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu nebytové jednotky (garáže) v suterénu domu čp.1774 na ulici Kulturní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

112/6 Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s §85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej bytu č.3 v domě čp.1696 na ulici Borová vítěznému zájemci a dalšímu náhradníkovi dle vyhodnocené veřejné obchodní soutěže za nabízenou kupní cenu, dle důvodové zprávy.

113/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 73/2007/IO/OBJ na vypracování požárně bezpečnostního řešení pro akci: „Dům na půl cesty v Rožnově pod Radhoštěm – změna stavby před dokončením“.

114/6 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 77/2007/IO/OBJ na kompletní zajištění a výkon veřejné zakázky v souladu s § 23, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách – jednací řízení bez uveřejnění, na akci „ Dům na půl cesty v Rožnově pod Radhoštěm„.

115/6 Rada města schvaluje smlouvu o dílo č.000015/2007/VYST/DIL mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing.arch.Leopoldem Pšenčíkem, Atelier Utilis, pro zpracování změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

116/6 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: • Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi Zlínským krajem a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města smlouvu podepsat,
• zahraniční služební cestu Ing. Jana Kučery formou studijní stáže v Irsku ve dnech 19. - 22. 03. 2007,
• stravné na této služební cestě dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, a vyhlášky č. 549/2006 Sb. v platném znění,
• kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

117/6 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla s Břetislavem Vaškem a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

118/6 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 23 odst. 3 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro Mateřskou školu Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

119/6 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 , zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Statut projektu Rožnovské malé tisky a zároveň dle § 102 odst. 2 písm. h) jmenuje Redakční radu projektu Rožnovské malé tisky ve složení:
Daniel Drápala, odpovědný redaktor
Tomáš Gross, tajemník redakce
Markéta Blinková, členka redakční rady
Milan Hambálek, člen redakční rady
Vojtěch Bajer, člen redakční rady
Richard Sobotka, člen redakční rady
Jarmila Mikulášková, členka redakční rady.

120/6 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. VSA-V-3001/2007 mezi Úřadem práce ve Vsetíně a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tuto Dohodu podepsat.

121/6 Rada města schvaluje v souladu s 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančních odměn v částce po 500,- Kč Ondřeji Blinkovi, bytem Kulturní 1775, Rožnov p.R., Filipovi Coufalovi, bytem Revoluční 1703, Rožnov p.R., Tomášovi Pavlíčkovi, bytem Borová 1696, Rožnov p.R. a Pavlovi Štefelovi, bytem Kramolišov 1713, Rožnov p.R. v souvislosti s jejich oceněním „Nejlepší sportovci okresu Vsetín za rok 2006„.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:13:29 - aktualizováno 13.3.2014 14:51:12 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load