Usnesení z 35. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008


U s n e s e n í

z 35. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 30. června 2008717/35 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele a objednávku na akci "Oprava prvků na dětských hřištích v Rožnově pod Radhoštěm" s firmou Jiří Sušil-Tesum, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá vedoucímu odboru správy majetku podepsat objednávku.

718/35 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na akci "Zhotovení a montáž skluzavek na dětská hřiště v Rožnově p.R." mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Pavel Repák – REVO, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

719/35 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na akci "Dětské hřiště Láz – zóna B pro věkovou kategorii 3-6 let v Rožnově p.R." mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Lubomír Straka – FLORA SERVIS, Brno a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

720/35 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na akci "Dětské hřiště č.2 Záhumení v Rožnově p.R." mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Pavel Repák - REVO, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

721/35 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílu na zakázku „oprava zábradlí na nábřeží Dukelských hrdinů v Rožnově p.R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

722/35 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Odpadový hospodář města Rožnov p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Jan Panc, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

723/35 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výzvu k podání cenové nabídky na zakázku "Obnova zeleně hřbitova Na Láni Rožnov p.R.“, hodnotící komisi a seznam firem vyzvaných k podání nabídky.

724/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 2359/7 o výměře 30 m2 , v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto schválenou nájemní smlouvu podepsat.

725/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, osm smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

726/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu se společností REMAK a. s., IČ: 15770397, se sídlem Zuberská 2601, 756 61 Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

727/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 30. 6. 2011 u těchto městských bytů: byt č. 104 a 418 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byt č. 14 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská a byt č. 1 v domě č. p. 1160 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

728/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2008 u těchto městských bytů a nebytových prostor: byt č. B74-901 a č. B78-905, nebytové prostory č. 72 a 71 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

729/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy do 31. 3. 2009 u bytu č. 201, v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

730/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu bytu dohodou k 31. 8. 2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

731/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájmu nebytových prostor č. N90, N97 a 73 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní k 31. 7. 2008 a jejich další pronájem od 1. 8. 2008 do 31. 12. 2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dohody o ukončení nájmu a smlouvy o nájmu nebytových prostor.

732/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájmu nebytových prostor č. 5 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní do 31. 12. 2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

733/35 Rada města pověřuje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Městské lesy Rožnov, s. r. o. k prodeji dříví poničeného v důsledku vichřice za ceny stanovené kvalifikovaným odhadem ředitele Městských lesů s.r.o.

734/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a dále schvaluje zadávací podmínky soutěže na výběr dodavatele, na realizaci akce „Rekonstrukce Základní školy Koryčanské Paseky, Sevastopolská 467 v Rožnově p.R.“ dle důvodové zprávy .

735/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti NOSTA , s. r. o. a znění smlouvy o dílo, na akci „REKONSTRUKCE KUCHYNĚ VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ NA ZAHRADÁCH, ROŽNOV P. R“ DLE důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

736/35 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přímé zadání zakázky kategorie "C" - "instalace nové kamerové jednotky - Láz " v souladu s ustanovením článku VI., odst.1, vnitřního předpisu 2/2007 o zásadách pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Rožnov p.R. Dále schvaluje objednávku o provedení instalace, připojení ke stávajícímu systému a seřízení nové kamerové jednotky "Láz" a ukládá starostovi objednávku podepsat.

737/35 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu o působení městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

738/35 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu o působení městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území města Zubří, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

739/35 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platových stupňů ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

740/35 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, partnerství města v projektu „Výstavba víceúčelového sportovního a společenského areálu“ a pověřuje starostu města podepsat prohlášení o partnerství v tomto projektu.

741/35 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, objednávku na dodání USB TOKENŮ včetně ovládacího software a certifikátů Českou poštou, s. p., a ukládá starostovi tuto objednávku podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:22:13 - aktualizováno 13.3.2014 14:23:26 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load