Usnesení z 29. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 29. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 7. dubna 2008568/29 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, mandátní smlouvu se společností MCI SERVIS s.r.o., se sídlem Vavrečkova 5262, Zlín, IČ: 27718158, zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro výběrové řízení na přijetí úvěru v částce 42.270.000,- Kč na financování investičních a neinvestičních výdajů v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2008 dle důvodové zprávy.

569/29 Rada města v souladu s §102, odst.2) písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku a závazků Města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2007 a schvaluje její závěry.
Rada města ukládá finančnímu odboru zpracovat rozbor struktury dlužníků z poplatků za odpady k 30.6.2008 a předložit jej radě města s návrhy na zlepšení efektivity vymáhání do 30.9.2008.

570/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na akci "Oprava komunikací v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm tryskovou metodou TURBO a vysprávka asfaltovou směsí (ABSI)" mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou TS Valašské Meziříčí, s. r. o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat

571/29 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací mezi Úřadem práce ve Vsetíně a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.

572/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a firmou ENERGOAQUA, a.s jako pronajímatelem na dobu určitou do 31.12. 2008 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

573/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr umístění dopravního značení na komunikacích Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku projednat umístění dopravních značek s příslušnými orgány v souladu s zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění.

574/29 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, v platném znění, rozhodla o zadání veřejné zakázky zadané jako zjednodušené podlimitní zadávací řízení na „kompletní zajištění provozování sběrného dvora pro město Rožnov pod Radhoštěm“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to za podmínek a v rozsahu a zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Rada města jmenuje v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky dle důvodové zprávy.
Rada Města ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s pověřenou osobou obchodní firmou RECTE.CZ, s.r.o. předložit Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na „kompletní zajištění provozování sběrného dvora pro město Rožnov pod Radhoštěm“.

575/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, udělení výjimky z OTP pro parkování podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění , na základě žádosti Zlínstav, a.s, Zlín, IČ 00530808. Žadatel zaplatí úhradu za 4 parkovací místa ve výši 160.000,-Kč na účet města na rozvoj dopravní infrastruktury. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadateli.

576/29 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 975/12 o výměře cca 229 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Ing. Josefa Bukovjana, Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 959/4 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

577/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění šest smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

578/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném, znění text smlouvy na převod nemovitostí p.č. 53 o výměře 733 m2, p.č. 54/1 o výměře 7497 m2, p.č. 55/3 o výměře 2847 m2, p.č. 52 o výměře 240 m2 a objekt občanské vybavenosti na p.č. 52 č.p. 2711 za cenu dle znaleckého posudku, vše v k.ú. Tylovice, společnosti ENERGOAQUA, a.s. a ukládá odboru správy majetku schválený text smlouvy předložit k projednání na zastupitelstvu města a doporučuje ZM předložený text smlouvy schválit.

579/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení nájemní smlouvy z 14.10.2002 ve znění dodatku č.1 z 5.12.2002 o nájmu městských pozemků p.č. st. 1899, p.č. 1508/2 a části p.č. 1508/1, vše v k.ú. Rožnov p.R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Lubomírem Malinou, Rožnov p.R. jako nájemcem. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 54/2008/OSM/NAB.

580/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 31. 3. 2011 u těchto městských bytů:
byty č. 105, 207, 210, 408 a 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byt č. 20 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

581/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 30. 6. 2009 u těchto městských bytů:
byty č. 106 a 304 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

582/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 30. 6. 2008 u těchto městských bytů:
byt č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská a byty č. B65-803, B44-612, N43-530 a N40-527 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

583/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 1+0 č. 201 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a evidenční list.

584/29 Rada města neprodlužuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu bytu č. N87 – 818 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní mezi Městem Rožnov p. R. a Jaroslavem Mišunem, dle důvodové zprávy.

585/29 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytů č. 302 a 309 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje do 31. 12. 2010, bytu č. 37 v domě č. p. 1443 na ulici Moravské do 31. 3. 2011 a bytu č. N84 815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní do 30. 6. 2008, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a evidenční listy.

586/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 2+0 č. B15 - 516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově p. R. panu Jiřímu Špůrkovi dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu, smlouvu o kauci a evidenční list.

587/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhlášení Arichtektonicko-urbanistické veřejné soutěže na zpracování „Víceúčelového kulturního centra“ dle důvodové zprávy ve variantě b).

588/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení zakázky "Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov školních a předškolních zařízení a budov Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a příloh.

589/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výběr dodavatele na realizaci akce „Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ Koryčanské Paseky“ dle důvodové zprávy .

590/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam uchazečů na realizaci akce „Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí MŠ Na zahradách v Rožnově p. R.“ dle důvodové zprávy .

591/29 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, projednala návrh na změnu územního plánu zóny Na zahradách - v a r i a n t a 1.

592/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouvy) s Nadací Děti-Kultura-Sport a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

593/29 Rada města v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, pověřuje Ing. Marka Molla zastupováním města v řízeních, kde město vystupuje jako navrhovatel, nebo stavebník.

594/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu Daniela Vašuta, Marka Grossmanna a Michala Vašuta do města Piešťany (Slovensko) ve dnech 11. - 13. dubna 2008, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

595/29 Rada města v souladu s §109, odst. 3, písm. a zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, pověřuje Bc. Kateřinu Pomklovou a Ing. Silvii Volnou výkonem funkce opatrovníka nesvéprávné osoby dle důvodové zprávy.

596/29 Rada města v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. XXII/1 o schválení rozpočtu na rok 2006 ze 14.2.2006 a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, projednala návrh "1.Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve Městě Rožnov pod Radhoštěm a na Rožnovsku na období let 2009 – 2011" jakožto základního střednědobého plánu v sociální oblasti na uvedené období a doporučuje Zastupitelstvu města jeho schválení. Na jeho základě se budou zpracovávat roční akční plány rozvoje sociálních a souvisejících služeb včetně zdrojů financování.

597/29 Rada města souhlasí v souladu s § 34 a) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s použitím znaku města za účelem jeho umístění v publikaci „Slavné vily Zlínského kraje“.

598/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a licenční č. 000147/2007/OMIS/LIC s firmou KS-program spol. s r.o. o navýšení licencí pro zpracování a vedení personální a mzdové agendy a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

599/29 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování technické podpory číslo 000146/2007/OMIS/STP s firmou KS-program spol. s r.o. a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

600/29 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace .

601/29 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace.

602/29 1. Rada města bere na vědomí zprávy hodnotící komise o průběhu a výsledcích veřejné zakázky malého rozsahu na provozování turistického informačního centra v Rožnově pod Radhoštěm.
2. Rada rozhodla v souladu s bodem 11. vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na provozování turistického informačního centra v Rožnově pod Radhoštěm spisová značka 91.1. zrušit tuto zakázku bez uvedení důvodů.
3. Rada města bere na vědomí, že k zajištění provozu IC budou se dvěma pracovníky uzavřeny dohody mimo pracovní poměr na dobu 3 kalendářních měsíců, tj. do 30.6.2008. Provoz IC v tomto období bude zajištěn v prostorách MěÚ.

603/29 Rada města projednala návrh kontrolního výboru, aby byla zřízena dozorčí čí rada Komerčních domů, s. r. o. a konstatuje, že v současné době neuvažuje o změně společenské smlouvy a zřízení tohoto orgánu. Rada města ukládá odboru kanceláře starosty o závěru rady informovat navrhovatelku.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:09:19 - aktualizováno 13.3.2014 14:07:42 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load