Usnesení z 46. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 46. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 8. prosince 2008972/46 Rada města v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje s účinností od 1.1.2009 do funkce vedoucího odboru investic Městského úřadu Rožnov Radhoštěm pana Ing. Marka Molla dle důvodové zprávy.

973/46 Rada města v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje s účinností od 5.1.2009 do funkce vedoucího odboru projektového řízení Městského úřadu Rožnov Radhoštěm pana Ing. Jiřího Sapíka dle důvodové zprávy.

974/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ustanovení tiskového mluvčího města a ukládá tajemníkovi městského úřadu zapracovat tuto funkci do organizačního řádu městského úřadu a do popisu práce příslušného zaměstnance města.

975/46 Rada města doporučuje k projednání a schválení v zastupitelstvu města název nové ulice v lokalitě Dolní Paseky za Veřmiřovským potokem a to název: „Za Potokem“.

976/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm “ ze dne 31.1.2006 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

977/46 Rada města v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, projednala plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města předložený plán schválit.

978/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a Kanalizace Vsetín, a. s. a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek č. 3 podepsat.

979/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jednu smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

980/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene na městském pozemku p.č. 1071/6 ostatní komunikace v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch žadatelů. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

981/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, předloženou smlouvu č. 126/2008/OSM/VB o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích soukromých vlastníků v k.ú. Hážovice ( Snozův potok ) ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

982/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu části městského pozemku p.č. 2129/9 v k.ú. Rožnov p.R.:
1. se společností Grafia Nova o výměře 87,5 m2, IČO: 651424712
2. s Ing. Martinem Doubravou o výměře 17,5 m2
3. s Antonínem a Janou Kubíkovými o výměře 86,25 m2
Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

983/46 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyjadřuje souhlas se změnami v obchodních podmínkách a reklamačním řádu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a bere na vědomí cenu vodného a stočného pro rok 2009.

984/46 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 2205/2 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 43m2 ve prospěch žadatelů, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

985/46 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje smlouvu o zajištění přeložky splaškové kanalizace v k. ú. Tylovice se Stroza, s.r.o., Rožnov p.R., IČ 258 80 403, 1.máje 472. Rada města ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

986/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhodnocení přihlášek k záměru na prodej části městského pozemku p.č. 35/1 o výměře cca 90 m2, části p.č. 39/1 o výměře cca 475 m2 a celého pozemku p.č. 35/4 o výměře 55 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít kupní smlouvu na prodej výše uvedených pozemků s manželi Igorem a Ingrid Kitzbergerovými, Rožnov p.R. a ukládá odboru správy majetku připravit návrh smlouvy na zasedání zastupitelstva města.

987/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, v rámci realizace zakázky:„ PARKOVIŠTĚ SOKOLSKÁ, ROŽNOV P.R. “dle důvodové zprávy, provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a které jsou nezbytné pro provedení dohodnutého díla. Celková hodnota dodatečných stavebních prací dle předloženého rozpočtu činí 149.902,03 Kč včetně DPH.

988/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, v rámci realizace zakázky : „ÚPRAVA STYKOVÉ KŘIŽOVATKY NA OKRUŽNÍ, ROŽNOV P.R. “dle důvodové zprávy, provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a které jsou nezbytné pro provedení dohodnutého díla. Celková hodnota dodatečných stavebních prací dle předloženého rozpočtu činí 87.678,15 Kč včetně DPH.

989/46 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Hany Salvia do města Vídeň v Rakousku ve dnech 14.-18.1.2009 a Markéty Blinkové a Tomáše Grosse do Vídně dne 18.1.2009. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.
Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Hany Salvia do města Mnichov (Německo) ve dnech 25.2. - 3.3.2009. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č.262/2006 Sb. v platném znění.

990/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění „Zásady pro stanovení platových tarifů, ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy“.

991/46 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm určenou na podporu talentované mládeže formou úhrady nájmu oddílu házené za využívání sportovní haly Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm.

992/46 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Mateřské školy Radost Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1701, okres Vsetín, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku Mileně Kohoutové – ředitelce MŠ Radost s účinností od 1. 12. 2008 dle důvodové zprávy.

993/46 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku Ludmile Linhartové – ředitelce Střediska volného času s účinností od 1. 12. 2008 dle důvodové zprávy.

994/46 Rada města bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti Záchranné hasičské služby Města Rožnov pod Radhoštěm a schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění změnu výše osobního příplatku Karlu Janouškovi – řediteli Záchranné hasičské služby Města Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 1. 12. 2008 dle důvodové zprávy.

995/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo evidenční číslo 000236/2008/OMIS/DIL se společností 4M Rožnov spol.s r.o., o poskytování telekomunikační služby – přístupu do sítě internet a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

996/46 Rada města schvaluje nařízení č. 3/2008, kterým se zrušuje nařízení č. 4/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

997/46 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje.

998/46 Rada města bere na vědomí informaci o presentaci na zastupitelstvu města ke Koncepci rozvoje sportu a tělovýchovných aktivit na území města - koncepčně rozvojová část.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:38:12 - aktualizováno 13.3.2014 14:29:07 | přečteno 17x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load