Usnesení z 55. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 55. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 18. května 20091139/55 Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm v souladu s § 102, odst.3), ve vazbě na § 109, odst.3), písm.a), bod 1.) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zpracovat nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených Městem Rožnov pod Radhoštěm v termínu do 30.9.2009. Dále rada města schvaluje v souladu s § 102), odst.2), písm.b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 27, odst.5) písm.d) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, způsob nabývání vlastního majetku příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Město Rožnov pod Radhoštěm.
Příspěvková organizace je v roce 2009 do doby schválení nových zřizovacích listin oprávněna :
1) k nákupu veškerých oběžných aktiv a drobného dlouhodobého majetku do svého vlastnictví,
2) k nákupu dlouhodobého majetku (mimo nemovitého majetku) do svého vlastnictví pořízeného na základě oprávněného použití investičního fondu, případně investiční dotace investičního fondu, včetně úprav rozpisu v běžném roce schválených zřizovatelem,
3) k přijetí daru do hodnoty 50.000,- Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené,
4) k přijetí daru účelově určeného dle § 27, odst.5), písm.b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předloží příspěvková organizace prostřednictvím finančního odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm na jednání rady města soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu.

1140/55 Rada města rozhodla v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zněním § 60, odst. 1 a 2 zákona číslo 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění, o vyloučení účasti České spořitelny a.s., IČ: 45244782 v zadávacím řízení dodavatele pro poskytnutí úvěru v částce 20.000.000,- Kč dle důvodové zprávy.

1141/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 3490 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 1360 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. za účelem provozování stávajícího veřejného tenisového areálu, viz snímek, s občanským sdružením Tenis Rožnov pod Radhoštěm, Hradišťko 1613, Rožnov p.R., IČ 26649128, jako nájemcem. Rada města ukládá starostovi města tuto schválenou smlouvu podepsat.

1142/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, předloženou smlouvu na pronájem pozemku st. p.č.1899 o výměře 106 m2 v k.ú. Rožnov p.R. pod objektem šaten čp. 2267 tenisového areálu s vlastníkem objektu čp. 2267 na st.p.č. 1899. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu s Blankou Kretíkovou, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

1143/55 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnotila jedinou přihlášku k záměru na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 700 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 830 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. ke komerčnímu využití pro provozování veřejně přístupné plochy pro oddech a občerstvení s tím, že nesplňuje zadání. Rada města ukládá odboru správy majetku vyhlásit nový záměr na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 430 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 230 m2 ke komerčnímu využití pro provozování veřejně přístupné plochy pro občerstvení a na pronájem části pozemku p.č.1508/2 o výměře 270 m2 a části pozemku p.č. 1508/1 o výměře 600 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. pro provozování veřejně přístupné plochy pro oddech dle důvodové zprávy a připravit na další zasedání rady města.

1144/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tři smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene 1) ČEZ Distribuce, a.s., 2) ČEZ Distribuce, a.s., 3) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

1145/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, čtyři smlouvy o právu provést stavbu sjezdu se stavebníky 1) manžely Knapkovými, 2) p. Jakšíkem, 3) p. Urbanem, 4) p. Bolkem, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1146/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu komunikace se stavebníky Ing. Dagmar Richterovou, MUDr. Jaromírem Richtrem a JUDr. Kateřinou Brejlovou, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1147/55 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 52/1 zahrada, dle GP o výměře cca 34 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Ing. Nikol Elichové a Andrey Vránové za část pozemku p.č. 3619/2 ost. plochy, místní komunikace, dle GP o výměře cca 70 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1148/55 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnotila záměr na směnu nově odměřených pozemků st.p.č. 4698 o výměře 25 m2, p.č. 6132/1 o výměře 8 m2 a p.č. 6132/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Petra Mikla, Rožnov p.R. za nově odměřený pozemek p.č. 6199 o výměře 202 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm s doplatkem ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit text směnné smlouvy s Petrem Miklem, Rožnov p.R. do příští rady města a následně pro jednání zastupitelstva města.

1149/55 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnotila záměr na směnu nově odměřeného pozemku p.č. 4907/2 o výměře 27 m2 a p.č. 4907/3 o výměře 340 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Pavla Holuba,Ostrov n.O. za nově odměřený pozemek p.č. 6200 o výměře 167 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit text směnné smlouvy s Pavlem Holubem, Ostrov, do příští rady města a následně pro jednání zastupitelstva města.

1150/55 Rada města vyhodnotila v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jedinou přihlášku k záměru na prodej nově odměřených městských pozemků p.č. 3565/5 o výměře 8 m2, p.č. 3566/18 o výměře 11 m2 a p.č. 3691/13 o výměře 31 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro výstavbu komerčního objektu s tím, že nesplňuje podmínky zadání. Rada města vyhlašuje nový záměr, a to na směnu nově odměřených městských pozemků p.č. 3565/5 o výměře 8 m2, p.č. 3566/18 o výměře 11 m2 a p.č. 3691/13 o výměře 31 m2, za pozemek p.č. 3690/15 o výměře 53 m2 ve vlastnictví manželů Hajdových, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s doplatkem ve prospěch města Rožnova p.R. a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na směnu pozemků dle důvodové zprávy na úřední desce a připravit pro následující jednání rady města.

1151/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská a bytu č. 15 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, od 1. 6. 2009 do 30. 6. 2012, dále rada města schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B53-704 a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 39 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 6. 2009 do 30. 6. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

1152/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. B68-806, N81-707, a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

1153/55 / Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájmu bytů č. 303 a č. 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a bytu č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní dohodou k 31. 5. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dohody o zániku nájmu bytů.

1154/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vzájemnou výměnu bytů č. N42-529 a č. B35-617 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 6. 2009 do 31. 8. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dohody o ukončení nájmu bytu, smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o kauci a smlouvu o nájmu nebytových prostor.

1155/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 43 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušné zrušení výpovědi podepsat.

1156/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1157/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 208 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1158/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změnu smlouvy o nájmu č. 5 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1159/55 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření nájemní smlouvy s paní Štefánií Kulišťákovou, bytem Lesní 2330, 756 61 Rožnov p. R. na pronájem bytu č. B14-515 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy.

1160/55 Rada města po projednání :
1) rozhodla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnějšího nabídky veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Silnice III/4867 : Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice – Hážovice (úsek 7)“ a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
Uchazeč: Cobbler s.r.o., Zašová – Luhy 633, PSČ 756 51, IČ:465 78 463

Jako druhý v pořadí:
Uchazeč: COMMODUM, spol. s r.o.,Valašská Bystřice čp. 225, IČ:465 77 238

Jako třetí v pořadí:
Uchazeč: REPONT s.r.o.,Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131 IČ/DIČ: 268 63 057 / CZ 268 63 057

Jako čtvrtý v pořadí:
Uchazeč: STRABAG a.s.,Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00,IČ/DIČ: 608 38 744 / CZ 608 38 744

Jako pátý v pořadí:
Uchazeč: ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.,Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, PSČ 757 43, IČ/DIČ:451 92 286 / CZ 451 92 286

Jako šestý v pořadí:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.,České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 37004, IČ/DIČ: 480 35 599 / CZ 480 35 599

2) ukládá vedoucímu investičního oddělení zabezpečit všechny úkony související s ukončením předmětného zadávacího řízení

3) ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo na zhotovitele stavby ve lhůtě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

1161/55 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavby rekonstrukce kuchyně včetně zázemí MŠ Tylovice 1817, Rožnov p.R.
2) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním této veřejné zakázky

1162/55 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavby rekonstrukce kuchyně včetně zázemí MŠ 1. máje 864, Rožnov p.R.
2) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním této veřejné zakázky

1163/55 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavby rekonstrukce kuchyně včetně zázemí MŠ 5. května 1527, Rožnov p.R.
2) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním této veřejné zakázky

1164/55 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavby rekonstrukce kuchyně včetně zázemí ZŠ Záhumení 1180, Rožnov p.R.
2) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním této veřejné zakázky

1165/55 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v návaznosti na důvodovou zprávu, o zrušení bodu 4) usnesení č. 1078/51 z 51. řádného zasedání RM konaného dne 02.03.2009. Rušené usnesení se týká výběru nejvhodnějšího uchazeče na zhotovitele stavby „Cyklostezka údolím rožnovské Bečvy – Dolní Bečva“.

1166/55 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení v zadávacím řízení na dodávku stavby výměna oken v T-klubu, Rožnov p.R. a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby výměna oken v T-klubu, Rožnov p.R. společnosti GLAS-EUROPLAST S.R.O. a
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby výměna oken v T-klubu, Rožnov p.R. podepsat.

1167/55 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací a odpočet méněprací v rámci realizace zakázky Komunikace pro pěší – část 1: Tylovice-Hážovice, úseky 4 a 6 silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm – úsek 5 a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 667.049,71 Kč vč. DPH.

2) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat a předložit Radě města ke schválení dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 119/2008/ORI/DIL upravující smlouvu o dílo na stavbu Komunikace pro pěší – část 1: Tylovice-Hážovice, úseky 4 a 6 silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm – úsek 5v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.

1168/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění , smlouvu o dílo č. 83/2009/VYST/DIL na provoz a správu Portálu ÚAP a ÚP pro území ORP Rožnov pod Radhoštěm.

1169/55 Rada města v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se změnou příjemce u grantu č. 2 v sociální oblasti.

1170/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o zajištění soutěží s IN agency service, s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1171/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích v platném znění, zahraniční služební cestu RNDr. Václava Mikuška, Mgr. Karla Klepsy, PhDr., CSc Štiky, Mgr. Tomáše Grosse a jako náhradníka Ing. Lubora Kmentu do města Śrem (Polsko) ve dnech 4.-6. června 2009, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

    1172/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 5 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platových tarifů ředitelce T klubu – kulturní agentura a řediteli Záchranné hasičské služby dle důvodové zprávy a souhlasí s doplatkem platových tarifů uvedeným ředitelům za měsíc duben.

1173/55 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, souhlasí s žádostí o dotaci Zlínského kraje k zajištění nepřetržité pohotovosti členů jednotky kategorie JPO II., a na zajištění služby 13-ti členů, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru v Záchranné hasičské službě Rožnova pod Radhoštěm, příspěvkové organizaci. Spoluúčast města bude v roce 2010 minimálně ve výši 50% celkových nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky a bude zapojena do rozpočtu města na rok 2010.

1174/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP regionu soudržnosti Střední Morava "Turistické značení mikroregionu Rožnovsko" dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1175/55 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo na zakázku „zhotovení projektové dokumentace pro 11 dětských hřišť a víceúčelových sportovišť a vyčíslení nákladů na odstranění pozůstatků dětských hřišť na území města Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou TENNIS ZLÍN, a. s. a ukládá starostovi města dodatek podepsat.

1176/55 Rada města v souladu s §102, odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje dohodu o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ministerstvem dopravy dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá městské policii podepsání této smlouvy oprávněnými osobami.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta  
Vytvořeno 13.3.2014 20:15:15 - aktualizováno 13.3.2014 21:48:10 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load