Usnesení z 43. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 43. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 04. listopadu 2008888/43 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, udělení plné moci společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579 v tomto znění: „Město Rožnov pod Radhoštěm (DIČ: CZ 00304271) uděluje plnou moc společnosti 4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, Rožnov p.R., (DIČ:CZ 45195579) k vystavování daňových dokladů v souladu se zněním zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků, pro klienty systému TKR Město Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 1.1.2009 “.

889/43 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 3 ke smlouvě o zpřístupnění systému televizního kabelového rozvodu ze dne 30. května 2003 se společností 4 M Rožnov spol. s r.o., Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579. Zároveň ukládá starostovi města, aby tento dodatek číslo 3 podepsal v termínu do 20.11.2008.

890/43 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru v částce 20.000,- Kč manželům Hanzlíkovým, bytem Kulišťákova 1844, Rožnov pod Radhoštěm, jako příspěvku na úhradu základních životních potřeb v souvislosti s tíživou situací po požáru jejich domu dne 22.10.2008. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 5.11.2008.

891/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku " zimní údržba chemickým materiálem - zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm " mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Správa a údržba silnic Valašska s.r.o. a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

892/43 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací spolufinancovaných ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. VSA-VL-99/2008, č. VSA-VL-100/2008 a č. VSA-VL-101/2008 mezi Úřadem práce ve Vsetíně a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tyto dohody podepsat.

893/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření "dohody o umístění zařízení - dopravní zrcadlo" s firmou ČEZ Distribuce,a.s. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat .

894/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 129/2008/OSM/DIL na opravu komunikací města Rožnova pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. a ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat.

895/43 Rada města schvaluje:
- v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu o 3, tj. ze 147 na 150, a to na dobu od 5.11.2008 do 31.10.2009 dle důvodové zprávy.
- v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení pracovní skupiny na veřejně prospěšné práce v počtu 3 zaměstnanců na dobu od 5.11.2008 do 31.10.2009.

896/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění pět smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

897/43 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 2129/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87,5 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti GRAFIA NOVA s.r.o., Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání rady města.

898/43 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 2129/9 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17,5 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Ing. Martina Doubravy, bytem Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání rady města.

899/43 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 35/1 o výměře cca 90 m2, části p.č. 39/1 o výměře cca 475 m2 a celého pozemku p.č. 35/4 o výměře 55 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

900/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o výpůjčce č. 198/2008/OSM/VYP na pozemku p.č. 128/3 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku AHOLD Czech Republic, a.s., IČ 44012373. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

901/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 30/2008/OSM/SOB pro cyklostezku na pozemcích Povodí Moravy, s.p. Brno, IČ 70890013, v obci a k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tento schválený dodatek č. 1.

902/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 237/2005/OSM/NAB se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o,IČ 60323027, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města schválený dodatek č. 2 podepsat.

903/43 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p. č. 2198/1 v k. ú. Rožnov p.R. o výměře cca 70 m2 ve prospěch pana Antonína Jurečky, bytem Valašská Bystřice 656, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

904/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu s Ing. Pavlem Mlčákem, bytem 1. máje 1164, 756 61 Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

905/43 Rada města schvaluje § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.139/2008/ORI/DIL, na změnu ceny díla „REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KORYČANSKÉ PASEKY, SEVASTOPOLSKÁ 467, v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi dodatek č.1 podepsat.

906/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.117/2008/ORI/DIL, na změnu ceny díla „REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ NA ZAHRADÁCH, Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi dodatek č.2 podepsat.

907/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.117/2008/ORI/DIL, na změnu ceny díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN V OBJEKTU ZŠ VIDEČSKÁ 63 v Rožnově Pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi dodatek č.2 podepsat.

908/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti SWIETELSKI,s.r.o. a znění smlouvy o dílo, na akci „ÚPRAVA STYKOVÉ KŘIŽOVATKY NA OKRUŽNÍ, v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

909/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení v rozsahu dokumentace pro zadání stavby společnosti MÁTL a KYŠÁK,s.r.o. a znění smlouvy o dílo, na akci „HUDEBNÍ PAVILON, HORNÍ PARK Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

910/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek ke smlouvě se o dílo č. 66/2008/ORI/DIL na zhotovení energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov školních a předškolních zařízení a budov Městského úřadu ze dne 15.5.2008 a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

911/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o spolupráci se Zlínským krajem při naplňování Integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

912/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, zadání soutěže na víceúčelové centrum jako standardní veřejnou zakázku a to včetně řešení knihovny, dle důvodové zprávy a ukládá odboru projektového řízení tuto soutěž vyhlásit.

913/43 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, harmonogram a priority grantového systému pro rok 2009 dle důvodové zprávy.

914/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenování členů školských rad ustanovených při základních školách zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm s účinností ode dne 22. 11. 2008 dle důvodové zprávy.

915/43 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Mateřské školy Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1444, okres Vsetín, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, změnu výše osobního příplatku Heleně Klimkové – ředitelce MŠ Koryčanské Paseky s účinností od 1. 12. 2008 dle důvodové zprávy.

916/43 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Mateřské školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1527, okres Vsetín, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, změnu výše osobního příplatku Aleně Maňákové – ředitelce MŠ 5. května 1527 s účinností od 1. 12. 2008 dle důvodové zprávy.

917/43 Rada města v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření dodatku číslo 1 k servisní smlouvě evidenční číslo 000033/2003/OMI/OS/SCAN, o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT s.r.o. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností INISOFT s.r.o., ze dne 13.2.2003, a ukládá starostovi tento dodatek č. 1 podepsat.

918/43 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyřazení nepotřebného majetku dle důvodové zprávy.

919/43 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zadávací podmínky, seznam oslovených uchazečů a členy hodnotící komise na opakované výběrové řízení na dodání počítačů.

920/43 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2)písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s čl. IX. odst. 1, písm. b) zásad pro stanovení platových tarifů, ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm v platném znění, Mgr. Radmile Máchové, ředitelce Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské paseky odměnu za splnění mimořádného úkolu dle důvodové zprávy .JUDr. Jaroslav Kubín
l starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:23:15 - aktualizováno 13.3.2014 14:27:40 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load