Usnesení z 39. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 39. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 25. srpna 2008783/39 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodavatele služby a objednávku na akci „Odběry vzorků z vyústí Hážovky a jejich následný rozbor“ s firmou Energoaqua, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov p. R., dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu odboru správy majetku objednávku podepsat

784/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tři smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

785/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro cyklostezku na pozemku TJ Rožnov p.R., IČ 00534439, p.č. 1700/3 v obci a k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

786/39 Rada města otevřela obálky podaných přihlášek k záměru „ Prodej nemovitostí – areál Harcovna II“ a v souladu s § 102 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnotila podané přihlášky s tím, že doporučuje zastupitelstvu schválit vyhodnocení přihlášek a navržené pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit příslušné podklady pro následující jednání zastupitelstva města.

787/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 u těchto městských bytů: byty č. 101 a 305 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byt č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní a byt č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

788/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 10. 2008 do 31. 3. 2009 u těchto městských bytů: byty č. 317, č. 403 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byty č. 4 a č. 8 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

789/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008 u těchto městských bytů: byty č. B25-504, č. N87-818 a č. B44-612 a nebytové prostory č. 13 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní a byty č. 212, č. 307 a č. 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

790/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dohodou k 30. 9. 2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

791/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 33 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dohodou k 31. 8. 2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor.

792/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu č. N67-608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a evidenční list.

793/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpovědi z nájmu bytu č. 6 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. 405 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušné výpovědi podepsat.

794/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpovědi z nájmu bytů č. B38-620 č. B41-605 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušné výpovědi podepsat.

795/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem malometrážních bytů č. 27 a č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a evidenční listy.

796/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytů 1+0 č. 404, č. 204 a č. 318 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a evidenční listy.

797/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zvýšení nájmů v městských bytech v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. o zvyšování nájemného a sdělení č. 151/2007 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj a dále zvýšení nájemného v městských bytech na které se nevztahuje zákon č. 107/2006 Sb. o výši inflace, dle důvodové zprávy.

798/39 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na pronájem garáže č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

799/39 Rada města neschvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost společnosti NOSTA, s.r.o. na úpravu ceny a prodloužení termínu ukončení díla: „Rekonstrukce kuchyně, včetně zázemí MŠ Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy.

800/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění smlouvy o dílo se společností BP projekt, s.r.o. na výkon autorského dozoru v rámci realizace zakázky „ REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KORYČANSKÉ PASEKY, SEVASTOPOLSKÁ 467, V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM “ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

801/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění smlouvy o dílo se společností Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o. na výkon autorského dozoru v rámci realizace zakázky „REKONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ-ČÁST 1:TYLOVICE-HÁŽOVICE-ÚSEKY 4. A 6. A SILNICE III/4867: ROŽNOV P.R., TYLOVICE -ÚSEK 5“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

802/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.000073/2008/ORI/DIL, na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby na akci„ REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM “ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi dodatek č.2 podepsat.

803/39 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje:
a) návrh dílčího rozpočtu na vícepráce – zemní práce a ostatní práce a bourání za 03.365,-Kč
b) návrh dílčího rozpočtu na méněpráce – zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace, trubní vedení, ostatní práce a bourání za - 33.873,-Kč
c) návrh dílčího rozpočtu na vícepráce – svislé a kompletní k-ce, úpravy povrchu, podlahy, osazení, ostatní k-ce a práce –bourání, zdravotechnika, truhlářské k-ce, keram. obklady za 39.812,-Kč
d) návrh dílčího rozpočtu na vícepráce – zemní práce za 08.527,-Kč
e) návrh dílčího rozpočtu na vícepráce – úpravy povrchu, podlahy, osazení, ostatní k-ce a práce –bourání za 16.506,-Kč
ze strany společnosti NOSTA, s.r.o. v rámci realizace zakázky:„ REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ NA ZAHRADÁCH, ROŽNOV P.R.“ dle důvodové zprávy.

804/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh dílčího rozpočtu na vícepráce – bourací práce za 07.005,-Kč, ze strany společnosti NOSTA, s.r.o. v rámci realizace zakázky: „REKONSTRUKCE ŠKOLNÍCH ŠATEN ZŠ VIDEČSKÁ V R.p.R. “ dle důvodové zprávy.

805/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh dílčího rozpočtu na vícepráce – vybourání otvoru pro průchod za 37.938,-Kč, ze strany společnosti E.P.I., s.r.o. v rámci realizace zakázky:„ OSOBNÍ VÝTAH MĚÚ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM “ dle důvodové zprávy.

806/39 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bere na vědomí informaci o stavu znaleckého posudku o výši bezdůvodného obohacení, vzniklého na straně města na základě bezesmluvní „Instalace termostatických ventilů v pavilonech A,B,C,E,F,G,H a regulaci patních uzlů v pavilonech C,D, a výměně čerpadel v objektu „ZÁKLADNÍ ŠKOLY POD SKALKOU ROŽNOV P.R.“ dle důvodové zprávy.

807/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění předloženého návrhu na udělení pravomocí technickému dozoru investora (TDI) při realizaci: INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ MĚSTA dle důvodové zprávy.

808/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, přidělení zakázky Kompletní zajištění a výkon veřejné zakázky – užší podlimitní řízení v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na stavební práce „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ dle důvodové zprávy a příloh.

809/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo č.138/2008/VYST/DIL mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. arch. Leopoldem Pšenčíkem , Atelier Utilis , pro zpracování změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm.

810/39 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, na základě žádosti udělení vyjímky ze zákazu požívání alkoholických nápojů v souladu s článkem 4, odst. 3, obecně závazné vyhlášky č.1/2008., o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, v době konání jarmarků pořádaných Městem Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí. Vyjímka se vztahuje pouze na lokalitu č. 1 a 4 uvedené v příloze obecně závazné vyhlášky č.1/2008.

811/39 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o umístění technického zařízení dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

812/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu Daniela Vašuta, Marka Grossmanna a Michala Vašuta do města Piešťany (Slovensko) ve dnech 12.-13.září 2008, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

813/39 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o reklamní spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s. při příležitosti III. Rožnovské olympiády dětí a mládeže

814/39 1) Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pověřuje tajemníka MěÚ Rožnov pod Radhoštěm Mgr. Karla Klepsu schvalováním prodejních cen propagačních materiálů a předmětů v rámci Informačního centra města a cen u materiálů, které vydává Město Rožnov pod Radhoštěm a distribuuje je k dalšímu prodeji. Návrhy cen bude tajemníkovi MěÚ předkládat vedoucí Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Ing. Dušan Vrážel po konzultaci s vedoucím Finančního odboru Ing. Miroslavem Martinákem.
2) Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje obecné pravidla pro stanovení cen dle následujícího: I. U materiálů a předmětů, které již při nákupu mají stanovenou pevnou prodejní cenu tuto cenu respektovat.
II. U materiálů a předmětů, které dodavatelé poskytují za nákupní cenu a stanovují také doporučenou prodejní cenu tuto doporučenou cenu respektovat a nenavyšovat o další marži.
III. U materiálů a předmětů, u kterých dodavatelé nestanovují žádným způsobem prodejní cenu stanovit prodejní cenu s marží ve výši minimálně 15% k nákupní ceně.
IV. U materiálů a předmětů, které vydává město Rožnov p. R. stanovovat dodací a prodejní cenu individuálně vždy podle skutečných nákladů a také získaných dotačních finančních příspěvků

815/39 Rada města v souladu s §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1) odvolává dnem 26.8.2008
a) z funkce předsedy sociální komise Ing. Lubora Kmentu
b) z funkce členů sociální komise Rady města Rožnova pod Radhoštěm Jiřinu Hlucháňovou, Květoslavu Řehořkovou, Helenu Kryškovou, Mgr. Janu Flesarovou, Pavla Solanského, Víta Kalmana, Mgr. Martu Luzarovou
2) jmenuje dnem 26.8.2008
a) do funkce předsedy sociální komise Petra Jelínka
b) do funkce členů sociální komise Rady města Rožnova pod Radhoštěm Jarmilu Ovčačíkovou, Zlatku Lušovskou, Ing. Jaroslava Poláška, Markétu Blinkovou, Blanku Mikolajkovou, Lenku Oravcovou, Mgr. Evu Urbanovou Vilkovskou, Anneliese Přikrylovou.

816/39 Rada města bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí dotace „Klubu seniorů v Rožnově pod Radhoštěm“ a v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, doporučuje zastupitelstvu města, aby tuto smlouvu o poskytnutí dotace v částce 100.000,- Kč schválilo.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:22:42 - aktualizováno 13.3.2014 14:25:36 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load