Usnesení z 33. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 33. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 09. června 2008678/33 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části pozemku p.č. 2359/7 o výměře 30 m2 v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit a následně připravit na projednání radou města.

679/33 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem městského pozemku p.č. st. 1800 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch RNDr. Jaromíra Cibulce, bytem Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání rady města.

680/33 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 178 o výměře 217 m2 v k.ú. Tylovice.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

681/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Zlínským krajem, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Pavlem Šimurdou a smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s Pavlem Šimurdou dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

682/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, společnost Auto Heller s.r.o., jako dodavatele užitkového služebního vozidla Volkswagen Caddy a pověřuje starostu města podepsat objednávky na jeho dodání včetně předložené leasingové smlouvy.

683/33 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na prodej bytového domu čp. 2464 včetně součástí a příslušenství, pozemku pod domem st.p.č. 4718 o výměře 234 m2 a pozemku p.č. 782/24 o výměře 157 m2, na němž je umístěná zpevněná parkovací plocha, vše v k.ú. Rožnov p.R. Jediným kriteriem pro výběr kupujícího je nejvyšší cenová nabídka s tím, že součástí přihlášky k vyhlášenému záměru musí být návrh podstatných náležitostí kupní smlouvy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

684/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2011 u těchto městských bytů: byt č. 217 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byty č. 71 a 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

685/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009 u těchto městských bytů: byt č. 107, 203, 216, 409 a 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byty č. 43, 45 a 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

686/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1.7.2008 do 31.12. 2008 u těchto městských bytů: byty č. B8-305, B10-402, N48-506, N51-508, B28-512, B15-516, B20-521, N40-527, N41-528, N43-530, N67-608, N77-702, B56-710, B45-711, B48-714, B50-716, N71-718, B63-801, B65-803, N84-815, N85-816 a N93-915 a smluv o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2330 na ulici Lesní,byt č. 209 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byty č. 2 a 70 domě č. p. 1443 na ulici Moravská a byt č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

687/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1.7.2008 do 30. 9. 2008 u těchto městských bytů: byty č. 415, 317 a 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byt č. 8 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a byt č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

688/33 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, neprodlužuje smlouvy o nájmu těchto bytů: byt č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Karlem Kabrnou a byt č. 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Monikou Martinátovou dle důvodové zprávy.

689/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 403 za byt č. 205 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje nájemnici Heleně Lackové dle důvodové zprávy.

690/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pronájem bytů 1+0 č. 403 a 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a bytů 1+0 č, N97-908 a N87-818 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a evidenční listy.

691/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 2+0 č. B25-504 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a evidenční list.

692/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pořadí náhradníků na pronájem bytu 1+1 č. 208 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a evidenční list.

693/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o partnerství u projektu "CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM" s občanským sdružením ZDRAVÝ ROŽNOV a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

694/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, partnerství v projektu „ZŘÍZENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE KAMARÁD“.

695/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na vypracování "Územní energetická koncepce Města Rožnov pod Radhoštěm" a složení výběrové komise dle důvodové zprávy a příloh.

       696/33 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností E.P.I., s.r.o. a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

697/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, partnerství v projektu „REKONSTRUKCE BUDOVY FARNÍ CHARITY“ a ukládá starostovi města podepsat prohlášení o partnerství v tomto projektu.

698/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenování Zdeny Malenovské do školské rady ustanovené při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení 1180, okres Vsetín, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

699/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „smlouvu o poskytnutí dotace Obchodní hospodářské komoře Vsetín“.

700/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o dílo na „VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA ROŽNOVA P.R. A JEHO OKOLÍ“ společnosti Universal Productions Limited, Bystré 1323 Frenštát p.R. 74401 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

701/33 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, partnerství města v projektu „Sportovní centrum pro gymnastické a úpolové sporty“ a pověřuje starostu města toto prohlášení podepsat.

702/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení kalendářů „Rožnovsko ve starých pohlednicích“ se společností Grafia Nova spol. s r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

703/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na finanční dar Regionálnímu sdružení ČSTV Vsetín, Svárov 1082, 755 26 Vsetín, na vydání publikace „Storočenka valašských šachistů“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

704/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na finanční dar pro Rožnovské malé tisky se společností FCO s.r.o., Nerudova 160, 756 61 Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

705/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na finanční dar na akci „Kdo si hraje, nezlobí“ s panem Vlastimilem Frydrychem, Sladské 1094, 756 61 Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

706/33 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dotaci s Nadačním fondem Gymnázia v Rožnově p.R., Sdružením přátel Základní umělecké školy Rožnov p.R. a Sdružením rodičů při ZŠ Pod Skalkou dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

707/33 Rada města bere na vědomí předloženou informaci o postupu prací na provozování Informačního centra.

708/33 1) Rada města bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky na autobusovou dopravu do Śremu (Polsko)
2) Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení veřejné zakázky č. MěÚ/OŠ/80/2008 „Zajištění autobusové dopravy do Bergenu (Německo)“ společnosti Ing. Josef Kramoliš JOKRATOUR dle důvodové zprávy a pověřuje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu přípravou Smlouvy o přepravě na tuto zakázku.

709/33 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Prohlášení o partnerství města v projektu „Dokončení sportovně relaxačního areálu a rekonstrukce hotelu Fittsport“ a pověřuje starostu města toto prohlášení podepsat.

710/33 Rada města v souladu s § 34 a) a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s použitím znaku města za účelem jeho umístění na fotoplánu Města Rožnov pod Radhoštěm, který vydává firma ALPRO Alena Hrušková, Družstevní 203, Valašské Meziříčí.

711/33 a) Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje k 1.7.2008 změnu rozdělení pravomocí v Městském úřadu Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.
b) Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje celkový přepočtený počet zaměstnanců Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na 147 dle důvodové zprávy. V tomto počtu nejsou zahrnuti zaměstnanci na veřejně prospěšné práce.
c) Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje změnu č.2/2008 organizačního řádu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm č.1/2007 ze dne 4.9.2007 a ukládá městskému úřadu vydat změnu č.2/2008 organizačního řádu městského úřadu č.1/2007 ze dne 4.9.2007.

712/33 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku Mgr. Radmile Máchové – ředitelce ZŠ Koryčanské Paseky s účinností od 1. 7. 2008 dle důvodové zprávy.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:13:47 - aktualizováno 13.3.2014 14:22:18 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load