Usnesení z 36. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 36. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 07. července 2008742/36 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele a objednávku na akci "Dovoz a odvoz materiálu a výkopků pro Město Rožnov pod Radhoštěm" s firmou Ing. Libor Dobiáš, s.r.o. Rožnov p.R. a ukládá vedoucímu odboru správy majetku podepsat objednávku.

743/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, čtyři smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

744/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) v návaznosti na §102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, udělení souhlasu s podnájmem části objektu klubovny na st. p.č. 1359 v k.ú. Dolní Bečva. dle čl. VI odst. 5. nájemní smlouvy ze dne 15.5.2008, uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským golfovým klubem, s.r.o. jako nájemcem, ve prospěch Ing. Aleny Průšové, IČ 45169616. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit písemně nájemci udělení souhlasu s podnájmem.

745/36 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej nemovitostí p. č. 53 o výměře 733 m2, p. č. 54/1 o výměře 7497 m2, p. č. 55/3 o výměře 2847 m2, p. č. 52 o výměře 240 m2. Dále objekt občanské vybavenosti na p. č. 52 č. p. 2711 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 872.784,- Kč, vše v k. ú. Tylovice, dle přiloženého textu záměru, přiloženého katastrálního snímku a ortofoto mapy. Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce dne 12.7.2008, nebude-li naplněno usnesení Zastupitelstva města č. 11/XI z 24.6.2008.

746/36 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyjadřuje nesouhlas s tím, aby byly v souladu s § 46, odst. 1 f zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů užívány prostory Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm jako místo podnikání fyzických osob, jež mají bydliště v sídle obecního úřadu.

747/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti RADEKOV a znění smlouvy o dílo, na akci „ZATEPLENÍ FASÁDY MŠ „RADOST“ UL. 5 KVĚTNA 1701, V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

748/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úpravu Arichtektonicko-urbanistické veřejné soutěže na zpracování „Víceúčelového kulturního centra“ dle důvodové zprávy.

749/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam uchazečů a seznam členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavby „Parkoviště Sokolská“ dle důvodové zprávy .

750/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zadávací podmínky soutěže na výběr dodavatele, na realizaci akce „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ-ČÁST 1:TYLOVICE-HÁŽOVICE-ÚSEKY 4. A 6. A SILNICE III/4867: ROŽNOV P.R., TYLOVICE -ÚSEK 5“ dle důvodové zprávy .

751/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam vyřazených uchazečů, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady pro účast v soutěži na dodavatele stavby „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ-ČÁST 1:TYLOVICE-HÁŽOVICE-ÚSEKY 4. A 6. A SILNICE III/4867: ROŽNOV P.R., TYLOVICE -ÚSEK 5“ dle důvodové zprávy .

752/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení zakázky a smlouvu o dílo se společností E.P.I., s.r.o., na zakázku „Realizace INFOCENTRA ve vstupní hale budovy MěÚ v Rožnově p.R“ a ukládá starostovi města smlouvu o dílo podepsat.

753/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení zakázky "Zpracování územní energetické koncepce Města Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a příloh.

754/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.000073/2008/ORI/DIL, na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby na akci„ REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi dodatek č.1 podepsat.

755/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, výši záloh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2008 dle důvodové zprávy.

756/36 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na přijetí finančních darů na III. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 3.000,- Kč od společnosti CS CABOT, spol. s.r.o., IČ: 14612411; v částce 6.000,- Kč od společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., právní nástupce, I Č: 26821532; v částce 20.000,- Kč od společnosti Elektroprojekta, a.s., IČ:45193631.

757/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dodatek č. 1 k nájemní smlouvě číslo 8/2008/OSM/NAB uzavřené dne 4.3.2008 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Fotbalovým clubem FC Rožnov pod Radhoštěm se sídlem Pod strání 2268, dle důvodové zprávy.

758/36 Rada města souhlasí v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s uzavřením smlouvy ev. č. 000122/2008/OMIS/ OS s firmou MEDIATEL spol.s r.o., o zveřejnění údajů tel. seznamu města ve ZLATÝCH STRÁNKÁCH 2008/2009, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.Alois Vychodil
místostarosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:22:20 - aktualizováno 13.3.2014 14:23:58 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load