Usnesení z 32. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 32. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 26. května 2008658/32 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje výběr dodavatele a objednávku na zakázku „Realizace výsadeb u domu č.p. 1162 na ul. 1. máje dle projektu Sídliště 1. máj – sadové úpravy u domu č.p. 1162“ pro Ing. Jaroslava Míčka, Rožnov pod Radhoštěm.

659/32 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění dvě smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

660/32 Rada města Rožnova pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu s ust. § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 2243/5 o výměře 123 m2 v k.ú. Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

661/32 Rada města Rožnova pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu s ust. § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. st. 2360 o výměře 60 m2 a p.č. 3025/25 o výměře 499 m2 v k.ú. Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

662/32 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění udělení výjimky z OTP pro parkování podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění , na základě žádosti Borut Brno s.r.o., Brno, IČ 27716597. Žadatel zaplatí úhradu ve výši 40.000,-Kč na účet města na rozvoj dopravní infrastruktury za 1 parkovací stání. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadateli.

663/32 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění smlouvu na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 3490 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 1360 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. za účelem provozování stávajícího veřejného tenisového areálu, viz snímek, s občanským sdružením Tenis Rožnov pod Radhoštěm, Hradišťko 1613, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26649128.jako nájemcem Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

664/32 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje ve smyslu §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pronájem bytu č. 314 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje do 31. 3. 2011, bytu č. 9 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní do 31. 3. 2011 a bytu č. N68 609 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní do 31. 12. 2008, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a evidenční listy.

665/32 Rada města schvaluje v souladu s ust. § 102, odst. 3, zák. č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností s firmou RECTE.CZ, s.r.o., Ostrava na zakázku Rekonstrukce základní školy Koryčanské Paseky, Sevastopolská 467, v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá starostovi města mandátní smlouvu podepsat.

666/32 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení společnosti DOMOVINA-ek.,venk.,tur., s.r.o. a znění smlouvy o dílo na akci „CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

667/32
668/32 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších změn a doplňků bere na vědomí informaci o způsobu výběru uchazečů v rámci užšího výběrového řízení na dodavatele stavby „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ-část 1:TYLOVICE-HÁŽOVICE-úseky 4.a 6. a SILNICE III/4867: Rožnov p.R., Tylovice -úsek 5“ dle důvodové zprávy.

669/32 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo na zpracování změny č.6 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm č.smlouvy zhotovitele 42/12/07 a 12/04/08 a č.smlouvy objednatele 000152/2007/VYST/DIL.

670/32 Rada města Rožnova pod Radhoštěm, v souladu s ustanovením §34a) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s použitím znaku města za účelem jeho umístění v Místních infostránkách vydávaných společností Mediatel spol. s r.o., Thámova 16, Praha 8, a na webových stránkách této společnosti www.zlatestranky.cz, v záložce Místní info, pro prezentaci města Rožnova pod Radhoštěm, a to po dobu tří let.

671/32 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje přidělení veřejné zakázky č. MěÚ/OŠ/67/2008 „KALENDÁŘE 2009 – PŘÍPRAVA A TISK“ společnosti Grafia Nova spol. s r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a pověřuje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu přípravou Smlouvy o dílo na tuto zakázku

672/32 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích v platném znění, zahraniční služební cestu Libuše Rousové a Lenky Vičarové do města Śrem (Polsko) ve dnech 6.-9. června 2008, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

673/32 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích v platném znění, uzavření objednávky na autobusovou dopravu do města Šrem (Polsko) ve dnech 6.-9. června 2008, dle důvodové zprávy a ukládá tajemníkovi MěÚ Rožnov pod Radhoštěm tuto objednávku podepsat.

674/32 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje přidělení veřejné zakázky č. MěÚ/OŠ/72/2008 „VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA ROŽNOVA P.R. A JEHO OKOLÍ“ společnosti Universal Productions Limited, Bystré 1323 Frenštát p.R. 74401 dle důvodové zprávy a pověřuje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu přípravou Smlouvy o dílo a Smlouvy na umístění prohlídky na server na tuto zakázku.

675/32 1) Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje změnu rozdělení pravomocí v Městském úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. 2) Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje změnu č.1 organizačního řádu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm evidenční č.1/2007 ze dne 4.9.2007.

676/32 Rada města v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, ruší pověření Ing. Simony Vojkůvkové zastupováním města ve správních řízeních, kde je město účastníkem řízení a pověřuje Ing. Jaroslava Poláška zastupováním města ve správních řízeních, kde je město účastníkem řízení.

677/32

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:09:44 - aktualizováno 13.3.2014 14:21:13 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load