Usnesení z 45. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008


U s n e s e n í

z 45. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 2. prosince 2008969/45 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
1) rozhodla o zrušení usnesení č. 948/44 z 44. řádného zasedání RM konaného dne 24.11.2008
2) rozhodla o zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby " CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY " v užším zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění za podmínek uvedených v projektové dokumentaci vyhotovené obchodní firmou DOMOVINA - ekologie, venkov, turistika s.r.o. a podmínek uvedených v důvodové zprávě
3) schvaluje znění kvalifikační dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY „v u ž š í m ř í z e n í dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
4) schvaluje jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami zájemců na zhotovitele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY „
5) schvaluje jmenný seznam členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení nabídek zájemců na zhotovitele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY
6) ukládá vedoucímu investičního odboru zabezpečit všechny úkony spojené se zadáváním této veřejné zakázky a předložit Radě města Zprávu a posouzení a hodnocení nabídek s návrhem na uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídku bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

970/45 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění vyhlášení výběrového řízení na vypracování studie “Víceúčelového kulturního centra" dle důvodové zprávy a příloh a ukládá Investičnímu odboru tuto soutěž vyhlásit.

971/45 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti Ing. Libor DOBIÁŠ, s.r.o., a znění smlouvy o dílo, na akci „ DEMOLICE STAVEB NA PARC.Č. 19, K.Ú. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM “ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:23:34 - aktualizováno 13.3.2014 14:28:38 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load