Usnesení z 27. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 27. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 03. března 2008__________________________________________________________ 519/27 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele služby „Pasport vodohospodářského majetku – vodovodů v k.ú. Rožnov p.R., Tylovice a Hážovice“ firmu Ivo Hradil – Vodoprojekt, Havlíčkova 1/234, Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci „pasportu vodohospodářského majetku – vodovodů v k.ú. Rožnov p.R., Tylovice a Hážovice s firmou Ivo Hradil – Vodoprojekt a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

520/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění šesti smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

521/27 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 1214/9 jiná plocha o výměře 92 m2 v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

522/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

523/27 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vydává pro účely územního řízení souhlas s provedením přeložky splaškové kanalizace DN 800 v majetku města do pozemků p. č. 1725/1, 1710/1, 3625/17, 3625/16, 3625/33, 1711/1 a st. 4092 v k. ú. Rožnov p.R.
Stavba přeložky bude realizována Hotelem Eroplán, a. s., Horní Paseky 451, Rožnov p. R. na základě smluvního vztahu s městem. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit na příští zasedání rady města tuto smlouvu ke schválení.

524/27 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, metodiku pro zvyšování nájemného v nájemních smlouvách v souladu s inflační doložkou.

525/27 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změnu doby nájmu městského pozemku p. č. 1692/2 v k. ú. Rožnov p.R. o výměře 23.381 m2 ve prospěch Fotbalového clubu FC Rožnov pod Radhoštěm z doby neurčité na dobu 15 let. Rada města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

526/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o dílo vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro zadání stavby „Parkoviště Sokolská“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

527/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhlášení záměru na koupi pozemků pro umístění sběrného dvoru. Umístění pozemku musí splňovat následující náležitosti:
1. Minimální zátěž obyvatelstva provozem sběrného dvora
2. Přiměřená dostupnost pro občany měst Rožnov pod Radhoštěm a Zubří
3. Protokol o hydrogeologickém a inženýrsko-geologickém průzkumu podloží s potvrzením, že neobsahuje zátěže poškozující životní prostředí
4. Minimální výměra pozemku musí být 6 500 m2

528/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zpracování studie proveditelnosti revitalizace průmyslového areálu Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

529/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení zakázky kompletního zajištění a výkonu veřejné zakázky v souladu se zákonem č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách na akci „Chodník Tylovice-Hážovice“ společnosti JUSTITIA, s.r.o.

530/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace společnosti ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.“

531/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rámcovou smlouvu o dílo č. 3694/02/08 s firmou ABEL-Computer s.r.o. o provádění renovací kazet do tiskáren, kopírek a faxů a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Současně pověřuje Josefa Kořenka, vedoucího OMIS, vystavováním a podepisováním jednotlivých objednávek na renovaci kazet.

532/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu č. 981313-0065/2008,č.981313-0066/2008,č.981313-0067/2008 o používání výplatních strojů k úhradě cen za poštovní služby po dobu chodu příslušného kreditovacího centra, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

533/27 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v planém znění, smlouvu o umístění technického zařízení dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

534/27 Rada města schvaluje:
- v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu o 5, tj. ze 143 na 148, a to na dobu od 1.4.2008 do 31.12.2008 dle důvodové zprávy.
- v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení pracovní skupiny na veřejně prospěšné práce v počtu 5 zaměstnanců na dobu od 1.4.2008 do 31.12.2008.

535/27 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu JUDr. Jaroslava Kubína, MUDr. Miroslava Malchara a Mgr. Tomáše Grosse, p. Daniela Vašuta a jako náhradníka Ing. Ivo Hanáčka do města Śrem (Polsko) ve dnech 27. - 30. března 2008 , dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

536/27 Rada města projednala dopis vedoucí „Klubu seniorů“ Evy Rudolphij, ve věci činnosti tohoto klubu a podmínek jeho další činnosti. Rada města konstatuje, že se pomocí v činnosti sdružení seniorů na území města zabývala již na několika předchozích jednáních. Rada města pověřila místostarostku města p. Markétu Blinkovou zpracovat koncepci pomoci seniorským sdružením působících na území města a tuto předložit na zasedání rady. Současně na tuto radu budou pozváni zástupci seniorských sdružení za účelem koordinace a vysvětlení vzájemných stanovisek.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:09:01 - aktualizováno 13.3.2014 14:18:07 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load