Usnesení z 48. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U s n e s e n í

z 48 zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 12. ledna 20091000/48 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2), písm.a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 16 odst. 2 písm.c) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a usnesení zastupitelstva města číslo IV./3 ze dne 15.4.2003, rozpočtová opatření pro rok 2008 dle důvodové zprávy, v celkové výši 1.756 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

1001/48 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 6 smlouvy o dílo na zakázku „Svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území Města Rožnov pod Radhoštěm “ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.

1002/48 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, sedm smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1003/48 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej městských pozemků a ostatních nemovitostí specifikovaných v příloze č.1 o celkové výměře 168.501 m2 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o.“ IČ 25874187 se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce a připravit návrh kupní smlouvy.

1004/48 Rada města v souladu s § 102 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vybrala jako nejvýhodnější nabídku na vyhlášený záměr na prodej bytového domu čp. 2464 včetně součástí a příslušenství, pozemku pod domem st.p.č. 4718 o výměře 234 m2, pozemku p.č. 782/24 o výměře 157 m2, na němž je umístěná zpevněná parkovací plocha, pozemku p.č. 782/2 o výměře 4611 m2, pozemku p.č. 880/2 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 6170 o výměře 91 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. společnou nabídku Ing. Dobiáše, Rožnov p.R. a Mgr. Zetka, Vidče. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit návrh kupní smlouvy na prodej nemovitostí ke schválení na příštím zasedání zastupitelstva města.

1005/48 Rada města v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s přihlédnutím k usnesení rady města č. 1352/55 z 19.9.2006, vyhovuje žádosti Richarda Peška, Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm o vrácení úhrady příspěvku na dopravní infrastrukturu ve výši 220.000,-Kč na základě splnění podmínek OTP dle § 138 a) zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění, v požadovaném termínu do 31.12.2008. Rada města ukládá odboru správy majetku a odboru finančnímu nalézt v rozpočtu r. 2009 zdroje na tuto platbu, nejdříve však ve 2. pololetí 2009 a oznámit tuto skutečnost žadateli.

1006/48 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoroční placené parkovací karty pro vozidlo Libuše Růčkové, IČ 10650580, pro městské parkoviště na Náměstí míru (u pošty) s volným parkováním max. dvě hodiny denně v pracovní dny s platností pro rok 2009. Rada města ukládá odboru správy majetku celoroční parkovací kartu vystavit a tajemníkovi města tuto kartu po zaplacení příslušné finanční částky podepsat.

1007/48 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 2. 2009 do 30. 9. 2009 u těchto městských bytů: byt č. 318 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byt č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

1008/48 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření nájemní smlouvy s paní Štefánií Kulišťákovou, bytem Lesní 2330, 756 61 Rožnov p. R. na pronájem bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy.

1009/48 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
1) schvaluje znění „ Písemné výzvy “ pro zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY „v užším řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
2) schvaluje znění „ Zadávací dokumentace “ pro zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY “ v užším řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
3) schvaluje znění „ Požadavků na obsah smlouvy o dílo “ pro zadání veřejné zakázky na dodavatele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY “ v užším řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

1011/48 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II. odst. 2.4. mandátní smlouvy ze dne 15.1.2008 uzavřené s Mgr. Thomasem Mumulosem uděluje plnou moc advokátovi Mgr. Thomasovi Mumulosovi, aby zastupoval Město Rožnov pod Radhoštěm v řízení před správními orgány všech stupňů a před správními soudy všech stupňů ve věcech souvisejících nebo se vztahujících k nemovitostem, o které je veden soudní spor o určení vlastnictví se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY,s. r. o., IČ 60746641, Hlubočepská 17, Praha 5 a které jsou uvedeny v dohodě o bezúplatném převodu majetku uzavřené se společností SVAS, a. s. ze dne 11.5.1992, zejména pak v řízení o povolení vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem.

1012/48 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje členem dozorčí rady Seniorského centra Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jana Horáčka, zaměstnance města, zařazeného do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

1013/48 Rada města v souladu s §109, odst. 3, písm. a zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, pověřuje Dis. Ivetu Razsdíkovou výkonem funkce opatrovníka nesveprávní osoby podle důvodové zprávy.

1014/48 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o umístění terminálu na prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce v prostorách Turistického informačního centra nacházejícího se ve vestibulu budovy MěÚ Rožnov pod Radhoštěm na Masarykově náměstí 128 a smlouvu o umístění tohoto terminálu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou TICKETPRO a.s., IČ 60192577.

1015/48 Rada města schvaluje v souladu §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu části nebytového prostoru s firmou RETON, spol. s r.o., IČ: 47671246.

1016/48 Rada města schvaluje změnu usnesení rady města č. 989/46, které se mění takto:
První věta usnesení nově zní - Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahraniční služební cestu Hany Salvia do města Vídeň v Rakousku ve dnech 14.-18.1.2009 a Jaroslava Kubíčka tamtéž dne 18.1.2009.

1017/48 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, "Dohodu o partnerství" k projektu "Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni".

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka    
Vytvořeno 13.3.2014 20:14:04 - aktualizováno 13.3.2014 21:30:32 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load