Usnesení z 54. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009


U S N E S E N Í

z 54. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 27. dubna 20091118/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „oprava komunikace pro pěší na ulici 5. května, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou KMO Zubří, s.r.o. ,U Bečvy 300, 756 54 Zubří, IČ: 48390852 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1119/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo o správě a provozu dětských hřišť mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Pavel Repák – REVO, Kulturní 1784, 756 61 Rožnov p. R., IČ: 61603511 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválený dodatek č.1 smlouvy podepsat.

1120/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku "chladicí technologie pro chladírnu na hřbitově na Láni v Rožnově p. R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ANDREAS spol. s r.o, Pflegrova 3, 709 00 Ostrava1, IČ: 19010923 a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1121/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu správy nemovitého majetku - veřejné pohřebiště na Láni mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Milanem Olšanským, Lesní 2330, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 12119911 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi schválený dodatek podepsat.

1122/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnocení přihlášek k záměru na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 3490 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 1360 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. za účelem provozování stávajícího veřejného tenisového areálu, tzn. vlastní tenisové kurty + cvičná tenisová stěna, viz snímek . Rada města ukládá odboru správy majetku připravit na další zasedání rady města nájemní smlouvu s občanským sdružením Tenis Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26649128, dle důvodové zprávy.

1123/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnocení přihlášky k záměru na pronájem pozemku st. p.č.1899 o výměře 106 m2 v k.ú. Rožnov p.R. pod objektem šaten čp. 2267 tenisového areálu ve prospěch vlastníka objektu na st.p.č. 1899. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit na další zasedání rady města nájemní smlouvu s Blankou Kretíkovou, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

1124/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění pět smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 1)SMP Net, s.r.o., 2) p.Pavel Bolek, 3)p.Richterová, p.Brejlová, p.Richter, 4) p.Jiří Valenta, 5) p. Jaromír Urban, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1125/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu na p.č. 833/1 v k.ú. Hážovice ve vlastnictví ČR-Zemědělské vodohospodářské správy, pro stavbu chodníku „Tylovice, Hážovice“ a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1126/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájemní smlouvu č. 64/2009/OSM/NAB pro cyklostezku na pozemcích Povodí Moravy, s.p. Brno, IČ 70890013, v obci a k.ú. Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

1127/54 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu nově odměřených pozemků st.p.č. 4698 o výměře 25 m2, p.č. 6132/1 o výměře 8 m2 a p.č. 6132/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Petra Mikla, Rožnov p.R. za nově odměřený pozemek p.č. 6199 o výměře 202 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnova p.R. s doplatkem ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1128/54 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu nově odměřeného pozemku p.č. 4907/2 o výměře 27 m2 a p.č. 4907/3 o výměře 340 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Pavla Holuba,Ostrov n.O. za nově odměřený pozemek p.č. 6200 o výměře 167 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1129/54 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej nově odměřených městských pozemků p.č. 3565/5 o výměře 8 m2, p.č. 3566/18 o výměře 11 m2 a p.č. 3691/13 o výměře 31 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro výstavbu komerčního objektu. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1130/54 1) Rada města neschvaluje, v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, předloženou dohodu o narovnání z 9.4.2009 jako řešení problematiky provozování veřejného parkoviště na Palackého ul. s Valašským muzeem v přírodě Rožnov p.R.
2) Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, upravenou dohodu o narovnání ( platba za užívání pozemků ve výši dle znaleckého posudku, věcné břemeno na dobu neurčitou s platbou dle znaleckého posudku ) jako řešení problematiky provozování veřejného parkoviště na Palackého ul. s Valašským muzeem v přírodě Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku upravit text dohody o narovnání ve smyslu tohoto usnesení a předat jej druhé smluvní straně a následně předložit ke schválení radě města.

1131/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p. v rámci programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II “ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1132/54 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s usnesením RM č. 1033/49 ze dne 02.02.2009
1) Schvaluje podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavby HUDEBNÍ PAVILON – HORNÍ PARK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
2) Ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním této veřejné zakázky.

1133/54 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s usnesením RM č. 1033/49 ze dne 02.02.2009
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení v zadávacím řízení na dodávku stavby DEŠŤOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY – UL. KARLOVA a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby DEŠŤOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY – UL. KARLOVA společnosti SVM VOLNÝ s.r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby DEŠŤOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY – UL. KARLOVA podepsat.

1134/54 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s usnesením RM č. 1033/49 ze dne 02.02.2009
1) schvaluje znění soutěžních podmínek na vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na řešení Víceúčelového kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm
2) schvaluje seznam zájemců, kteří budou v architektonicko-urbanistické soutěži o návrh na řešení Víceúčelového kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm vyzváni k účasti
3) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětné soutěže.

1135/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o dílo o přípravě a realizaci voleb do Evropského parlamentu 2009 dle příloh a dle důvodové zprávy. Současně zmocňuje Ing. Boženu Kořenkovou k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do Evropského parlamentu 2009.

1136/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, znění grantových smluv pro grantové příjemce roku 2009 dle důvodové zprávy.

1137/54 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platového stupně Mgr. Janě Flesarové k 1.5. 2009.

1138/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace Obchodní hospodářské komoře Vsetín“.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka          
Vytvořeno 13.3.2014 20:15:05 - aktualizováno 13.3.2014 21:45:45 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load