Usnesení z 62. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

 U S N E S E N Í

z 62. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 17. srpna 20091276/62 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2), písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nařízení číslo 2/2009, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2000 o úpravě koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

1277/62 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „oprava místní komunikace 3.třídy pasp. č. 109c na ulici Na zahradách, místní komunikace pasp. č. 3001c na ulici 1 máje, místní komunikace pasp.č. 389 c, 390c, 391c na ulici Čs. armády a místní komunikace 3.třídy pasp. č. 134c na Záhumení v k.ú Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1278/62 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „vložkování splaškové kanalizace v železobetonovém potrubí v průměru 600 mm v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou BMH spol. s r. o., Ondřejova 592/13, Olomouc, IČ: 42869668 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1279/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí k záměru zavedení separace biologických odpadů ve městě Rožnov p. R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ENVIprojekt s. r. o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ: 60739959 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1280/62 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bezúplatnou Smlouvu o zřízení věcného břemene s obcí Valašská Bystřice, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy a návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí.

1281/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tři smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene pro zápis do katastru nemovitostí se stavebníky:
1) Jaromírem Urbanem, Rožnov p.Radhoštěm, k.ú. Hážovice,
2) a 3) ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02, IČ 27232425, obě v k.ú. Rožnov p.R. (lokalita Horní Paseky a Jižní město), dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy.

1282/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Leošem a Pavlínou Treybalovými, oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1283/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu sjezdu se stavebníkem Jakubem Drábkem, bytem Rožnov p.R., p. č. 3649 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. U Kantorka, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto smlouvy podepsat.

1284/62 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 1508/1 oddělenou a nově označenou jako st. p.č. 4725/2 v k.ú. Rožnov p. R. o výměře 1m2 ve prospěch ČR - Valašského muzea v přírodě Rožnov p.R., Palackého 147, 756 61 Rožnov p.R., IČ 00098604, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1285/62 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 2257/19 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Rožnov p.R. o výměře cca 220 m2, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1286/62 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej pozemku p.č. 1406/3 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 282 m2 , dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1287/62 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu pozemku p.č. 3601/8 ost. plocha, o výměře cca 105 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky p.č. 873/3 o výměře 241 m2 zahrada a p.č. 3601/2 o výměře 134 m2 ost. plocha, místní komunikace, v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Růženy Čermákové, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1288/62 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části pozemku p.č. 2257/19 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 2300 m2, ve prospěch Miroslavy Trličíkové, bytem Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1289/62 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 842/3 o výměře 1 m2, č. 144/2009/OSM/NAB pro účel umístění a provozování prodejního automatu na hřbitovní svíčky na hřbitově Na Láni v Rožnově p.R. se společností PeGAZ International a.s. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1290/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 2359/7 o výměře 30 m2 , v k.ú. Rožnov p.R. s Ing. Igorem Mudroněm, Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi tuto schválenou smlouvu podepsat.

1291/62 Rada města doporučuje v souladu s § 102 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí a darovací smlouvu na převod pozemků v k.ú. Rožnov p.R. dle specifikace v darovací smlouvě, z majetku FAGUS 21 a.s., Ostrava, IČ 25816411, do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá OSM připravit smlouvu pro zastupitelstvo města.

1292/62 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zvýšení nájmů v městských bytech ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb. o zvyšování nájemného a sdělení č. 180/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 55 Kč za m2, dle důvodové zprávy.

1293/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 060/2009/IO/DIL - CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 2) ukládá starostovi dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 060/2009/IO/DIL podepsat.

1294/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) přiděluje zakázku na dodávku projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na JURKOVIČOVU ROZHLEDNU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM společnosti Ing. Antonín Závada, ARSTAV ateliér & stavitelství
2) schvaluje znění smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu JURKOVIČOVY ROZHLEDNY V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM se společnosti ARSTAV ateliér & stavitelství
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace na stavbu JURKOVIČOVY ROZHLEDNY V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM podepsat.

1295/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) přiděluje zakázku na dodávku stavby ZATEPLENÍ ČÁSTI FASÁDY MŠ 5.KVĚTNA 1527, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - II.ETAPA společnosti E.P.I., s.r.o.,
2) schvaluje znění smlouvy o dílo na dodávku stavby ZATEPLENÍ ČÁSTI FASÁDY MŠ 5.KVĚTNA 1527, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - II.ETAPA
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby ZATEPLENÍ ČÁSTI FASÁDY MŠ 5.KVĚTNA 1527, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - II.ETAPA podepsat.

1296/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 1.MÁJE 864, R/P.R. a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 134.250,- Kč vč. DPH.
2) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat a předložit radě města ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 101/2009/IO/DIL upravující smlouvu o dílo na stavbu REKONSTRUKCE KUCHYNĚ MŠ 1.MÁJE 864 ROŽNOV P.R. v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.

1297/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženým změnovým listem a návrhovým rozpočtem provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ TYLOVICE 1877, R/P.R. a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 59.871,- Kč vč. DPH
2) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat a předložit radě města ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 112/2009/IO/DIL upravující smlouvu o dílo na stavbu REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ TYLOVICE 1877, R/P.R.

1298/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavby „Demolice bytového domu č. 493 – křižovatka u Janíka, Rožnov pod Radhoštěm“
2) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním této veřejné zakázky

1299/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 v rámci realizace zakázky KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ ČÁST 1: TYLOVICE – HÁŽOVICE, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
2) ukládá starostovi tento dodatek č.1 podepsat.

1300/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) rozhodla o zrušení usnesení č. 1271/61 ze 61. řádného zasedání rady města konaného dne 30.7.2009
2) schvaluje znění Mandátní smlouvy č. 145/2009/IO/MAN pro výkon stavebního dozoru stavby: Rekonstrukce vzduchotechniky – krytý bazén, Rožnov pod Radhoštěm
3) ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat

1301/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu Daniela Vašuta, Igora Tesárka a Michala Vašuta do města Piešťany (Slovensko) ve dnech 11.-12. září 2009, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

1302/62 Rada města souhlasí v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s navýšením počtu žáků ve školním klubu při Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace na 200 žáků dle důvodové zprávy.

1303/62 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění, projednala žádost TJ Rožnov pod Radhoštěm na prominutí povinnosti vrátit finanční prostředky použité v rozporu se smlouvou 94/2008/OS/DAM a souhlasí s projednáním této žádosti na zasedání Zastupitelstva města dne 8.9.2009.

1304/62 Rada města schvaluje, v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o dílo o přípravě a realizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2009 dle příloh a dle důvodové zprávy. Současně zmocňuje Ing. Boženu Kořenkovou k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2009.

1305/62 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, PP AUTOCENTRUM s. r. o. Hranice, jako dodavatele služebního vozidla ŠKODA YETI v souladu s novelizací zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, konkrétně novelou č. 134/2006 Sb. a pověřuje starostu města podepsat objednávku na jeho dodání a následně leasingovou smlouvu.

1306/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 smlouvy evidenční číslo 000236/2008/OMIS/DIL se společností 4M Rožnov spol.s r.o., o poskytování telekomunikační služby – přístupu do sítě internet a ukládá starostovi tento dodatek č. 1 smlouvy podepsat.

1307/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vítěze zakázky na dodání a provedení implementace spisové služby , firmu GEOVAP s.r.o.

1308/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo evidenční číslo 000162/2009/OMIS/DIL s firmou GEOVAP, spol. s r.o., na dodání a provedení implementace spisové služby a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1309/62 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo evidenční číslo 000163/2009/OMIS/STP s firmou GEOVAP, spol. s r.o., na poskytování služeb technické podpory k agendě „spisová služba“ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1310 /62 Rada města souhlasí se zapojením Města Rožnov pod Radhoštěm v roli partnera do projektu na komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb, který předkládá Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

1311 /62 Rada města souhlasí v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a na základě § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání s přerušením provozu MŠ 5. května 1527 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta


Alois Vychodil
místostarosta          
Vytvořeno 13.3.2014 20:16:29 - aktualizováno 13.3.2014 22:01:39 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load