Usnesení z 30. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 30. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 28. dubna 2008604/30 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele a objednávky akcí „Odběry vzorků z vyústí Hážovky a jejich následný rozbor“ , "Rekonstrukce oplocení hřiště u bytového domu Bečva v Rožnově pod Radhoštěm" , „Vývoz a likvidace obsahu jímky p.č. 765/6 v areálu Školního statku k.ú. Tylovice“ a „Oprava poškozeného mostového jeřábu umístěného v areálu bývalého školního statku na území města Rožnov p. R.“dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru správy majetku objednávky podepsat.

605/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění čtyř smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

606/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene na městském pozemku p.č. 3582 ostatní plocha v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO : 27232425. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

607/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky na městském pozemku p.č. 2243/5 zahrada v k.ú. Rožnov p.R., stavebníkem je Ing. Ivo Kurník,Generála Hrušky 1210/22, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu.

608/30 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala návrh smlouvy na pronájem objektu klubovny na st. P.č. 1359, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Dolní Bečva, ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o., IČ 2584187, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města ukládá Městskému úřadu – odboru správy majetku svolat jednání s Valašským golfovým klubem spol. s r.o. a projednat s ním tento návrh smlouvy a výši nájmu. Výsledek jednání včetně návrhu smlouvy předložit na příštím jednání rady města.

609/30 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 3490 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 1360 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. za účelem provozování stávajícího veřejného tenisového areálu tzn. vlastní tenisové kurty + cvičná tenisová stěna viz. snímek. Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit.

610/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu části městského pozemku p.č. 4868 – ostatní plocha o výměře 36 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti GRAFIA NOVA s.r.o., Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

611/30 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoroční placené parkovací karty pro vozidlo Libuše Růčkové, IČ 10650580, pro městské parkoviště na Náměstí míru (u pošty) s volným parkováním max. dvě hodiny denně v pracovní dny s platností pro rok 2008. Rada města ukládá odboru správy majetku celoroční parkovací kartu vystavit a tajemníkovi města tuto kartu podepsat po zaplacení příslušné finanční částky.

612/30 Rada města v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 15.7.1998, uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a paní Annou Trhlíkovou, Meziříčíská 525, Rožnov p. R. o pronájmu části pozemků k provozování sběrného dvoru, dle důvodové zprávy. Starostovi města ukládá schválenou dohodu podepsat.

613/30 Rada města schvaluje souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o odprodeji movité věci – mobilní buňky, umístěné na ulici Meziříčská, p. č. 1032/11 paní Anně Trhlíkové, Meziříčská 525, Rožnov p. R., dle důvodové zprávy. Starostovi města ukládá schválenou smlouvu podepsat.

614/30 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem garáže č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

615/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na výběr dodavatele na realizaci akce „Komunikace pro pěší -část 1: Tylovice - Hážovice, úseky 4. a 6. a Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm - úsek 5. dle důvodové zprávy.

616/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení výše uvedené zakázky firmě E.P.I.,s.r.o.,Tvarůžkova 2740,756 61, Rožnov p.R.a schvaluje znění smlouvy o dílo na provedení této stavby dle důvodové zprávy.

617/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení výše uvedené zakázky firmě ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV, a.s.B.Němcové 1720, 756 61, Rožnov p.R.a schvaluje znění smlouvy o dílo na provedení této zakázky dle důvodové zprávy.

618/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení výše uvedené zakázky firmě NOSTA,s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11, Nový Jičín a schvaluje znění smlouvy o dílo na provedení této stavby dle důvodové zprávy.

619/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení zakázky "VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SÍTÍ CYKLOTURISTICKÝCH TRAS V MIKROREGIONU ROŽNOVSKO" dle důvodové zprávy a příloh společnosti SOMARO CZ, s. r. o.“

       620/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení zakázky "VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE TURISTICKÉHO ZNAČENÍ V MIKROREGIONU ROŽNOVSKO" dle důvodové zprávy a příloh společnosti SOMARO CZ, s. r. o.“ 

     621/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo se společností Ing. Ivana Tesaříková - TESPORA a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

622/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (vlastník p.Petr MIKL ) dle důvodové zprávy.

623/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. ) dle důvodové zprávy.

624/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (vlastník - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) dle důvodové zprávy.

625/30 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukládá odboru strategického rozvoje a investic vyzvat společnost VAE THERM spol. s r.o. IČ:61973815 k předložení cenové kalkulace a položkového rozpočtu instalace termostatických ventilů, regulace patních uzlů a výměny čerpadel v objektu ZŠ Pod Skalkou. V případě rozporu s kvalifikovaným odhadem investora ukládá rada města odboru strategického rozvoje a investic zadat zpracování znaleckého posudku. Na základě výše uvedených podkladů ukládá rada města odboru strategického rozvoje a investic připravit ve spolupráci s právním odborem dohodu o narovnání se společností VAE THERM, spol. s r.o.

626/30 Rada města rozhodla v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků, o zrušení veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kuchyně, včetně zázemí ZŠ Koryčanské Paseky“ z důsledku podstatných změn okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru strategického rozvoje a investic zabezpečit všechny úkony související s ukončením zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kuchyně, včetně zázemí ZŠ Koryčanské Paseky“.

627/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam uchazečů na realizaci akce „Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ Koryčanské Paseky“ dle důvodové zprávy .

628/30 Rada města schvaluje smlouvu o dílo na doplnění a aktualizaci datové základny územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností , číslo smlouvy zhotovitele 15/2008 a číslo smlouvy objednatele 000045/2008/VYST/DIL a pověřuje starostu města JUDr.Jaroslava Kubína k podpisu této smlouvy.

629/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o spolupráci, uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Ostrava ve věci instalace a provozování telemetrické stanice na Rožnovské Bečvě a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

630/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu poskytnutí služeb uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a sdružením FIEDLER-MÁGR a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

631/30 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3. z.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené s Mgr. Thomasem Mumulosem dne 15.1.2008 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

632/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rámcovou smlouvu o dílo na zhotovení věci se zhotovitelem Zdeňkem Vetyškou, Horní Bečva č. 390 a současně pověřuje Františku Trčkovou, vedoucí oddělení vnitřních věcí, vystavováním a podepisováním jednotlivých objednávek.

633/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění uzavření objednávky na dotisk propagačních materiálů Den v Rožnově p. R. a ukládá tajemníkovi MěÚ tuto objednávku podepsat.

634/30 Rada města zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Redakční radu Rožnovských malých tisků jako komisi rady města a zároveň jmenuje předsedu a členy této komise:
Předseda: Mgr. Daniel Drápala, PhD.
Členové: Markéta Blinková
Tomáš Gross
Milan Hambálek
Ing. Vojtěch Bajer
Richard Sobotka
Jarmila Mikulášková

635/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu ředitelce Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace za mimořádnou práci v oblasti výchovně vzdělávací činnosti dle důvodové zprávy.

636/30 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění účast v sociálním partnerství města v projektu „Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ Zlínského kraje“ a pověřuje starostu města tuto dohodu podepsat.

637/30 Rada města souhlasí s rozdělením prostředků určených v rozpočtu města na podporu sportovním organizacím na nájmy tělocvičen dle přílohy a ukládá vedoucímu OŠMTVaCR připravit smlouvy o dotaci s dotčenými sportovními subjekty dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. zpracovávání koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu spolupracovat s představiteli TJ Rožnov, zejména v oblasti reprodukce sportovních zařízení.

638/30 Rada města bere na vědomí usnesení komise pro tělovýchovu a sport č. 4/1/08 a doporučuje místostarostce města a vedoucímu OŠMTVaCR při zpracovávání koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu spolupracovat s představiteli TJ Rožnov, zejména v oblasti reprodukce sportovních zařízení.

639/30 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odvolává p. Luďka Šebestýena z členství v komisi pro tělovýchovu a sport a jmenuje Ing. Dušana Vrážela novým členem komise pro tělovýchovu a sport.

640/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, grantové smlouvy pro grantové příjemce roku 2008 dle důvodové zprávy.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:09:26 - aktualizováno 13.3.2014 14:16:13 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load