Usnesení z 26. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 26. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 11. února 2008476/26 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí daru (movitých věcí) od Vlasty Novákové, bytem Obránců míru 1414, Rožnov pod Radhoštěm . Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 29.2.2008.

477/26 Rada města na základě doporučení hodnotící komise v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách a v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění (dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) na veřejnou zakázku „Komplexní údržba veřejného osvětlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm.“ a to nabídky : Ing. Jiřího Štefla, Solanec pod Soláňem č.p. 60, 756 62 Hutisko - Solanec, IČ : 40331741. Zároveň rada města pověřuje starostu města JUDr. Jaroslava Kubína podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem .

478/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko. Rada města ukládá starostovi města tento Dodatek č. 2 podepsat.

479/26 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a v souladu s §17 odst.5) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě na provozování sběrného dvora města Rožnov pod Radhoštěm, uzavřené s Ing. Janem Pancem ze dne 18.12.2007, kterým se smlouva prodlužuje do 30.6.2008. Zároveň ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat a odboru správy majetku připravit podmínky pro výběrové řízení – formou zjednodušeného podlimitního řízení na „Kompletní zajištění provozování sběrného dvora pro město Rožnov pod Radhoštěm“ v souladu s § 38, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

480/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, čtyři smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

481/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu č. 11/2008/OSM/INO na pozemcích Ředitelství silnic a dálnic ČR v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

482/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvy o právu provést stavbu č. 05/2008/OSM/INO na pozemcích jiných vlastníků v obci a k.ú. Rožnov p.R., a to:
1. Koryčanský Bohumír,Rožnov p.R.
Vojkůvková Libuše, Rožnov p.R.
Plesníková Ludmila, Rožnov p.R.
Kubín Robert, Rožnov p.R.
Krupová Lenka, Rožnov p.R.

2. Ing. Dobiáš Libor, Rožnov p.R.
Gerla Vojtěch, Valašské Meziříčí
SJM Zetkovi Naděžda a Petr, Vidče

3. Žingorová Lydie, Rožnov p.R.
Žingorová Eliška, Ostrava
Žingorová Miluše,Příbram
Lesná Dagmar, Rožnov p.R.
Žingor Pavel, Rožnov p.R.

4. Bajerová Zdeňka, Rožnov p.R.

5. ČR – Lesy České republiky, s.p., Správa toků Vsetín

6. ČR – Povodí Moravy, s.p., Brno
Rada města ukládá starostovi města podepsat tyto schválené smlouvy.

483/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu městského pozemku p.č. 1692/2 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 23.381 m2 ve prospěch Fotbalového klubu FC Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

484/26 Rada města schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem objektu klubovny na st. p.č. 1359, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o.“ IČ 25874187 se sídlem v Rožnově p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit.

485/26 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr na směnu části městského pozemku p.č. 434 o výměře cca 22 m2 za část pozemku p.č. 422/2 ve vlastnictví Lubora a Jaroslavy Grigorescu o výměře cca 7 m2 a část pozemku p.č. 441/1 ve vlastnictví Jaroslavy Grigorescu o výměře cca 5 m2, vše k.ú. Tylovice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

486/26 Rada města doporučuje zastupitelstvu v souladu s § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vzdát se předkupního práva dle čl. V. kupní smlouvy s Ondřejem Martinákem, ze dne 28.4.2000, uplynutím lhůty v nabídce k odkoupení nemovitostí. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit podání ke schválení v zastupitelstvu města.

487/26 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, vyhodnocení interní hodnotící komise k zakázce „Rekonstrukce STL plynovodu Tylovice – Dolní Dráhy“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena se subjektem Jaromír Matula-MIVES, Zašová, IČ 22992499 . Rada města ukládá odboru správy majetku připravit smlouvu o dílo a předložit ji následně ke schválení v radě města .

488/26 Rada města konstatuje, že všechny 3 přihlášky na prodej městských pozemků p. č. 52,53,54 a 55 v areálu fotbalového stadionu Harcovna splňují podmínky vyhlášeného záměru a doporučuje zastupitelstvu města vyhodnotit ve smyslu vyhlášeného záměru z těchto tří nabídek nejlepší a schválit převod uvedených nemovitostí vybranému zájemci.

489/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 31. 3. 2011 u těchto městských bytů: byty č. 103, 201 a 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byt č. 37 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

490/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 30. 6. 2008 u těchto městských bytů: byty č. 107 a 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byty č. B8 – 305, B45 – 711 a N84 - 815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

491/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p. R. dohodou k 29. 2. 2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu.

492/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 208 za byt č. 206 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje paní Brigitě Dorotíkové od 1. 3. 2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 208 a nájemní smlouvu k bytu č. 206, včetně příslušné smlouvy o kauci.

493/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 1+1 č. 106 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p. R. na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu, smlouvu o kauci a evidenční list.

494/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 1+0 č. 304 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p. R. na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu, smlouvu o kauci a evidenční list.

495/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 2 domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově p. R. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

496/26 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na pronájem garáže č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

497/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, doplnění bytové komise o pana Aleše Bardoně, bytem Svazarmovská 1574, Rožnov p.R.

498/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy, vzájemné součinnosti a uvedení do provozu dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

499/26 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválení zásad výkupu inženýrských staveb od investorů:
1. členové sdružení zastupované p. Skalkou
2. manželé Drongovi
3. společnost Fagus 21, a. s.

a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení žádosti o výkup inženýrských staveb od žadatelů, kteří nezahájili výstavbu do 31.12.2007 dle důvodové zprávy.

500/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.2, písm. o zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platné znění, Organizační strukturu projektu „Revitalizace Městského parku Rožnov pod Radhoštěm“ a „Parkoviště Sokolská“ a „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“.

501/26 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků neschvaluje vyhlášení Arichtektonicko-urbanistické veřejné ideové soutěže na zpracování „Multifunkčního kulturního centra“.

502/26 Rada města schvaluje v souladu s ust. § 102, odst. 3, zák. č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení zakázky "Studie proveditelnosti revitalizace průmyslového areálu Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a příloh.

503/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost o podání nabídky na zpracování energetických auditů a energetických průkazů budov školních a předškolních zařízení a budovy Městského úřadu a také schvaluje návrh komise pro hodnocení nabídek.

504/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení zakázky "Studie proveditelnosti projektu Cyklostezka Rožnovskou Bečvou".

505/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, úkol jednateli společnosti Komerční domy, s. r. o. zpracovat projektovou dokumentaci na akci "Sportovní areál Bučiska".

506/26 Rada města v souladu s 102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších změn a v souladu se „Smlouvou o partnerství při jednotném pořízení správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky" , jmenuje Ing.Hanu Žatkovou, vedoucí oddělení územního plánování , a jako náhradníka Ing. Ivanu Žváčkovou, referenta oddělení územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm , do výběrových komisí pro výběr zájemců dle článku V., odstavce 14 uvedené smlouvy.

507/26 Rada města v souladu s § 102, odst. 2) písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odvolává dnem 11. 2. 2008 z funkce člena grantové komise sociální RNDr. Jaroslava Klimka a zároveň jmenuje novým členem grantové komise sociální Mgr. Evu Urbanovu a to ode dne 12. 2. 2008.

508/26 Rada města v souladu s § 102, odst. 2) písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odvolává dnem 11. 2. 2008 z funkce člena grantové komise sociální JUDr. Jaroslava Kubína a zároveň jmenuje novým členem grantové komise sociální Markétu Blinkovou a to ode dne 12. 2. 2008.

509/26 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bere na vědomí rezignaci pí Evy Rudolphij na členství v kulturní komisi a zároveň s účinnosti od 1.2. 2008 jmenuje p. Pavla Jakubíka novým členem kulturní komise města.

510/26 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše příplatku za vedení ředitelce T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace s účinností od 1. 2. 2008 dle důvodové zprávy.

511/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 2 ke smlouvě o postoupení užívacích práv k systému právních informací ASPI mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ASPI, a.s., ze dne 30.12.2002, a ukládá starostovi tento dodatek č. 2 podepsat.

512/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 11 k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství, která byla uzavřena s firmou T-Mobile, a ukládá starostovi tento dodatek č. 11 smlouvy podepsat.

513/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 12 k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství, která byla uzavřena s firmou T-Mobile, a ukládá starostovi tento dodatek č. 12 smlouvy podepsat.

514/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, uzavřený mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem. Současně ukládá starostovi města výše uvedenou smlouvu podepsat.

515/26 Rada města projednala alternativní návrhy řešení IC města a k zajištění provozování informačního centra externí firmou schvaluje v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu dle důvodové zprávy.

516/26 Rady města se seznámila s ekonomickým a koncepčním vyhodnocením variant využití domu s byty na půl cesty a doporučuje, aby zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o prominutí vrácení celé nebo části dotace, event., aby zastupitelstvo města schválilo vrácení celé dotace na financování výstavby podporovaných bytů.

517/26 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoročního povolení na vjezd do Valašského muzea v přírodě pro vozidla zásobování s platností pro rok 2008. Rada města ukládá odboru správy majetku vystavit povolení a tajemníkovi města toto povolení podepsat.

518/26 Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabídku na prodej jedenácti městských bytů v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm včetně schválení cenové nabídky dle důvodové zprávy.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:08:55 - aktualizováno 13.3.2014 14:17:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load