Usnesení z 51. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 51. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 02. března 20091059/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jednu smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1060/51 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje dvě smlouvy o právu provést stavbu:
1) stavba sjezdu na místní komunikaci na p.č. 3575/1
2) připojení sjezdu na místní komunikaci na p.č. 819/6, vše v k.ú. Rožnov p.R. dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy.

1061/51 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu pozemku p.č. 1068/1 a část pozemku p.č. 538 dle GP o výměře cca 320 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví pana Tomáše Drdy za pozemky p.č. 539/3, p.č. 537/2 a část pozemku p.č. 1068/2 dle GP o výměře cca 391 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1062/51 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje dvě smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy a návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

1063/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu č. 18/2009/OSM/INO na městských pozemcích s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

1064/51Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 225 o výměře cca 19 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Jiřiny Liebermannové, Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 3580/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1065/51 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor“ se spol. H & B insia, s.r.o. a ukládá starostovi města tento tento dodatek podepsat.

1066/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 4.dubna 2002 s Lubomírem Kleinem jako pronajímatelem a Městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem p.č. 3615/5 – ostatní plocha v k.ú Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města schválený dodatek č.4 nájemní smlouvy podepsat.

1067/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 1 a 10 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, bytů č. B26-505, B21-522 a N44-529 a nebytových prostor č. 14 a 11 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1068/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 201 a 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. 4 a 8 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. N85-816 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1069/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 202, 212, 317 a 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. 2, 10, 25 a 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytů č. B28-512, B41-605 a N64-606 a nebytových prostor č. 33 a 12 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 4. 2009 do 30. 9. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1070/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 209 a 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, bytů č. B25-504, N49-507,B15-516 a N77-702 a nebytových prostor č. 13 a N90 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 4. 2009 do 30. 6. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1071/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušné zrušení výpovědi podepsat.

1072/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 6 za byt č. 5 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní manželům Janě a Zdeňkovi Barošovým od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1073/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 102 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje za byt č. 6 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní manželům Janě a Romanovi Střížovým od 1. 6. 2009 do 31. 8. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1074/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájmu bytu č. B32-614 a nebytového prostoru č. 36 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dohodou k 31. 3. 2009 a nový nájem tohoto bytu a nebytového prostoru dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru, smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a smlouvu o nájmu nebytového prostoru.

1075/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytů 1+1 č. 410 a č. 102 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, a smlouvy o kauci.

1076/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytů 1+0 č. N71-718 a č. N39-526 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu, a smlouvy o kauci.

1077/51 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření nájemní smlouvy s paní Štefánií Kulišťákovou, bytem Lesní 2330, 756 61 Rožnov p. R. na pronájem bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy.

1078/51 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v návaznosti na důvodovou zprávu:
1) rozhodla:v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v návaznosti na čl. II odst. 2 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ o výběru nejvhodnějšího uchazeče, jehož nabídka pro část Rožnov pod Radhoštěm byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
sdružení cyklostezka – Cobbler, Swietelsky stavební, Commodum
Účastníci sdružení
První účastník: Cobbler s.r.o., Zašová-Luhy 633, PSČ 756 51, IČ: 465 78 463
Druhý účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599
Třetí účastník: COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ: 465 77 238
za cenu nejvýše přípustnou bez DPH 19.416.921,-- Kč
DPH 3.689.215,-- Kč
cena vč. DPH 23.106.136,-- Kč

2) rozhodla: v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v návaznosti na čl. II odst. 2 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ o výběru nejvhodnějšího uchazeče, jehož nabídka pro část Zubří byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
sdružení cyklostezka – Cobbler, Swietelsky stavební, Commodum
Účastníci sdružení
První účastník: Cobbler s.r.o., Zašová – Luhy 633, PSČ 756 51, IČ: 465 78 463
Druhý účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599
Třetí účastník: COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ: 465 77 238
za cenu nejvýše přípustnou bez DPH 8.561.082,-- Kč
DPH 1.626.606,-- Kč
cena vč. DPH 10.187.688,-- Kč

3) rozhodla :v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v návaznosti na čl. II odst. 2 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ o výběru nejvhodnějšího uchazeče, jehož nabídka pro část Prostřední Bečva byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
sdružení cyklostezka – Cobbler, Swietelsky stavební, Commodum
Účastníci sdružení
První účastník: Cobbler s.r.o., Zašová-Luhy 633, PSČ 756 51, IČ: 465 78 463
Druhý účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599
Třetí účastník: COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ: 465 77 238
za cenu nejvýše přípustnou bez DPH 9.963.902,-- Kč
DPH 1.893.142,-- Kč
cena vč. DPH 11.857.044,-- Kč

4) rozhodla v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v návaznosti na čl. II odst. 2 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ o výběru nejvhodnějšího uchazeče, jehož nabídka pro část Dolní Bečva byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
sdružení cyklostezka – Cobbler, Swietelsky stavební, Commodum
Účastníci sdružení
První účastník: Cobbler s.r.o., Zašová-Luhy 633, PSČ 756 51, IČ: 465 78 463
Druhý účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599
Třetí účastník: COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ: 465 77 238
za cenu nejvýše přípustnou bez DPH 26.066.850,-- Kč
DPH 4.952.702,-- Kč
cena vč. DPH 31.019.552,-- Kč

5) rozhodla v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v návaznosti na čl. II odst. 2 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ o výběru nejvhodnějšího uchazeče, jehož nabídka pro část Horní Bečva byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
sdružení cyklostezka – Cobbler, Swietelsky stavební, Commodum
Účastníci sdružení
První účastník: Cobbler s.r.o., Zašová-Luhy 633, PSČ 756 51, IČ: 465 78 463
Druhý účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599
Třetí účastník: COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ: 465 77 238
za cenu nejvýše přípustnou bez DPH 13.214.638,-- Kč
DPH 2.510.782,-- Kč
cena vč. DPH 15.725.420,-- Kč

6) rozhodla v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v návaznosti na čl. II odst. 2 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ o výběru nejvhodnějšího uchazeče, jehož nabídka pro část Zašová byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
sdružení cyklostezka – Cobbler, Swietelsky stavební, Commodum
Účastníci sdružení
První účastník: Cobbler s.r.o., Zašová-Luhy 633, PSČ 756 51, IČ: 465 78 463
Druhý účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599
Třetí účastník: COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ: 465 77 238
za cenu nejvýše přípustnou bez DPH 15.434.175,-- Kč
DPH 2.932.493,-- Kč
cena vč. DPH 18.366.668,--

7) rozhodla v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v návaznosti na čl. II odst. 2 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ o výběru nejvhodnějšího uchazeče, jehož nabídka pro část Střítěž byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
sdružení cyklostezka – Cobbler, Swietelsky stavební, Commodum
Účastníci sdružení
První účastník: Cobbler s.r.o., Zašová-Luhy 633, PSČ 756 51, IČ: 465 78 463
Druhý účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599
Třetí účastník: COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, IČ: 465 77 238
za cenu nejvýše přípustnou bez DPH 16 115 934,-- Kč
DPH 3.062.028,-- Kč
cena vč. DPH 19.177.962,-- Kč

1079/51
1) Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2, písm. f) ve vazbě na §109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nové rozdělení pravomocí mezi odbory a odděleními Městského úřadu Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. 2) Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, organizační řád Městského úřadu Rožnov p.R a ukládá městskému úřadu vydat úplné znění organizačního řádu.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta        
Vytvořeno 13.3.2014 20:14:37 - aktualizováno 13.3.2014 21:41:19 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load