Usnesení z 28. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 28. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 17. března 2008537/28 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o zabezpečení reklamy se společností NH -TRANS a.s., IČ: 47679115. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.3.2008.

538/28 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro výběrové řízení na přijetí úvěru v částce 10.000.000,- Kč na realizaci investiční akce „Chodník Tylovice – Hážovice“ dle důvodové zprávy.

539/28 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro výběrové řízení na přijetí úvěru v částce 15.800.000,- Kč na realizaci investičních akcí spolufinancovaných z přijatých dotací dle důvodové zprávy.

540/28 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele služby a smlouvu o dílo na akci „Čištění česel v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm“ s firmou Jaromír Drápala, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu o dílo podepsat.

541/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele služby a smlouvu o dílo na akci "Drobné stavební práce a služby spojené s údržbou mobiliáře a hnízd na tříděný odpad na území Města Rožnov pod Radhoštěm" s firmou Jaromír Drápala, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

542/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele služby a mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností na zakázku „Kompletní zajištění provozování sběrného dvora pro Město Rožnov pod Radhoštěm“ s firmou RECTE.CZ, s.r.o. Ostrava a ukládá starostovi města mandátní smlouvu podepsat.

543/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 30/2008/OSM/INO pro cyklostezku na pozemcích Povodí Moravy, s.p. Brno, IČ 70890013, v obci a k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

544/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o výpůjčce č. 11/2008/OSM/INO na pozemcích p.č. 125/8, 6079/10,6079/11,6079/40 a 6084 ve vlastnictví ČR -Ředitelství silnic a dálnic ČR, vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

545/28 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo č. 31/2008/OSM/DIL k zakázce „Rekonstrukce STL plynovodu Tylovice – Dolní Dráhy“ s fyzickou osobou podnikající - Jaromír Matula-MIVES, Zašová, IČ 22992499 . Rada města ukládá starostovi schválenou smlouvu podepsat .

546/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zajištění přeložky splaškové kanalizace, vzájemné součinnosti a uvedení do provozu kanalizace DN 800 v k. ú. Rožnov p.R. s Hotelem Eroplán, a.s. Rožnov p.R., IČ 26423871, Horní Paseky. Rada města ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

547/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, udělení výjimky z OTP pro parkování podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění , na základě žádosti Miroslava Závodného, 756 55 Dolní Bečva 402. Žadatel zaplatí úhradu ve výši 80.000,-Kč na účet města na rozvoj dopravní infrastruktury. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadateli.

548/28 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části pozemku p.č. 4868 – ostatní plocha o výměře cca 36 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti GRAFIA NOVA s.r.o., Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání rady města.

549/28 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 64/2 o výměře cca 74 m2 ve vlastnictví Jany Tiché, Rožnov p.R. za městský pozemek p.č. 61/2 o výměře 57 m2 vše v k.ú. Tylovice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

550/28 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoroční parkovací karty pro vozidlo společnosti Myonic s.r.o., pro městská parkoviště na ulici Bayerova, Náměstí míru (u pošty) a Masarykově náměstí s volným parkováním max. dvě hodiny denně v pracovní dny s platností pro rok 2008. Rada města ukládá odboru správy majetku celoroční parkovací kartu vystavit a tajemníkovi města tuto kartu podepsat po zaplacení příslušné finanční částky.

551/28 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 434 o výměře cca 22 m2 a souhlasí s odkoupením části pozemku p.č. 422/2 ve vlastnictví Lubora a Jaroslavy Grigorescu o výměře cca 7 m2 a části pozemku p.č. 441/1 ve vlastnictví Jaroslavy Grigorescu o výměře cca 5 m2, vše k.ú. Tylovice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

552/28 Rada města schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2011 u těchto městských bytů: byty č. 211, 310, 311, 314, 316, 318 a 410 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byt č. 9 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

553/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 4. 2008 do 30. 9. 2008 u těchto městských bytů: byty č. 101, 212, 305 a 307 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byt č. 4 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, byt č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní a byt č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

554/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 30. 6. 2008 u těchto městských bytů: byty č. 209 a 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byty č. N77 - 702, N64 - 606, N48 - 506, N41 - 528, N68 - 609, B48 – 714, B50 – 716 a B63 – 801 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

555/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 1+1 č. 208 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu, smlouvu o kauci a evidenční list.

556/28 Rada města neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o nájmu bytu 2+0 č. B15 - 516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově p. R. s panem Jiřím Špůrkem, vzhledem k existenci pravomocného rozsudku OS Vsetín, pobočka Valašské Meziříčí č. j. 19C 13/2007 – 23 ze dne 12.9.2007 na vyklizení tohoto bytu panem Jiřím Špůrkem, dle důvodové zprávy.

557/28 Rada města v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, neprodlužuje smlouvu o nájmu bytu č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Arankou Hlaváčovou, dle důvodové zprávy.

558/28 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, neprodlužuje smlouvu o nájmu bytu č. 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Hildou Červenou, dle důvodové zprávy.

559/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 68 domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

560/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění prodloužení nájemní smlouvy mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a nájemci Drahomírou a Františkem Mirgovými, byt č. 2 na ulici Moravská, č. p. 1443 od 1. 4. 2008 do 30. 6. 2008 s tím, že jim bude dána výstraha pro porušování dobrých mravů v domě dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

561/28 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném zněn, neprodlužuje smlouvu o nájmu bytu č. 205 na ulici 1. máje, č. p. 1059 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Monikou Děckou, dle důvodové zprávy.

562/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu na zakázku kompletního zajištění a výkonu veřejné zakázky v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci „Komunikace pro pěší – část 1:Tylovice, Hážovice, úsek 4 a 6, silnice III/4867:Rožnov p.R, Tylovice úsek 5“ společnosti JUSTITIA, s.r.o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

563/28 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, udělení plné moci společnosti RECTE.CZ, s.r.o. pro zpracování zakázky na kompletní zajištění a výkon veřejné zakázky v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci „ REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ ZŠ KORYČANSKÉ PASEKY“, podmínky zadávacího řízení a ukládá starostovi města plnou moc podepsat.

564/28 Rada města schvaluje, v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, seznam uchazečů a seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek" na dodavatele DSP na akci "Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy".

565/28 Rada města v souladu s § 102/2, písm. e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bere na vědomí "Profil města" a "Návrhovou část" Strategického plánu rozvoje města a doporučuje tyto dokumenty po upřesnění, doplnění a dopracování předložit k projednání Zastupitelstvu města 15. dubna 2008.

566/28 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti T klubu – kulturní agentury, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku pí Lence Vičarové, ředitelce T klubu – kulturní agentura s účinností od 1. 4. 2008 dle důvodové zprávy.

567/28 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta


Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:09:11 - aktualizováno 13.3.2014 14:18:00 | přečteno 18x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load