Usnesení z 25. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 25. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 14. ledna 2008459/25 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2), písm.a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 16 odst. 2 písm.c) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a usnesení zastupitelstva města číslo IV./3 ze dne 15.4.2003, rozpočtová opatření pro rok 2007 dle důvodové zprávy, v celkové výši - 2 359 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

460/25 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 900.000,- Kč na údržbu zeleně v Rožnově pod Radhoštěm od společnosti DEZA a.s. se sídlem Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí, IČ: 00011835. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 31.1.2008.

461/25 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele služby „Úklidové a pomocné práce na území města Rožnova pod Radhoštěm“ pana Františka Mirgu, Moravská 1443, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 dle důvodové zprávy. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci „Úklidových a pomocných prací na území města Rožnova pod Radhoštěm“ s panem Františkem Mirgou a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

462/25 Rada města v souladu s §102 odst. 3) zákona 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje seznam uchazečů a jmenuje hodnotící komisi pro zakázku "Drobné stavební práce a služby související s údržbou mobiliáře a hnízd na tříděný odpad na území města Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy.

463/25 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výzvu k jednacímu řízení bez uveřejnění (dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) na zakázku „Poskytnutí dodatečných služeb – komplexní údržba veřejného osvětlení Města Rožnov pod Radhoštěm.“, zadávací dokumentaci a obchodní podmínky. Zároveň pověřuje na základě plné moci firmu MCI SERVIS s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČO 27718158 k výkonu zadavatelských činností v souladu s §151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách dle důvodové zprávy.

464/25 Rada města pověřuje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, v jednacím řízení bez uveřejnění (dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) na zakázku „Poskytnutí dodatečných služeb – komplexní údržba veřejného osvětlení Města Rožnov pod Radhoštěm.“ k otevření obálek, posouzení kvalifikace a k jednání se zájemcem o nabídce p. Aloise Vychodila, Ing. Jaroslava Poláška, Ing. Simonu Vojkůvkovou, p. Jaroslava Zemana a Mgr. Martu Černou dle důvodové zprávy.

465/25 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, sedm smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

466/25 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Smlouvu o právu provést stavbu“ dle projektové dokumentace ,,KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ČÁST 1: TYLOVICE, HÁŽOVICE“ a „Silnice III/4867: Rožnov, Tylovice, Hážovice.“

467/25 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 2. 2008 do 31. 12.2010 u těchto městských bytů: byty č. 102, 202, 208, 302, 308, 309 a 402 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

468/25 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 2. 2008 do 31. 12. 2008 u těchto městských bytů:
byty č. 108 a 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1.máje a byt č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

469/25 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 2. 2008 do 30. 6. 2008 u těchto městských bytů:

byt č. N71 – 718 a byt č. B28 – 512 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

470/25 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 2. 2008 do 31. 3. 2008 u těchto městských bytů: byty č. 212, 305 a 307 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byt č. 4 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

471/25 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, neprodlužuje nájemní smlouvu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Alenou a Vratislavem Markovými, č. b. 106 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy.

472/25 Rada města souhlasí v souladu s § 34 a) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s použitím znaku města za účelem propagace 10. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět 2008“, pořádaného o.p.s. Člověk v tísni.

473/25 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, změnu ve výši osobního příplatku řediteli Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace s účinností od 1.1. 2008 dle důvodové zprávy.

474/25 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení smlouvy o poskytnutí právní služby uzavřené s JUDr. Jiřím Novákem, advokátem AK Brož & Sokol & Novák dohodou s účinností ke dni podpisu této dohody a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat, a současně odvolává plnou moc udělenou JUDr. Jiřímu Novákovi k zastupování Města Rožnova pod Radhoštěm v soudním sporu vedeném se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s. r. o. ve věci o určení vlastnictví k nemovitostem.
V souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rada města rozhodla, že Město Rožnov pod Radhoštěm bude ve všech soudních a správních řízeních vedených před soudy a správními orgány všech stupňů v právních věcech souvisejících nebo vztahujících se k soudnímu sporu o určení vlastnictví k nemovitostem se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s. r. o. se sídlem v Praze (nyní vedeném Okresním soudem ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod čj. 15 C 1/2000) zastupovat Mgr. Thomas Mumulos, advokát advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři se sídlem v Ostravě a uděluje mu k tomuto plnou moc. Rada města schválila smlouvu o poskytování právní pomoci za finančních podmínek dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu a plnou moc podepsat a odvolat pověření udělené Mgr. Olze Vrublové k zastupování města v uvedeném soudním sporu v právní věci o určení vlastnictví k nemovitostem.

475/25 1. Rada města bere na vědomí, že k zajištění provozu IC bude se dvěma pracovníky uzavřena dohoda o provedení práce na období do 29.2.2008. Provoz IC do 29.2.2008 bude zajišťovat město.
2. Rada města ukládá místostarostce p. Blinkové připravit na jednání rady dne 11.2.2008 návrh alternativního řešení informačního centra.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:08:47 - aktualizováno 13.3.2014 14:03:51 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load