Usnesení z 41. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 41. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 29. září 2008844/41 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na akci "Obnova zeleně hřbitova na Láni Rožnov pod Radhoštěm".

845/41 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 785/24 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Tylovice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

846/41 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem městských pozemků p.č. 1298/1 v k.ú. Rožnov p.R., p.č. 526 v k.ú. Tylovice a p.č. 573/8 v k.ú. Hážovice ve prospěch společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o, IČ 60323027, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro schválení v radě města.

847/41 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 31/2008/OSM/DIL k zakázce „Rekonstrukce STL plynovodu Tylovice – Dolní Dráhy“ s fyzickou osobou podnikající - Jaromír Matula-MIVES, Zašová, IČ 22992499. Rada města ukládá starostovi schválený dodatek smlouvy č. 1 podepsat .

848/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2011 u těchto městských bytů: byty č. 312, 313 a 416 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

849/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy do 30. 6. 2009 u bytu č. 208 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

850/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy do 31. 3. 2009 u bytu č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

851/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská za byt č. 25 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská paní Soni Randusové od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, novou smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a evidenční list.

852/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o pronájmu garáže č. 1 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní s paní Danou Křenkovou, bytem Kulturní 1766, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor.

853/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytů č. N85-816 a N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a evidenční listy.

854/41 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej domu č. p. 2464 na ulici Videčské v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

855/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dle důvodové zprávy návrhy dílčích rozpočtů na více a méně práce předložené ze strany společnosti NOSTA, s.r.o. v rámci realizace zakázky: „REKONSTRUKCE KUCHYNĚ VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ NA ZAHRADÁCH ROŽNOV P.R. v celkové výši 13.543,54 Kč včetně DPH.

856/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, předložený návrh výzvy a seznam zájemců pro vyhlášení soutěže na zpracovatele dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na zakázku „HUDEBNÍ PAVILON-HORNÍ PARK ROŽNOV P.R.“

857/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti Cobbler, s.r.o. a znění smlouvy o dílo, na akci „PARKOVIŠTĚ SOKOLSKÁ, ROŽNOV P.R.“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

858/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dle důvodové zprávy návrh smlouvy o právu provést stavbu se společností SYNOT REAL ESTATE, a.s., týkající se realizace zakázky „REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM “ a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

859/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost společnosti ELEKTROPROJEKTA Rožnov, a.s. na prodloužení termínu ukončení díla - projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby „REKONSTRUKCE ULICE PALACKÉHO V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“ dle důvodové zprávy.

860/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dle důvodové zprávy návrhy dílčích rozpočtů na více a méně práce předložené ze strany společnosti RADEKOV, s.r.o. v rámci realizace zakázky:„ REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KORYČANSKÉ PASEKY, SEVASTOPOLSKÁ 467, v Rožnově p.R.“ v celkové výši 134.915,06 Kč včetně DPH.

861/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění , dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 130/2008/VYST/DIL na zpracování rozboru trvale udržitelného rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm.

862/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města a tajemníkovi MěÚ „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Rožnov pod Radhoštěm“ podepsat.

863/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, seznam oslovených uchazečů na dodání počítačů a členy hodnotící komise.

864/41 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové, Mgr. Karla Klepsy, Mgr. Tomáše Grosse a dvou volejbalových týmů (14 osob) dle přílohy č.1 tohoto podání do města Bergen v Německu ve dnech 9.-12.10.2008. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

865/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Smlouvu o zajištění autobusové přepravy do Bergenu (Německo) dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:22:57 - aktualizováno 13.3.2014 14:26:44 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load