Usnesení z 7. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

7. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 3. dubna 2007122/7 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 5.000,- Kč od města Lázně Kynžvart, IČ: 00254029 za účelem koupě „Lázeňského stromu“, který bude vysazen v „Lázeňském hájku“ v Rožnově pod Radhoštěm. Ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 30.4.2007.

123/7 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 5.000,- Kč od města Třeboň, IČ: 00247618 za účelem koupě „Lázeňského stromu“, který bude vysazen v „Lázeňském hájku“ v Rožnově pod Radhoštěm. Ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 30.4.2007.

124/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o správě a provozu dětských hřišť s Ing. Pavlem Repákem - REVO, Kulturní 1784, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.4.2007.

125/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Plošnou ochranou deratizaci města Rožnova pod Radhoštěm “ s Jiřím Olšákem, Hážovice 2102, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.4.2007.

126/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Oprava komunikací v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm tryskovou metodou TURBO a vysprávka asfaltovou směsí (ABS 1) s firmou TS Valašské Meziříčí s.r.o. , Mikoláše Alše 833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.4.2007.

127/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, "Smlouvu o odběru bioologicky rozložitelného odpadu" s firmou Agrotech, spol. s r. o. se sídlem Poličná 462, Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 20. 4. 2007.

128/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plantém znění, smlouvu o dílo " Na odstranění a odvoz bioodpadu produkovaného městem Rožnov pod Radhoštěm v roce 2007" s firmou A.S.A., spol. s.r.o., Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.4.2007.

129/7 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávky č. 96/2007/OSM/OBJ, 98/2007/OSM/OBJ, na drobné udržovací práce a stavební práce ve městě Rožnov pod Radhoštěm předložené radě města odborem správy majetku.

130/7 Rada města v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pověřuje p. Milana Janáka podepisováním:
1. Nájemních smluv uzavíraných mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a nájemcem hrobového místa na hřbitově na ul. 5.května (starý hřbitov) dle vzorové smlouvy schválené radou města dne 9.1.2007,
2. Nájemních smluv uzavíraných mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a nájemcem hrobového místa na hřbitově v Tylovicích dle vzorové smlouvy schválené radou města dne 7.3.2006,
3. Smluv o odstraňování komunálního odpadu v roce 2007 dle vzorové smlouvy schválené radou města dne 22.11.2006 , na základě důvodové zprávy.

131/7 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 942/1 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře cca 34 m2 na podnět Antonína a Jakuba Porubových, bytem Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

132/7 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu MěÚ Masarykovo nám. čp. 130 (Arete) a čp.131 (Billbar) v Rožnově pod Radhoštěm dle podmínek, uvedených v důvodové zprávě. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě města.

133/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku na provozování veřejného parkoviště na Palackého ul.v k.ú. Rožnov p.R. na dobu určitou od 07. 04. do 09. 04. 2007. Rada města ukládá vedoucímu majetkoprávního oddělení podepsat tuto schválenou objednávku.

134/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku na zaměření a zhotovení geometrického plánu areálu fotbalového stadionu „U Eroplánu“ v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá vedoucímu majetkoprávního oddělení podepsat tuto schválenou objednávku.

135/7 Rada města schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o kauci na užívání bytu č.N85 (816) v domě čp.2330 na ul.Lesní ze dne 18.9.2002, týkající se výše složených finančních prostředků, dle důvodové zprávy.

136/7 Rada města schvaluje v souladu s u §102 odst.2 písm.m.) zákjona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.22 v domě čp.1443 na ul. Moravská o 3 roky, dle důvodové zprávy.

137/7 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.408 v domě čp.1059 na ul.1.máje, č.20 v domě čp.1443 na ul.Moravská,č.B44 (612) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

138/7 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.209 v domě čp.1059 na ul.1.máje, č.45 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.B56 (710) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

139/7 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.303 v domě čp.1059 na ulici 1.máje o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

140/7 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.413 v domě čp.1059 na ul.1.máje o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

141/7 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.68 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.N68 (806) v domě čp.2330 na ulici Lesní o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

142/7 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.8 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

143/7 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.B22(523) v domě čp.1443 na ulici Lesní a ukládá odboru správy majetku podat žalobu na vyklizení bytu k soudu, dle důvodové zprávy.

144/7 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků rozhodla o přidělení zakázky „ Dodatečné stavební práce k akci Dům na půl cesty“ v Rožnově pod Radhoštěm“ firmě RADEKOV s.r.o. a schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000122/2006/IO/DIL, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat.

145/7 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 97/2007/IO/OBJ na zpracování projektové dokumentace.

146/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o postoupení práv a povinností stavebníka , dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

147/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, objednávku na dopravu do města Bergen (Německo).

148/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu Aloise Vychodila, Markéty Blinkové, Tomáše Grosse a Lenky Vičarové do města Bergen (Německo) ve dnech 26. - 30. dubna 2007 bez nároků na úhradu stravného, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

149/7 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouva) s Nadací děti-kultura-sport a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

150/7 Rada města v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pověřuje Mgr. Jana Vaška, referenta odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, zastupováním Města Rožnova pod Radhoštěm před soudy všech stupňů v soudních řízeních v bytových otázkách.

151/7 Rada města v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje do funkce vedoucí investičního oddělení Ing. Alenu Jaremejkovou dle důvodové zprávy.

152/7 Rada města v souladu s § 3, odst. 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, pověřuje řízením městské policie Rožnov pod Radhoštěm pana Daniela Vašuta, dle důvodové zprávy.

153/7 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí provozní dotace TJ Rožnov pod Radhoštěm v částce 100.000,- Kč v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2007 v termínu do 12.4.2007.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:13:36 - aktualizováno 13.3.2014 14:50:36 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load