Usnesení z 31. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008


U s n e s e n í

z 31. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 13. května 2008641/31 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele a smlouvu o dílo na akci "Rekonstrukce poškozených vrtů na bývalé skládce - Kozák" uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Vodní zdroje Holešov, a. s., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

642/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo " Na odstranění a odvoz bioodpadu produkovaného Městem Rožnov pod Radhoštěm" s firmou A.S.A., spol. s.r.o. a ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat.

643/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, čtyři smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

644/31 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vydává pro účel územního řízení souhlas s provedením stavby

645/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“ dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ČÁST 2: ROŽNOV p.R., TYLOVICE“ s předloženým seznamem dotčených vlastníků. Rada města ukládá starostovi města smlouvy podepsat.

646/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem objektu klubovny na st. p.č. 1359,včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o. IČ 25874187, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

647/31 Rada města rozhodla v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o podání přihlášky pohledávky ve výši 11.340,- Kč do konkursního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod čj. 91 K 46/2007-117 na majetek úpadce – VIKTORIA gastro, a.s., IČ 27137015 se sídlem v Praze 1, Soukenická 29/1187, a to z titulu neplacení touto firmou za odstraňování komunálního odpadu ve II. pololetí 2007 (faktura č. 2007312), dle důvodové zprávy.

648/31 Rada města rozhodla v souladu s § 81 odst.1 písm. b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na Kompletní zajištění provozování sběrného dvora pro Město Rožnov pod Radhoštěm, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a nabídce uchazeče vedeným pod pořadovým číslem 1: Ing. Jan Panc, Kulturní 1775, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s ukončením zadávacího řízení a starostovi města smlouvu o provozování sběrného dvoru podepsat.

649/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění předloženého návrhu kvalifikační dokumentace pro výběr uchazečů o podání nabídky a schvaluje provedení užšího výběrového řízení na dodávku stavby „Komunikace pro pěší -část 1: Tylovice - Hážovice, úseky 4. a 6. a Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm-úsek 5. dle důvodové zprávy.

650/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění předloženého návrhu na udělení pravomocí technickému dozoru investora při realizaci investičních záměrů Města: KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ-část 1:TYLOVICE-HÁŽOVICE- úseky 4.a 6. a SILNICE III/4867: Rožnov p.R., Tylovice -úsek 5.

651/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení zakázky ,,Revitalizace městského parku v Rožnově pod Radhoštěm“ firmě Zahradní architektura Želešice, s.r.o., 24. dubna, 359, 664 43 Želešice a schvaluje znění smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle důvodové zprávy.

652/31 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o dílo na „Vypracování projektové dokumentace sítí cykloturistických tras v mikroregionu Rožnovsko“ se společností SOMARO CZ, s.r.o. a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

653/31 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo na "VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE TURISTICKÉHO ZNAČENÍ V MIKROREGIONU ROŽNOVSKO" se společností SOMARO CZ, s.r.o. a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

654/31 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení 1180, okres Vsetín, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku Mgr. Janě Flesarové – ředitelce ZŠ Záhumení s účinností od 1. 5. 2008 dle důvodové zprávy.

655/31 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, okres Vsetín, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku Mgr. Haně Bosové – ředitelce ZŠ Videčská s účinností od 1. 5. 2008 dle důvodové zprávy.

656/31 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej bytového domu čp. 2464 včetně příslušenství, včetně pozemku pod domem st. p.č. 4718 o výměře 234 m2 a včetně pozemku p. č. 782/24 o výměře 157 m2 , na němž je umístěná zpevněná parkovací plocha, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Jediným kriteriem pro výběr kupujícího je nejvyšší cenová nabídka s tím, že součástí přihlášky k vyhlášenému záměru musí být návrh podstatných náležitostí kupní smlouvy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

657/31 Rada města bere na vědomí informace o projektech základních škol a města v rámci operačního programu ESF – „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a pověřuje starostu města podepsáním „Prohlášení o partnerství“ u projektů předkládaných základními školami.JUDr. Jaroslav Kubín
starostaAlois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:09:36 - aktualizováno 13.3.2014 14:20:44 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load