Usnesení z 40. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 40. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 15. září 2008__________________________________________________________ 817/40 Rada města schvaluje v souladu s s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu výše uživatelských poplatků systému „TKR Město Rožnov pod Radhoštěm“ včetně DPH s účinností od 1.1.2009 takto:
mini nabídka 70,- Kč měsíčně, základní nabídka 170,- Kč měsíčně, mini+filmová 335,- Kč měsíčně a kompletní nabídka 430,- Kč měsíčně. Rada města zároveň schvaluje aktualizaci „Přílohy číslo 2 a přílohy číslo 3 – sazebník poplatků systému TKR Město Rožnov pod Radhoštěm“ k Mandátní smlouvě mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností 4 M Rožnov p.R. spol. s r.o., IČ: 45195579, ze dne 1.3.2005 v souvislosti s nově stanovenými cenami dle textu tohoto usnesení.

818/40 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje“ na výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů v Rožnově pod Radhoštěm. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 30.9.2008.

819/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku "Úprava účelové komunikace p.č. 3637/1 na Lázu“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Repont, s.r.o. Lipník nad Bečvou a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

820/40 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „oprava koryta potoka v Mokrém v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Cobbler s.r.o.

821/40 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „úprava místní komunikace IV. třídy, pasportní číslo 340 c) na ulici 5. května v k.ú. Rožnov p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou KMO Zubří, s.r.o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

822/40 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku "Projektová dokumentace – 2.etapa obnovy zeleně hřbitova na Láni Rožnov pod Radhoštěm" mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Zahradní architektura Želešice, spol. s r.o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

823/40 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o vzájemné výpomoci při zimní údržbě silnic 2008/2009 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

824/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, deset smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

825/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu se společností KOMERČNÍ DOMY s. r. o., IČ: 48390453, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

826/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu se společností ČEZ distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

827/40 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 1553/1 o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví Zdeňka Bělunka, Rožnov p.R. za část městského pozemku p.č. 4934 o celkové výměře cca 70 m2 vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

828/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, „Smlouvu o právu provést stavbu“ dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ČÁST 2: Rožnov p.R., Tylovice“ s vlastníkem pozemků Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rada města ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

829/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu se společností Hotel EROPLÁN, a. s., IČ: 26423871, se sídlem Ostravská 451, 756 61 Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

830/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dle důvodové zprávy návrhy dílčích rozpočtů na vícepráce a méněpráce předložených ze strany společnosti RADEKOV, s.r.o. v rámci realizace zakázky „REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KORYČANSKÉ PASEKY, Sevastopolská 467, v Rožnově p.R.“ v celkové výši 394.104,- Kč včetně DPH.

831/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění dohody o poskytnutí součinnosti Města Rožnov pod Radhoštěm v rámci stavebního řízení o dodatečném povolení stavby HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT NA POZEMKU P.Č. 49/1, v k.ú. Rožnov p.R. - č.j.MěÚ/Výst/2036/2008/Hol. ve znění varianty č. 1 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi dohodu podepsat.

832/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dle důvodové zprávy návrhy dílčích rozpočtů na více a méně práce předložené ze strany společnosti Nosta, s. r. o. v rámci realizace zakázky: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ NA ZAHRADÁCH, Rožnov p.R. v celkové výši 138.377,- Kč včetně DPH.

833/40 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bere na vědomí výsledek a závěry znaleckého posudku o výši bezdůvodného obohacení, vzniklého na straně města na základě bezesmluvní „Instalace termostatických ventilů v pavilonech A,B,C,E,F,G,H a regulaci patních uzlů v pavilonech C,D, a výměně čerpadel v objektu „ZÁKLADNÍ ŠKOLY POD SKALKOU Rožnov p.R.“ a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města ze dne 09.09.2008 schvaluje předložený návrh na vyrovnání se společností VAE THERM ve výši 1.127.352,- Kč včetně DPH.

834/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh seznamu uchazečů pro výběrové řízení na dodavatele stavby „ ÚPRAVA STYKOVÉ KŘIŽOVATKY NA OKRUŽNÍ – Rožnov p. R.“ (5. května – Písečná) dle důvodové zprávy.

835/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění mandátní smlouvu se společností RECTE. cz, s. r. o. na zajištění veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

836/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

837/40 Rada města souhlasí v souladu s § 34 a) a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s použitím znaku města za účelem jeho umístění na skládané mapě Frenštát p.R. , Rožnov p.R., Valašské Meziříčí a Vsetín, kterou vydává firma P.F. art, spol. s r.o., Gromešova 769/4, Brno.

838/40 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o dílo o přípravě a realizaci voleb do zastupitelstva kraje 2008 dle příloh a dle důvodové zprávy. Současně zmocňuje Ing. Boženu Kořenkovou k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do zastupitelstva kraje 2008.

839/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o výpůjčce 2008-145, ev.č. 000142/2008/OMIS/PUJ, mezi městem Rožnovem p.R. a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

840/40 Rada města schvaluje v souladu §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o pronájmu reklamní plochy s firmou RADEKOV spol. s r. o. při příležitosti III. Rožnovské olympiády dětí a mládeže.

841/40 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s tím, že ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Pod Skalkou) promine Základní škole Sedmikráska o.p.s., IČ 258 53 708 se sídlem Bezručova 293, Rožnov pod Radhoštěm (dále jen ZŠ Sedmikráska) dluh ve výši 734.409,51, který má tato základní škola vůči ZŠ Pod Skalkou za dodávku tepelné energie, elektrické energie, vodného a stočného, které ZŠ Sedmikráska odebírala v období od 1.9. 2003 do 31.12. 2007 v souvislosti s užíváním pavilonu „D“ ZŠ Pod Skalkou. Rada města současně uděluje ZŠ Pod Skalkou v souladu s odst. 9. článku VIII. a) zřizovací listiny této základní školy souhlas k odepsání této dlužné částky ve výši 734.409,51 Kč.

842/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, doplnění a změny smlouvy o dílo č. 129/2008/OSM/DIL na opravu komunikací města Rožnova pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., schválené radou města dne 4.8. 2008 usnesením č. 761/37, dle důvodové zprávy, a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

843/40 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s prominutím platby části nájemného ve výši 5.623,- Kč Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49562878 za pronájem kanceláře v budově MěÚ na Letenské 1918, dle žádosti.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:22:50 - aktualizováno 13.3.2014 14:26:01 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load