Usnesení z 52. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009


U S N E S E N Í

z 52. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 30. března 20091080/52 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o umístění znaku města se společností KOMPAKT spol. s r.o., Jana Opletala 683, Poděbrady, IČ: 49551027 v rámci projektu „Sociální automobil“ a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1081/52 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zadávací podmínky a složení hodnotící komise pro výběrové řízení na přijetí úvěru v částce 20.000.000,- Kč dle důvodové zprávy.

1082/52 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo na zakázku „úprava místní komunikace IV. třídy, pasportní číslo 340 c) na ulici 5. května“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou KMO Zubří, s.r.o. a ukládá starostovi města dodatek podepsat.

1083/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku "oprava komunikací v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm tryskovou metodou TURBO a vysprávka asfaltovou směsí (ABSI)" mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Repont, s. r. o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1084/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „odstranění a odvoz bioodpadu produkovaného Městem Rožnov pod Radhoštěm" s firmou A.S.A., spol. s.r.o.,Vratimov a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1085/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zadávací dokumentaci, členy a náhradníky hodnotící komise a seznam zájemců vyzvaných k podání nabídek na zakázku „pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy.

1086/52 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 3490 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 1360 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. za účelem provozování stávajícího veřejného tenisového areálu, tzn. vlastní tenisové kurty + cvičná tenisová stěna, viz snímek . Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit a připravit na následující zasedání rady návrh nájemní smlouvy.

1087/52 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem pozemku st. p.č.1899 o výměře 106 m2 v k.ú. Rožnov p.R. pod objektem šaten čp. 2267 tenisového areálu ve prospěch vlastníka objektu na st.p.č. 1899. Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit a připravit na následující zasedání rady návrh nájemní smlouvy.

1088/52 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 700 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 830 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. ke komerčnímu využití pro provozování veřejně přístupné plochy pro oddech a občerstvení. Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit a připravit na následující zasedání rady návrh nájemní smlouvy.

1089/52 Rada města nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, s navrženou kupní cenou ve výši 900.000 Kč (638 Kč/m2) za výkup pozemku p.č. 3690/13 o výměře 1411 m2 od tří soukromých spoluvlastníků, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá OSM oznámit tuto skutečnost vlastníkům pozemku.

1090/52 Rada města v souladu s § 102 odst. 1 navrhuje Zastupitelstvu Města Rožnov pod Radhoštěm schválit v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nabytí nemovitostí a kupní smlouvu o převodu chodníku, úpravy místní komunikace a silnice I/58, zastávkového přístřešku, pozemku p.č. 2014/6 a ostatních staveb dle specifikace v kupní smlouvě, vše v k.ú. Rožnov p.R. z majetku APRI s.r.o., Ostravská 2343, Rožnov p.R., IČ 41084969 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá OSM připravit tento převod a kupní smlouvu na jednání zastupitelstva města.

1091/52 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úpravu Metodiky pro stanovení výše úplaty za věcné břemeno na městských pozemcích, dle důvodové zprávy.

1092/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, čtyři smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 1)VaK Vsetín, a.s., 2) manželé Rončákovi, 3) Dušan Jurošek, 4) ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1093/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pět smluv o úplatném zřízení věcného břemene 1)J.Jurajda, 2)V.Jurajda, 3)Z.Jurajda, 4)J.Pobořil, 5)manželé Opálkovi, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy a návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

1094/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu s manžely Rončákovými dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy.

1095/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu – rekonstrukci bytového jádra, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1096/52 Rada města rozhodla v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v návaznosti na změnu zákona č. 235/2004 Sb. o daních z přidané hodnoty o zvýšení stávající výše parkovného na městském parkovišti u VMP a to: osobní automobil: 70,-Kč, motocykl: 50,-Kč, autobus: 250,-Kč

1097/52 Rada města bere na vědomí informaci k problematice parkovacích míst v lokalitě Lesní 2330 a 2331 a rozhodla v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nevyhlásit záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 2129/9 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch spol. PBT Rožnov.

1099/52 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v návaznosti na důvodovou zprávu o zrušení usnesení č. 1034/49 ze 49. řádného zasedání RM konaného dne 02.02.2009. Rušené usnesení se týká schválení smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120“ s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p.

1100/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1101/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění, znění „smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ s ČEZ Distribuce, a.s. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1102/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění „smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy, vzájemné součinnosti a uvedení do provozu“ se SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1103/52 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v návaznosti na důvodovou zprávu:
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele stavby „SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 7)“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a pěti zájemcům uvedeným v přiloženém seznamu
2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 7)“
členové: JUDr. Jaroslav Kubín – starosta, Alois Vychodil – místostarosta, Ing. Lubor Kmenta – člen rady, Ing. Marek Moll – vedoucí odboru investic, Radomír Šnejdrla – referent odboru investic, Blažena Maléřová – referent odboru investic, Ing. Jaroslav Polášek – vedoucí odboru správy majetku.
Náhradníci: Markéta Blinková – místostarosta, Mgr. Karel Klepsa – tajemník, PhDr. Jaroslav Štika – člen rady, Kristina Procházková – referent odboru investic, Pavel Solanský – referent odboru správy majetku, Jaroslav Zeman – referent odboru správy majetku, Ing. Dagmar Němečková – odbor výstavby a ÚP.
3) ukládá
vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy.

1104/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 119/2008/ORI/DIL, týkající se dodávky stavby KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ -ČÁST 1: TYLOVICE - HÁŽOVICE, ÚSEKY 4. A 6. A SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM-ÚSEK 5 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tento dodatek podepsat.

1105/52 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v planém znění, v návaznosti na usnesení Rady města č. 1078/51 ze dne 12.01.2009 ukládá starostovi Rožnova p.R. podepsat smlouvu o dílo na dodavatele stavby „ CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM “ se sdružením „ Cyklostezka “(COBBLER, s.r.o., SWIETELSKY stavební, s.r.o., COMMODUM, spol. s r.o. ) dle důvodové zprávy.

1106/52 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, doporučuje projednání a schválení Územní energetické koncepce Města Rožnov pod Radhoštěm v zastupitelstvu města dne 14.4.2009.

1107/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP regionu soudržnosti Střední Morava "Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1108/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu č. 08015136 ze dne 18.2.2009 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Obnova zeleně hřbitova Na Láni Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1109/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouvy) s Nadací Děti-kultura-sport dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1110/52 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1. ke smlouvě o umístění zařízení ze dne 27.3.2002 dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá městské policii podepsání této smlouvy oprávněnými osobami.

1111/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu ředitelce Mateřské školy Radost Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1701, okres Vsetín, příspěvková organizace za mimořádnou práci v oblasti výchovně vzdělávací činnosti dle důvodové zprávy.

1112/52 Rada města pověřuje v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění místostarostku města paní Markétu Blinkovou k vyjadřování souhlasu zřizovatele na žádostech o granty podávaných školami a školskými zařízeními v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

1113/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o zrušení smlouvy č.j. 07-08-09-S , uzavřené dne 12.9.2007 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Kopier Servis spol. s r.o. , a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.

1114/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo evidenční číslo 000054/2009/OMIS/DIL se společností 4M Rožnov spol.s r.o., o poskytování služeb elektronických komunikací a přístupu do sítě internet – WiFi HotSpot a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1115/52 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, partnerství města v projektu „Komunikace a média – Jsme tím, co si o nás svět myslí?“ a pověřuje starostu města podepsat prohlášení o partnerství v tomto projektu.

1116/52 Rada města schvaluje ve smyslu §102, odst.2) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy č.S-57-160/2007 s Českou republikou – Ministerstvem dopravy, o poskytnutí IT služeb a využití výpočetní techniky pro E-testy, ze dne 25.7.2007, dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka      
Vytvořeno 13.3.2014 20:14:44 - aktualizováno 13.3.2014 21:42:31 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load