Usnesení z 8. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

8. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 23. dubna 2007154/8 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 200.000,- Kč na údržbu zeleně v Rožnově pod Radhoštěm od společnosti OMEGA SERVIS HOLDING a.s., IČ: 25824686. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 3.5.2007.

155/8 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o užívání části plotu za účelem umístění reklamního poutače se společností OMEGA SERVIS HOLDING a.s., IČ: 25824686. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 3.5.2007.

156/8 Rada města schvaluje schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o užívání části plotu za účelem umístění reklamního poutače se společností NH -TRANS a.s., IČ: 47679115. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 3.5.2007.

157/8 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení „Sdružení pro rozvoj Soláně“, IČ: 26589532. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 3.5.2007.

158/8 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 50.000,- Kč na údržbu zeleně v Rožnově pod Radhoštěm od společnosti REGOMARKET s.r.o., IČ: 25354761. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 3.5.2007.

159/8 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ceník zpoplatněných stavebních odpadů ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

160/8 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení platnosti smlouvy o pronájmu a smlouvy o dílo, s Milanem Olšanským, 1. máje 1354, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

161/8 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytových prostor - smuteční obřadní síně č. p. 1690 na pozemku p.č. 4193 a nebytových prostor -technického zázemí hřbitova na pozemku p.č. 3682 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě města.

162/8 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávky č. 112/2007/OSM/OBJ, 115/2007/OSM/OBJ, na drobné udržovací práce ve městě Rožnov pod Radhoštěm předložené radě města odborem správy majetku.

163/8 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Mariana Bartoně, jako provozovatele městského parkoviště na Palackého ulici u Mlýnské doliny v Rožnově pod Radhoštěm od 1.5.2007, dále schvaluje mandátní smlouvu na provozování parkoviště a ukládá starostovi města s provozovatelem městského parkoviště podepsat mandátní smlouvu. Dále rada města ukládá odboru správy majetku zpracovat provozní řád parkoviště a předložit jej na příští jednání rady města 9.5.2007.

164/8 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, společnost Auto Heller, s.r.o. Ostrava, jako dodavatele tří služebních vozidel pro Městský úřad a Městskou policii a pověřuje starostu města podepsat objednávky na jejich dodání.

165/8 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu nebytových prostor o výměře 43 m2 v 1 PP objektu 1. máje čp. 823 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku společnosti ENERGOAQUA, a.s. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, 1. máje 823, IČ 15503461 na dobu určitou. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

166/8 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městských pozemcích p. č. 782/1, 782/2 a 846/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

167/8 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene na městském objektu čp. 1527 ( Mateřská škola 5. květen ) na st. p.č. 2295 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Telefónica 02 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČO 60193336. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

168/8 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odvolává Ing. Helenu Lačíkovou z bytové komise a schvaluje doplnění bytové komise o Mgr. Jana Vaška, referenta odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.

169/8 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.2 smlouvy o dílo č.0000138/2006/IO/DIL „Vodovod Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat.

170/8 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, plány oprav pro rok 2007 – základní školy, mateřské školky, městské bytové domy, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města jednotlivé plány oprav podepsat.

171/8 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 116/2007/IO/OBJ a 117/2007/IO/OBJ na zpracování projektové dokumentace, objednávku č. 118/2007/IO/OBJ na realizaci podhledu na matrice, objednávku č. 119/2007/IO/OBJ na úpravy vodovodního řadu „Na zahradách“.

172/8 Rada města schvaluje:
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení celkového počtu zaměstnaců zařazených do městského úřadu o 5, tj. na 148, a to na dobu od 1.5.2007 do 31.10.2007 dle důvodové zprávy.
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení pracovní skupiny na veřejně prospěšné práce v počtu 5 zaměstnanců na dobu od 1.5.2007 do 31.10.2007.

173/8
1)
Rada města v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje konkurs na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze.
2) Rada města v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, jmenuje konkursní komisi pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace ve složení uvedeném v příloze.

174/8 Rada města souhlasí v souladu s článkem VIII a) Zřizovací listiny Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace s navrhovanými stavebními úpravami pavilonu D, spojovací chodby a přístupové komunikace na ZŠ Pod Skalkou prováděné ZŠ Sedmikráska o.p.s.

175/8 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo s CpKP Přerov dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města , aby smlouvu podepsal .

176/8 Rada města v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje Ing. Mojmíra Pápola do funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a investic .
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:13:43 - aktualizováno 13.3.2014 14:50:30 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load