Usnesení z 42. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 42. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 13. října 2008866/42 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 78.000,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci od společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., IČ: 48390453 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2008.

867/42 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 150.000,- Kč jako příspěvku na úhradu závazku souvisejícího s výstavbou klubovny se sociálním zařízením v golfovém areálu v Rožnově pod Radhoštěm od sdružení Valašský golfový klub o.s., IČ: 66184479. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2008.

868/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Oprava komunikace pro pěší na pozemku p.č. 1002/22 a 1040/2 v k.ú. Rožnov p.R.“mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Strabag a.s. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

869/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „výroba a instalace příčných žlabů na komunikacích města“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

870/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Oprava komunikace pro pěší na ulici 1 máje v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou KMO Zubří s. r. o., U Bečvy 300, 756 54 Zubří., a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

871/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „oprava komunikace pro pěší na ulici 5. května v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Jaromír Drápala, Pivovarská 27, Rožnov p.R., a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

872/42 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej pozemků st.p.č. 4487 a p.č. 1397/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch SMP Net, s.r.o. Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO:27768961, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

873/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 1291/4 a p.č. 3607 v majetku ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

874/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu s Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00534439, Sokolská 497, 756 61 Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

875/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 2205/2 v k.ú. Rožnov p.R. pro vodovodní přípojku Dohnalových a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

876/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu na městském pozemku p.č. 3601/1 a 975/22, vše v k.ú. Rožnov p.R. s Elektroprojekta Rožnov, a.s., IČ 45193631. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

877/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy č.78/Vyst/Ža/7/O/08 o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a paní Christinou Hermann dle důvodové zprávy.

878/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo č.138/2008/VYST/DIL mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing.arch.Leopoldem Pšenčíkem , Atelier Utilis , pro zpracování změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm.

879/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odstavce 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nařízení obce č. 2/2008 o zrušení nařízení obce č. 03/01 - o stavební uzávěře a č. 1/02 o stavební uzávěře.

880/42 Rada města schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, stanovisko k připomínkám z veřejného projednání Náměstí Míru 7. července 2008 a ukládá odboru projektového řízení zadat projektovou dokumentaci pro území řízení.

881/42 Rada města jmenuje v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Rožnov Radhoštěm pana Bc. Petra Opálku dle důvodové zprávy.

882/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm vydat tato pravidla formou organizační směrnice.

883/42 Rada města rozhodla v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, že se Město Rožnov pod Radhoštěm nepřipojí s nárokem na náhradu škody k trestnímu řízení č.j. ORVS-1010/TČ-2008-80 vedeném Policií ČR, okresní ředitelství, služba kriminální policie a vyšetřování, Vsetín, protože městu škoda nevznikla.

884/42 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl“.

885/42 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace Základní škole Sedmikráska, o.p.s.“.

886/42 Rada města v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukládá kulturní komisi zpracovat návrh řešení provozování kulturně společenských akcí na území města tak, aby byly respektovány požadavky občanů v míře, deklarované těmito občany na veřejném slyšení dne 24.9.2008.

887/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dodatek č. 2 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“, uzavřenými mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem. Současně ukládá starostovi města výše uvedenou smlouvu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:23:07 - aktualizováno 13.3.2014 14:27:10 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load