Usnesení z 49. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U s n e s e n í

z 49 zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 02. února 20091018/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 3 ke smlouvě o „provozování psího městského útulku pro Město Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

1019/49 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výzvu k podání cenové nabídky, členy a náhradníky hodnotící komise a seznam zájemců vyzvaných k podání nabídky na zakázku "Odstranění biologického odpadu“.

1020/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 4 smlouvy o právu provést stavbu, 3 smlouvy o zřízení věcného břemene, 5 budoucích smluv o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy.

1021/49 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu městského pozemku p.č. 264 výměře 17 m2 a části městského pozemku p.č. 265 o výměře cca 628 m2 za části pozemků p.č. 261 o výměře cca 16 m2 a části p.č. 263 o výměře cca 62 m2 ve vlastnictví RNDr. Danuše Drahotové, vše k.ú. Tylovice. Rozdíl mezi výměrami směňovaných pozemků bude doplacena RNDr. Danuší Drahotovou za cenu na základě znaleckého posudku. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

1022/49 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoroční parkovací karty pro vozidlo společnosti Myonic s.r.o., pro městská parkoviště na ulici Bayerova, Náměstí míru (u pošty) a Masarykově náměstí s volným parkováním max. dvě hodiny denně v pracovní dny s platností pro rok 2009. Rada města ukládá odboru správy majetku celoroční parkovací kartu vystavit a tajemníkovi města tuto kartu podepsat po zaplacení příslušné finanční částky.

1023/49 Rada města doporučuje v souladu s § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na prodej městských pozemků a ostatních nemovitostí specifikovaných v této smlouvě, o celkové výměře 168.501 m2 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o.“ IČ 25874187 se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.

1024/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 214 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 3. 2009 do 31. 12. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

1025/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vzájemnou výměnu bytů č. B40-604 a č. B52-703 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 3. 2009 do 30. 6. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dohody o ukončení nájmu bytu, smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

1026/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, společný nájem bytu č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská od 1. 3. 2009 do 30. 9. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o ukončení nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1027/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změnu smlouvy o kauci nájemcům bytu č. B50-716 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 3. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o kauci.

1028/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 43 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

1029/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu bytu 1+1 č. 37 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dohodou k 31. 3. 2009 a nový nájem tohoto bytu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1030/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu bytu 1+1 č. 24 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dohodou k 31. 3. 2009 a nový nájem tohoto bytu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1031/49 Rada města rozhodla v souladu s §102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v návaznosti na §698, odstavec 1 zákona č. 40/1964 Sb., o obcích v platném znění a §1 a §3 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného v platném znění, o tom, že nájemné v bytech v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovské zůstane v souladu s usnesením rady města č. 797/39 ze dne 25. 8. 2008 ve výši 35,50 Kč za m2. Rada města dále bere v souladu s §102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na vědomí informace o jednání s nájemci domu č. p. 1684, o možnostech oprav v tomto domě v souvislosti s jeho právním stavem a o důvodech, proč nebyl dům č. p. 1684 v minulosti privatizován, dle důvodové zprávy.

1032/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 410 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dohodou k 28. 2. 2009, dle důvodové zprávy.

1033/49 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o zrušení usnesení č. 953/44 ze 44. řádného zasedání RM konaného dne 24.11.2008, o zrušení usnesení č. 970/45 ze 45. mimořádného zasedání RM konaného dne 02.12.2008 a dále o schválení postupu při vyhlašování záměru na zpracování návrhu řešení objektu „VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO CENTRA, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“.

1034/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p. v rámci programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II “ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1035/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy č.1/Vyst/Ža/3/R/09 (8/2009/Vyst/OS) o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením změny č.3 územního plánu zóny Na Zahradách mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a panem Igorem Kitzbergerem dle důvodové zprávy.

1036/49 Rada města v souladu s § 102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších změn a v souladu se „Smlouvou o partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky", jmenuje jako náhradníka Ing. Janu Navrátilovou, referenta oddělení územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm , do výběrových komisí pro výběr zájemců dle článku V., odstavce 14 uvedené smlouvy.

1037/49 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovuje celkový přepočtený počet zaměstnanců Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na 151 dle důvodové zprávy. Tento počet zahrnuje i 3 místa v rámci veřejně prospěšných prací, které jsou schváleny na dobu určitou do 31.10.2009. Dále ukládá tajemníkovi MěÚ zapracovat tuto změnu do Organizačního řádu MěÚ.

1038/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb REP č. R701394-000006 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou poštou, s.p., ze dne 27.6.2006, a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy číslo 3 podepsat.

1039/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 3 ke smlouvě o službách technické podpory TP/MIS2003/Rožnov s firmou GEOVAP, spol. s r.o. , který řeší zabezpečení programových produktů příjmových agend a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

1040/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouva) mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Nadací Děti-kultura-sport a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1041/49 Rada města bere na vědomí vzdání se funkce náhradníka paní Evy Rudolphij na člena Zastupitelstva města a rezignaci JUDr. Milana Matuly na funkci člena Zastupitelstva města.
Rada města osvědčuje podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, že členem Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm se stal místo pana JUDr. Milana Matuly dnem 20.1.2009 Ing. Martin Houška.

1042/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 131 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, změnu výši osobních příplatků ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2008 dle důvodové zprávy.

1043/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, doplatek ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2008 dle důvodové zprávy.

1044/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení veřejné zakázky č. MěÚ/OŠ/120/2008„Příprava a tisk propagačních materiálů Města Rožnov pod Radhoštěm a mikroregionu Rožnovsko“ společnosti Ivo Mischinger – MIGER, 1. máje 2609, 756 61 Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a pověřuje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu přípravou Smlouvy o dílo na tuto zakázku.

1045/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Zásady pro pořádání výstav v GALERII NA RADNICI Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

1046/49 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, doplňků bere na vědomí „Doporučení pořadatelům veřejných hudebních produkcí pořádaných během letního období na veřejných prostranstvích města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy.

1047/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu p. Aloisi Vychodilovi, p. Vlastě Šotkové a p. Jaroslavu Kubíčkovi na den 22.1.2009 do Bratislavy na veletrh cestovního ruchu Slovákiatour. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 0 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle § 179 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.JUDr. Jaroslav Kubín
l starosta

Alois Vychodil
místostarosta    
Vytvořeno 13.3.2014 20:14:11 - aktualizováno 13.3.2014 21:39:06 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load