Usnesení z 44. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 44. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 24. listopadu 2008921/44 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 41.000,- Kč jako příspěvku na úhradu závazku souvisejícího s nákupem pozemku parcelní číslo 2702/1 o výměře 212 m2 v katastrálním území Dolní Bečva, zapsaném na listu vlastnictví 10002, za účelem výstavby krytého odpaliště v golfovém areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.11.2008.

922/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s §17 odst.5) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vzorovou smlouvu o odstraňování komunálního odpadu v roce 2009, která bude uzavírána mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a podnikatelskými subjekty zapojenými do systému svozu odpadu v Rožnově p.R. dle důvodové zprávy a zmocňuje vedoucího odboru správy majetku tuto smlouvu podepsat.

923/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku "Správa a provoz dětských hřišť v Rožnově p.R." mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Pavel Repák – REVO, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

924/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o výpůjčce“ s firmou EKO-KOM, a.s. o bezplatném užívání odpadových nádob pro intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

925/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pět smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

926/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene na městském pozemku p.č. 3669 ostatní plocha v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO : 27232425. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

927/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene na městském pozemku p. č. 987/1 v k. ú. Rožnov p. R. s Olgou Klestilovou a Olgou Divišovou dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

928/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu odpojení NTL plynové přípojky na městském pozemku p.č. 3601/1 ostatní plocha v k.ú. Rožnov p.R., stavebníkem je AUTO VREČKA, spol. s.r.o., Meziříčská 496, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu.

929/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu se společností ČEZ distribuce, a. s., dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

930/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 1000/1 a st.p.č. 682 v majetku Českých drah, s.p., vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

931/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č.2 mandátní smlouvy o provozování veřejných WC s Marianem Bartoňem, 1. máje 1354, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

932/44 Rada města doporučuje v souladu s § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města schválit nabytí a kupní smlouvu o převodu přemostění potoka, veřejné účelové komunikace, opěrné zdi, venkovní kanalizace dešťové, splaškové , vodovodního řadu a veřejného osvětlení dle specifikace v kupní smlouvě, vše v k.ú. Rožnov p.R. z majetku FAGUS 21 a.s., Ostrava, IČ 25816411, do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku tuto kupní smlouvu připravit ke schválení v zastupitelstvu města.

933/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění aktualizace zásad pro udělení výjimky z OTP pro parkování podle § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb a § 10 odst. 2 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecně technických podmínkách na výstavbu, v platném znění . Žadatel zaplatí úhradu ve výši 80.000,-Kč na účet města na rozvoj dopravní infrastruktury za jedno parkovací stání. Rada města ukládá odboru správy majetku postupovat v dalším řízení dle tohoto usnesení.

934/44 Rada města v souladu s § 102 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nevybrala žádného zájemce na vyhlášený záměr na prodej bytového domu čp. 2464 včetně součástí a příslušenství, pozemku pod domem st.p.č. 4718 o výměře 234 m2 a pozemku p.č. 782/24 o výměře 157 m2 na němž je umístěná zpevněná parkovací plocha, vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit nový, rozšířený záměr na prodej nemovitostí.

935/44 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej bytového domu čp. 2464 včetně součástí a příslušenství, pozemku pod domem st.p.č. 4718 o výměře 234 m2, pozemku p.č. 782/24 o výměře 157 m2, na němž je umístěná zpevněná parkovací plocha, pozemku p.č. 782/2 o výměře 4611 m2, pozemku p.č. 880/2 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 6170 o výměře 91 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. Jediným kriteriem pro výběr kupujícího je nejvyšší cenová nabídka s tím, že součástí přihlášky k vyhlášenému záměru musí být návrh podstatných náležitostí kupní smlouvy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě a zastupitelstvu města.

936/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 u těchto městských bytů a nebytových prostor: byty č. B8-305, B10-402, N48-506, N51-508, B20-521, N40-527, N41-528, N43-530, N65-607, B56-710, B45-711, B48-714, B50-716, N71-718, B65-803, N74-901, N78-905, N93-915 a nebytové prostory č. 3/2007, 57, 19, N44, 47, 48, 46, 32, 72 a 71 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

937/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 u těchto městských bytů: byt č. 205 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byt č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská.
Rada města dále schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 u těchto městských bytů a nebytových prostor: byty č. N68-609, B63-801, N84-815, N87-818 a nebytové prostory č. 56, 5, 73 a N96 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

938/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 u těchto městských bytů a nebytových prostor:
byty č. 204, 303, 307 a 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byt č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, byt č. 3 v domě č. p. 1684, byty č. N67-608, B44-612, N97-908 a nebytové prostory č. 69 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

940/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009 u těchto městských bytů a nebytových prostor:
byty č. 209, 212 a 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byty č. 2 a 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, byty č. B28-512, B15-516, N77-702, B25-504 a nebytové prostory č. 12, N90 a 13 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

941/44 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, neprodlužuje smlouvu o nájmu bytu č. 108 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a panem Hynkem Máchou dle důvodové zprávy.

942/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 2+0 č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a smlouvu o nájmu nebytových prostor.

943/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 2+0 č. B41-605 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní a bytu 1+1 č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a smlouvu o nájmu nebytových prostor.

944/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu bytu 2+1 č. 0 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dohodou k 31. 12. 2008 a nový nájem tohoto bytu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

945/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

946/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

947/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 405 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušné zrušení výpovědi podepsat.

948/44 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky v užším zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na zhotovitele stavby " CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY " za podmínek uvedených v projektové dokumentaci vyhotovené obchodní firmou DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika s.r.o. a podmínek uvedených v důvodové zprávě
2) schvaluje podmínky pro zadání veřejné zakázky v u ž š í m ř í z e n í dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na dodavatele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY „
3) schvaluje jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami zájemců na zhotovitele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY „
4) schvaluje jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek zájemců na zhotovitele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY „
5) ukládá vedoucímu investičního odboru zabezpečit všechny úkony spojené se zadáváním této veřejné zakázky a předložit Radě města Zprávu a posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídku bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

949/44 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
1) rozhodla o zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na zhotovitele stavby " OPRAVA ULICE PALACKÉHO V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM, ČÁST. 1 " za podmínek uvedených v projektové dokumentaci vyhotovené obchodní firmou ELEKTROPROJEKTA Rožnov, a.s. a podmínek uvedených v důvodové zprávě
2) schvaluje podmínky zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na dodavatele stavby " OPRAVA ULICE PALACKÉHO V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM, ČÁST. 1 "
3) schvaluje jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami zájemců na zhotovitele stavby " OPRAVA ULICE PALACKÉHO V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM, ČÁST. 1 "
4) schvaluje jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek zájemců na zhotovitele stavby " OPRAVA ULICE PALACKÉHO V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM, ČÁST. 1 "
5) ukládá vedoucímu investičního odboru zabezpečit všechny úkony spojené se zadáváním této veřejné zakázky a předložit Radě města Zprávu a posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídku bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

950/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění smlouvy č. 181/2008 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na zakázku „ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ ČÁST 1: TYLOVICE – HÁŽOVICE, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM “ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

951/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
- zahraniční služební cestu do Bruselu (Belgie) pro Markétu Blinkovou a Ing. Jana Kučeru ve dnech 3.12. – 6. 12. 2008
- stravné na této služební cestě dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky č.549/2006 Sb. v platném znění,
- kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

952/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o partnerství v projektu "Víceúčelová sportovní hala Rožnov pod Radhoštěm" s Ing. Josefem Kramolišem a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

953/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění:vyhlášení výběrového řízení na vypracování studie “Víceúčelového kulturního centra“ ve variantě: C) zadání soutěže bez vymezení dle důvodové zprávy a příloh  a zadává odboru projektového řízení tuto soutěž vyhlásit.

954/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odstavce 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo č.207/2008/VYST/DIL mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing.arch.Leopoldem Pšenčíkem , Atelier Utilis , pro zpracování změny č.3 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm.

955/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla – Kouzelné bytosti zpod Radhoště a Smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla – Radhošťské putování dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto smlouvu podepsat.

956/44 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, :
• odvolává Jitku Žitníkovou z funkce členky Kulturní komise a z funkce členky Mediální komise
• jmenuje členkou Kulturní komise a členkou Mediální komise Ivetu Pavlicovou
• odvolává z funkce člena Komise cestovního ruchu Ing. Jana Kučeru
• jmenuje členy Komise cestovního ruchu Ing. Danuši Kovářovou a paní Vlastu Šotkovou

957/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, výši záloh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2008 dle důvodové zprávy.

958/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Sokol Rožnov pod Radhoštěm“ a „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Kalokagáthia Rožnov pod Radhoštěm“.

959/44 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Mateřské školy Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku Dalimile Čechové – ředitelce MŠ 1. máje 1153 s účinností od 1. 12. 2008 dle důvodové zprávy.

960/44 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Mateřské školy Rožnov pod Radhoštěm, Na Zahradách 644, okres Vsetín, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku Věře Pokorné – ředitelce MŠ Na Zahradách s účinností od 1. 12. 2008 dle důvodové zprávy.

961/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 14 k rámcové smlouvě o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství, která byla uzavřena s firmou T-Mobile, a ukládá starostovi tento dodatek č. 14 smlouvy podepsat.

962/44 Rada města v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s uzavřením dodatku číslo 3, ke smlouvě o dílo MIS/2003/Rožnov, s firmou GEOVAP, spol. s r.o. o dodání a instalaci software a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

963/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, licenční smlouvu evidenční číslo 000216/2008/OMIS/LIC s firmou GEODIS Brno sro., o užívání ortofotomapy správního území obce Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

964/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vítěze zakázky, na dodání 1 kusu serveru IBM System x38--, firmu DATADEZ sro.

965/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu evidenční číslo 000223/2008/OMIS/KUX s firmou DATADEZ spol. s r.o., o dodání serveru IBM a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

966/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodavatele výpočetní techniky.

967/44 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu evidenční číslo 000232/2008/OMIS/KUX s firmou DATADEZ spol. s. r. o., o dodání personálních počítačů a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

968/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, licenční ujednání a servisní smlouvu s firmou RTS, a.s. na dodání stavebního informačního systému „BUILDPOEWR“ a ukládá starostovi licenční ujednání a servisní smlouvu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:23:22 - aktualizováno 13.3.2014 14:28:11 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load