Usnesení z 60. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009


U S N E S E N Í

z 60. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 13. července 20091229/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2, písm.b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 27, odst.5, písm.b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určených darů Základní školou Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, IČ: 60990384, Základní školou Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení 1180, IČ: 70918651, Mateřskou školou Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, IČ: 64123294 a Střediskem volného času Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 dle důvodové zprávy.

1230/60 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje“ na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany v Rožnově pod Radhoštěm. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.7.2009.

1231/60 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí finančního daru“ v částce 10.000,- Kč Svatoplukovi Božákovi, bytem Tylovice 2729, Rožnov pod Radhoštěm, na financování výdajů spojených s jeho účastí na cyklistickém ultra maratonu „Race around the central Europe“, který se uskuteční ve dnech 6., 7., 8. a 9. srpna 2009 na území České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska se startem a cílem závodu v Bystřici u Třince. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.7.2009.

1232/60 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Návštěvní řád veřejných dětských hřišť a pískovišť a ukládá odboru správy majetku zajistit instalaci na jednotlivá udržovaná dětská hřiště.

1233/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování psího městského útulku pro město Rožnov p. R. uzavřený mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a MVDr. Radimem Korbášem, Pletařská 210, Rožnov p. R, IČ:67301428 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.4 smlouvy podepsat.

1234/60 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „oprava splaškové kanalizace na ulici Videčská v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Strabag a. s., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 60838744 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1235/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pojistnou smlouvu č. 7720387760 na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojistnou smlouvu č. 7600215277 pro pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci u pojišťovny Kooperativa a.s., se sídlem Templová 747 Praha 1, 110 01, IČ 47116617, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1236/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720387760 uzavřený mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a pojišťovnou Kooperativa a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, 110 01, IČ 47116617 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tento dodatek podepsat.

1237/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dvě smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene, obě se společností ČEZ Distribuce, a.s., v k.ú. Tylovice (ulice Sadová) a v k.ú. Rožnov p.R. (ulice U Kantorka), dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy a návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

1238/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dvě smlouvy o právu provést stavbu sjezdu se stavebníky 1) manžely Šotkovými, 2) p. Křenkem, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1239/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o umístění stavby vstupního objektu do Dřevěného městečka, zasahujícím 1 m2 do městského pozemku p.č. 1508/1 v k.ú. R. p. R. s Valašským muzeem v přírodě Rožnov p. R., dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1240/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sedm smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene 1) manželé Šotkovi 2) manželé Trčkovi, 3) Mgr. Pavelková, p. Hruška, 4) Miroslav Křenek, 5), 6) a 7) Město Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1241/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o bezúplatném zřízení věcného břemene s manžely Dohnalovými a Ing. Dohnalem, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu.

1242/60 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 791/6 v k.ú. Tylovice o výměře cca 40m2 dle geometrického plánu ve prospěch žadatelů, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1243/60 Rada města vyhlašuje v souladu s §39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 842/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 1m2 za účelem umístění prodejního automatu na hřbitovní svíčky ve prospěch PeGAZ International a.s., Masarykovo náměstí 62, 798 52 Konice, IČO: 25551825. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1244/60 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej tří částí městského pozemku p.č. 1077/1, nově označené jako díl „a“ o výměře 5 m2, nově označené jako p.č. 1077/11 o výměře 19 m2 a nově označené jako p.č. 1077/12 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1245/60 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 791/6 o výměře cca 27 m2 a části p.č. 792/3 o výměře cca 17 m2, vše v k.ú. Tylovice. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1246/60 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části pozemku p.č. 2359/7 o výměře 30 m2, v k.ú. Rožnov p.R., do 31.8.2010. Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit a následně připravit dodatek nájemní smlouvy na příští jednání rady města.

1247/60 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 3 mandátní smlouvy o provozování veřejných WC s Marianem Bartoňem, 1. máje 1354, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

1248/60 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předloženou smlouvu na výpůjčku městských pozemků dle přílohy, ve prospěch ČR -Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, IČ 65993390, vše v k.ú. Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1249/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor P.01 o výměře 46 m2 v 1. NP objektu Letenská č.p. 1918 v k.ú. Rožnov p.R. s PAMA, spol. s r.o., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 18054927. Rada města ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

1250/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 406 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a bytů č. 23 a 42 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská od 1. 8. 2009 do 30. 6. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1251/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 0 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 5 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytů č. 5 a 6 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní, bytů č. N39-526, N42-529, B32-614, B35-617, N71-718 a smluv o nájmu nebytových prostor č. 36 a 38 do 31. 12. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1252/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení nájmu nebytových prostor č. 40 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dohodou k 31. 7. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku nájmu nebytových prostor.

1253/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 2+0 č. B40-604 a nebytových prostor č. 40 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a smlouvu o nájmu nebytových prostor.

1254/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 407 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1255/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1256/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 2+0 č. B30-514 a nebytových prostor č. 15 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově p. R. manželům Jolaně Mikulenkové a Lippe Van Den Brugovi na tříměsíční zkušební dobu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu, smlouvu o kauci a smlouvu o nájmu nebytových prostor.

1257/60 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby zateplení části fasády MŠ 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby zateplení části fasády MŠ 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm společnosti E.P.I., s.r.o.,
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby zateplení části fasády MŠ 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm podepsat.

1258/60 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v návaznosti na čl. IV, odst. 3 vnitřní směrnice č. 06/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:
1) přiděluje zakázku na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP a DZS) na akci silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice -Hážovice (úsek 2) společnosti Dopravaprojekt Ostrava, spol. s r.o.,
2) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby (DSP a DZS) na akci silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice - Hážovice (úsek 2) podepsat.

. 1259/60 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v návaznosti na čl. IV, odst. 3 vnitřní směrnice č. 06/2008 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
1) přiděluje zakázku na dodávku stavby rekonstrukce kuchyně, včetně zázemí ZŠ Záhumení, R. p. R. společnosti Ing. Libor Dobiáš, s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
2) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby rekonstrukce kuchyně, včetně zázemí ZŠ Záhumení, R. p. R. podepsat po obdržení dotace nebo zajištění finančních prostředků.

1260/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouva), mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Nadací Děti-kultura-sport na stavbu hudebního pavilonu a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1261/60 Rada města v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s uzavřením smlouvy ev. č. 000119/2009/OMIS/ OS s firmou Mediatel spol. s r.o., o zveřejnění údajů tel. seznamu města ve Zlatých stránkách 2009/2010 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1262/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření servisní smlouvy evidenční číslo 000118/2009/OMIS/STP, o celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti Inisoft s.r.o. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Inisoft s.r.o., a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1263/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb systémového servisu pro server IBM a ukládá starostovi města tento dodatek č. 1 smlouvy podepsat.

1264/60 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvě č. 000088/2007/OMIS/PUJ s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí o přenechání majetku do užívání a ukládá starostovi tento dodatek číslo 2 ke smlouvě podepsat.

1265/60 Rada města v souladu s §109, odst. 3, písm. a zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, pověřuje Mgr. Václava Fiuráška výkonem funkce opatrovníka nesvéprávní osoby podle důvodové zprávy.

1266/60 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o podání žaloby proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí čj. V-815/2009-836-15 ze dne 25.6.2009, jímž byl zamítnut návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí v řízení, v němž bylo Město Rožnov pod Radhoštěm zastoupeno advokátem Mgr. Thomasem Mumulosem. Současně ukládá starostovi města, aby dal Mgr. Thomasovi Mumulosovi pokyn k podání žaloby k příslušnému soudu.

1267/60 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platového stupně paní Mgr. Radmile Máchové k 1.8. 2009 dle důvodové zprávy.

1268/60 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zrušuje své usnesení č. 1206/57 ze dne 8.6.2009 a schvaluje dodatky č.4 k veřejnoprávním smlouvám, jimiž se prodlužuje platnost a účinnost veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi Dolní Bečva a Hutisko-Solanec a s městem Zubří o zajišťování výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou. Znění dodatku č. 4 k veřejnoprávním smlouvám je přílohou tohoto usnesení.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka      
Vytvořeno 13.3.2014 20:16:07 - aktualizováno 13.3.2014 21:59:18 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load