Usnesení z 57. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 57. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 08. června 20091179/57 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí finančního daru v částce 20.000,- Kč sdružení Demokratická aliance Romů ČR, IČ: 60042249 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1180/57 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „oprava místní komunikace 3.třídy pasportní číslo 307c na ulici Beskydské a oprava účelové komunikace na pozemku p.č. 3633/2 v části pod Kozincem v k.ú Rožnov p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha, IČ: 60838744 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1181/57 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „odvodnění místní komunikace 3. třídy, pasp. číslo 634c) v katastrálním území Hážovice“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou KMO Zubří, s.r.o. ,U Bečvy 300, 756 54 Zubří, IČ: 48390852 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1182/57 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, organizování veřejné služby v souladu s ustanovením § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, Městem Rožnov pod Radhoštěm pro zaměstnávání osob v hmotné nouzi s trvalým pobytem v Rožnově p.R. a to s účinností od 22.6. 2009 do 31.12. 2009, schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu veřejné služby dle důvodové zprávy a zmocňuje starostu JUDr. Jaroslava Kubína tuto smlouvu podepsat.

1183/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu správy nemovitého majetku se společností KOMERČNÍ DOMY s. r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov p.R., IČ:48390453 a pověřuje starostu města tento dodatek podepsat.

1184/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o provozování turistické rozhledny na Čartáku se společností Polfin Ploština, s. r. o., Loučka 119, 763 25, IČ:25530283 a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1185/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o výpůjčce stavebních pozemků st. p.č. 3139/2 o výměře 38 m2 , st. p.č. 3139/3 o výměře 6 m2 , st. p.č. 3139/4 o výměře 5 m2 a st. p.č. 2295 o výměře 544 m2 , vše v majetku ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

1186/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,dvě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 1) SMJ Dostálovi 2) Horská služba ČR, o.p.s., dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1187/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene s Renatou Poláškovou, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu.

1188/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu vyústního objektu se stavebníky manželi Šimurdovými, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1189/57 Rada města v souladu s § 39 odst. 1) a §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhlašuje záměr na výpůjčku městských pozemků dle přílohy, ve prospěch ČR -Ředitelství silnic a dálnic ČR, vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá OSM zveřejnit tento záměr a následně připravit smlouvu ke schválení pro příští jednání rady města.

1190/57 Rada města vyhodnotila v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jedinou přihlášku k záměru na směnu nově odměřených městských pozemků p.č. 3565/5 o výměře 8 m2, p.č. 3566/18 o výměře 11 m2 a p.č. 3691/13 o výměře 31 m2 za pozemek p.č. 3690/15 o výměře 53 m2 ve vlastnictví manželů Hajdových s doplatkem ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov p.R. pro výstavbu komerčního objektu s tím, že splňuje podmínky zadání, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá OSM předložit směnnou smlouvu ke schválení pro následující jednání zastupitelstva města.

1191/57 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnotila jedinou přihlášku k záměru na pronájem části pozemku p. č. 1508/2 o výměře 270 m2 a části pozemku p. č. 1508/1 o výměře 230 m2 ke komerčnímu využití pro provozování veřejně přístupné plochy pro občerstvení a na pronájem části pozemku p. č. 1508/2 o výměře 430 m2 a části pozemku p. č. 1508/1 o výměře 600 m2 , vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro provozování veřejně přístupné plochy pro oddech a uložila starostovi podepsat smlouvu s občanským sdružením TENIS ROŽNOV P/R, Hradišťko 1613, Rožnov p.R. jako nájemcem.

1192/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 mandátní smlouvy č. 046/2007/OSM/MAN ze dne 30.5.2007 s Marianem Bartoněm jako mandatářem a Městem Rožnov pod Radhoštěm jako mandantem. Rada města ukládá starostovi města schválený dodatek č.1 mandátní smlouvy podepsat.

1193/57 Rada města v souladu s § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod na odkoupení nově odměřených pozemků p.č. 1002/108 o výměře 426 m2 a pozemku p.č. 1002/109 o výměře 41 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Billa Reality, s.r.o. Modletice, IČ 41603575 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu smluvní formou budoucí kupní smlouvy. Rada města ukládá OSM po vyřešení kupní ceny připravit nabytí pozemků ke schválení zastupitelstvem města.

1194/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 106, 216, 304 a 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a bytů č. 60 a 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1195/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 204 a 307 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytů č. B8-305, B10-402, N48-506, N51-508, B20-521, N40-527, N41-528, N43-530, N65-607, N67-608, N68-609, B56-710, B45-711, B48-714, B50-716, B63-801, N87-818, B74-901, B78-905, N97-908, N93-915 a smluv o nájmu nebytových prostor č. 3/2007, 57, 19, N44, 47, 48, 46, 56, 72, 71, 69, 5, 73 a N96 od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1196/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 410 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, bytů č. B25-524, B15-516, N77-702 a B52-703 a smluv o nájmu nebytových prostor č. 13 a N90 od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1197/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107, 209, 409 a 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. 43 a 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytů č. N49-507, B40-604, B44-612, B65-803, N84-815 a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 32 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

1198/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytů 1+0 č. 203 a č. 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

1199/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1200/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení platnosti nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 17 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní a současně vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem garáže č. 17 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní panu Lukáši Němečkovi. Rada města pověřuje starostu města tuto dohodu podepsat a po jejím uzavření ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1201/57 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby INFORMAČNĚ-ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby INFORMAČNĚ-ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO společnosti HICON-dopravní značení, s.r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby INFORMAČNĚ-ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO podepsat.

1202/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v návaznosti na seznam víceprací, schválených na 55. řádném zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm dne 18.05.2009, schvaluje znění Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 119/2008/ORI/DIL - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ČÁST 1: TYLOVICE - HÁŽOVICE, ÚSEKY 4. A 6. A SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM-ÚSEK 5 na vícepráce v celkové výši 667.050,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tento dodatek podepsat.

1203/57 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby HUDEBNÍ PAVILON – HORNÍ PARK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby HUDEBNÍ PAVILON – HORNÍ PARK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM společnosti COMMODUM, s.r.o. a
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby HUDEBNÍ PAVILON – HORNÍ PARK ROŽNOV POD RADHOŠTĚM podepsat.

1204/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění smlouvu o právu provést stavbu „Zastávka ul.Ostravská, Rožnov pod Radhoštěm“ na pozemku p.Ludvíka Růčky dle důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1205/57 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje dle důvodové zprávy smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Českou Republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Břemeno se týká umístění lapače tuků a přípojky kanalizace v rámci stavby „REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MŠ 5.KVĚTNA 1527, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“.
2) ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1206/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatky č.4 k veřejnoprávním smlouvám, jimiž se prodlužuje platnost a účinnost veřejnoprávních smluv uzavřených s obcí Dolní Bečva, Hutisko-Solanec a městem Zubří o zajišťování výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v platném znění, do 31.12.2010. Znění dodatku č. 4 k veřejnoprávním smlouvám je přílohou tohoto usnesení.

1207/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla – Devatero kvítí dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto smlouvu podepsat.

1208/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výjimku pro dodržování vnitřní směrnice č 6/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci projektu Návrat ke karpatským tradicím bude zadavatel (pověřený pracovník města Rožnov p.R.) vycházet pouze z metodiky EU - z pokynů dle příručky pro příjemce, která je přílohou tohoto podání.

1209/57 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví státu České republiky - Správy státních hmotných rezerv, IČ 48133990 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

     1210/57 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci mezi Průmyslový areál Rožnov-zájmové sdružení právnických osob a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tuto Dohodu podepsat.

1211/57 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 5 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platových tarifů a příplatků za vedení ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

1212/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, výši záloh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2009 dle důvodové zprávy.

1213/57 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) pís. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s § 224 odst. 2 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění odměnu Mgr. Janě Flesarové – ředitelce ZŠ Záhumení 1180 k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení 50 let věku dle předloženého návrhu.

1214/57 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,:
- odvolává Lenku Koryčanskou z funkce členky a předsedkyně Mediální komise
- jmenuje členkou a předsedkyní Mediální komise Michaelu Maléřovou
- jmenuje členem Mediální komise Tomáše Grosse

1215/57 Rada města v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje do funkce vedoucího odboru projektového řízení Městského úřadu Rožnov Radhoštěm pana Ing. Josefa Ruska dle důvodové zprávy.

1216/57 Rada města bere na vědomí rozdělení částky vyčleněné v rozpočtu města na podporu sportování dětí a mládeže ve sportovních zařízeních, které nejsou v majetku města a jim založených obchodních společností a ve správě příspěvkových organizací zřízených městem podle důvodové zprávy a ukládá odboru MŠMTV a CR připravit na jednání zastupitelstva a rady města smlouvy o dotaci pro příslušná občanská sdružení.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta


Alois Vychodil
místostarosta      
Vytvořeno 13.3.2014 20:15:33 - aktualizováno 13.3.2014 21:50:34 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load