Usnesení z 37. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 37. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 04. srpna 2008759/37 Rada města schvaluje ve souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru Farní charitě v Rožnově pod Radhoštěm v částce 10.000,- Kč. Zároveň ukládá finančnímu odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, aby předložil k podpisu starostovi města příslušnou darovací smlouvu v termínu do 10.8.2008.

760/37 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru „Obci Slovákou v Českej republike“ v částce 10.000,- Kč. Zároveň ukládá finančnímu odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, aby předložil k podpisu starostovi města příslušnou darovací smlouvu v termínu do 10.8.2008.

761/37 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílu na zakázku „ oprava komunikací města Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ: 45192286,Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

762/37 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo údržba zeleně ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část 1, č. 55/2006/OSM/DIL uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Milan Molitor - Zahradnictví, Uhliska 241, 756 61 Rožnov p.R a ukládá starostovi města tento dodatek č.2 smlouvy podepsat.

763/37 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo údržba zeleně ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část 2, č. 56/2006/OSM/DIL uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Jaroslav Míček, Láz 1675 , 756 61 Rožnov p.R. a ukládá starostovi města tento dodatek č.2 smlouvy podepsat.

764/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení nájemní smlouvy z 22.3.2007 č. 34/2007/OSM/NAB o nájmu nebytového prostoru v objektu Letenská 1918 v k.ú. Rožnov p.R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Klubem seniorů, o.s. Rožnov p.R. jako nájemcem. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 125/2008/OSM/NAB.

765/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,v platném znění, smlouvu o nájmu městského pozemku p.č. st. 1800 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch RNDr. Jaromíra Cibulce, bytem v Rožnově p.R. Rada města ukládá starostovi města předloženou nájemní smlouvu podepsat.

766/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění udělení výjimky z OTP pro parkování podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění , na základě žádosti Pavla Zeťe, Frenštát p.R. Žadatel zaplatí úhradu ve výši 200.000,-Kč na účet města na rozvoj dopravní infrastruktury za 5 parkovacích stání. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit toto rozhodnutí žadateli.

767/37 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu pozemku p.č. st. 19 o výměře 634 m2 včetně na něm stojícího domu čp. 18 s příslušenstvím a vedlejšími stavbami a pozemku p.č. 3690/5 o výměře 62 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Marie Traburové, Rožnov p.R. za nově odměřené pozemky p.č. 49/1 o výměře 727 m2, p.č. st. 4751 o výměře 34 m2 rozestavěným hospodářským objektem a p.č. st. 691 o výměře 149 m2 a na něm stojícím rodinným domem čp. 2184 včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

768/37 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění, záměr na prodej bytového domu č. p. 2464 včetně součástí a příslušenství, pozemku pod domem st. p. č. 4718 o výměře 234 m2 a pozemku p. č. 782/24 o výměře 157 m2, na němž je umístěná zpevněná parkovací plocha, vše v k.ú. Rožnov p. R. Jediným kriteriem pro výběr kupujícího je nejvyšší cenová nabídka s tím, že minimální kupní cena je stanovena na 12 mil. Kč. Součástí přihlášky k vyhlášenému záměru musí dále být návrh podstatných náležitostí kupní smlouvy.

769/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pět smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

770/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti RADEKOV, s.r.o. a znění smlouvy o dílo, na akci „REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KORYČANSKÉ PASEKY, SEVASTOPOLSKÁ 467, V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

771/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti MIRAP Rožnov,s.r.o., a znění smlouvy o dílo, na akci „REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ MŠ 1.MÁJE 1153, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

772/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění Dodatku č.1 (ze strany NOSTA,s.r.o.) ke smlouvě o dílo č.000067/2008/ORI/DIL na změnu celkové ceny za dílo „REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH ŠATEN ZŠ VIDEČSKÁ V ROŽNOVĚ p.R.“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi Dodatek č.1 podepsat. Rada města doporučuje změnu technického řešení náhradního provedení podlah za podmínek dle původní nabídky schválené RM v částce 482.190,- Kč.

773/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění Dodatku č.1 (ze strany NOSTA,s.r.o.) ke smlouvě o dílo č.000117/2008/ORI/DIL, na změnu termínu dokončení díla „REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ NA ZAHRADÁCH, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi Dodatek č.1 podepsat s termínem ukončení díla do 25.08.2008.

774/37 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo se společností ENVIROS, spol. s r.o. Praha a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

775/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, uzavření smluv č.70-77/Vyst/Ža/7/O/08 o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením změny č.7 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli o změnu územně plánovací dokumentace dle důvodové zprávy.

776/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo na doplnění a aktualizaci územně analytických podkladů , č.smlouvy zhotovitele 15/2008 a č.smlouvy objednatele 45/2008/VYST/DIL.

777/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zpracování rozboru trvale udržitelného rozvoje území pro správní území města s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm č.130/2008/VYST/DIL firmou Ekotoxa s.r.o.

778/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření objednávky na 2. dotisk propagačních materiálů „Valašsko“ u společnost Motýl Média s.r.o., Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy a ukládá tajemníkovi MěÚ tuto objednávku podepsat.

779/37 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě č. 000088/2007/OMIS/PUJ s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí o přenechání majetku do užívání, a ukládá starostovi tento dodatek číslo 1 ke smlouvě podepsat.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:22:26 - aktualizováno 13.3.2014 14:24:25 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load