Usnesení z 65. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

 U S N E S E N Í

z 65. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 21. září 20091317/65 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 10.000,- Kč na zajištění finančních prostředků na výstavbu Hudebního altánu v Horním parku v Rožnově p.R. od Rudolfa Billa, bytem Kramolišov 1604, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 15.10.2009.

1318/65 Rada města schvaluje ve souladu §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 136.680,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci od společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., IČ: 48390453 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 15.10.2009.

1319/65 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí finančního daru“ v částce 5.000,- Kč sdružení Moravskoslezský svaz vojenských táborů nucených prací, územní organizace Valašské Meziříčí, IČ: 00546011. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 15.10.2009.

1320/65 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Rožnov p.R. – OSADA BUČISKA – REVITALIZACE ZELENĚ NA PARCELE č. 903/1“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Milan Molitor,Uhliska 241, Rožnov p.R., 756 61, IČ: 18504639, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1321/65 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „oprava krajnice u místní komunikace 3.třídy pasportní číslo 350c na Lázu v Rožnově p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou SVM VOLNÝ s. r. o., Krhová 552, Valašské Meziříčí, IČO: 27797538 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1322/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise ve věci výběrového řízení na rekonstrukci dětských hřišť Jižní město a Koryčanské Paseky v Rožnově p.R. a v souladu s čl. 11 „Žádosti o podání cenové nabídky“ výběrové řízení ruší dle důvodové zprávy.

1323/65 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o vzájemné výpomoci při zimní údržbě silnic pro zimní období 2009/2010 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

1324/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dvě smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníky:
1) Petrem a Janou Studynkovými, oba bytem Rožnov p.R., k.ú. Rožnov p.R., Svazarmovská ul.
2) Ing.Martinou a Ing. Michalem Novosadovými, oba bytem Rožnov p.R., v k.ú. Tylovice (ulice Dolní Dráhy za křížkem), dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy.

1325/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, osm smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene se stavebníky:
1) Bronislavem a Lenkou Habartíkovými, oba bytem Rožnov p.R., k.ú. Hážovice 2) Jiřím a Mgr. Andreou Bernátkovými, oba bytem Rožnov p.R., k.ú. Tylovice (ulice Sluneční)
3) ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v k.ú. Rožnov p.R. (ulice Meziříčská)
4) Janou Šústkovou, bytem Rožnov p.R., k.ú. Hážovice
5) SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava 702 72, IČ 2776896, k.ú. Hážovice
6) SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava – Moravská Ostrava 702 72, IČ 2776896, k.ú. Rožnov p.R. (ulice Sluneční)
7) Stanislavem a Janou Hrstkovými, oba bytem Rožnov p.R., k.ú. Rožnov p.R., ulice Partyzánská
8) ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, v k.ú. Hážovice, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1326/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dvě smlouvy o právu provést stavbu sjezdu se stavebníky: 1) Ing. Jiřím a PharmDr. Kateřinou Pavlicovými, bytem Hutisko a Frenštát p.R., k.ú. Rožnov p.R. lokalita Horní Paseky, ulice Sladské
2) Stanislavem a Janou Hrstkovými, oba bytem Rožnov p.R., k.ú. Rožnov p.R., ulice Partyzánská, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1327/65 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 3689/10 o výměře cca 86 m2 v k.ú. Rožnov p.R. - Videčská ul. , ve vlastnictví Ivany Kavanové, Rožnov p.R. za část městského pozemku p.č. 3689/11 o výměře cca 86 m2 v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1328/65 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 3689/10 o výměře cca 92 m2 v k.ú. Rožnov p.R. - Videčská ul. , ve spoluvlastnictví Marka Válka a Ivo Jelínka, oba Rožnov p.R. za části městského pozemku p.č. 785/5 a část p.č. 806/7 (u hřbitova Na Láni) o celkové výměře cca 92 m2 ( bude upřesněno geometrickým plánem ) v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1329/65 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem pozemku st. p.č. 1802 o výměře 16 m2 , v k.ú. Rožnov p.R., Pionýrská ul.,ve prospěch majitele stavby garáže na tomto pozemku. Rada města ukládá odboru správy majetku tento záměr řádně zveřejnit na úřední desce a následně připravit návrh nájemní smlouvy na příští jednání rady města.

1330/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o umístění „Informačně-orientačního značení Mikroregionu Rožnovsko“ s vlastníky dotčených komunikací ŘSD ČR a ŘSZK. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválené smlouvy dle důvodové zprávy.

1331/65 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na převod vodohospodářského majetku – vodovodních řadů v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1332/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 305 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

1333/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. B1-201 a č. B5-302 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 10. 2009 do 30. 6. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1334/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 202, 212 a 318 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. 2, 10, 24, 27 a 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 25 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytu č. 1 a garáže č. 16 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní, bytů č. B28-512, B41-605 a smluv o nájmu nebytových prostor č. 12 a 33 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu, dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor a dodatek ke smlouvě o nájmu garáže.

1335/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 102, 107, 209, 404, 409 a 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 43 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní, bytů č. N49-507, B65-803 a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 32 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

1336/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 101, 317 a 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní a bytů č. N64-606, B44-612 a N84-815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1337/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. N67-608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

1338/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytových jednotek č. N45, N46, N47, N52, N53, N56, N57, N58, N59, N61, a N62 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní a zvýšení ceny nájmu na 55 Kč/m2 za měsíc, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek.

1339/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájmu bytu č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dohodou k 30. 9. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku nájmu bytu.

1340/65 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem garáže č. 17 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1341/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení platnosti mandátní smlouvy o provozování veřejného WC na ulici Sokolská ze dne 22.12.2006 včetně jejich dodatků výpovědí ke dni 31.10.2009 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto výpověď podepsat.

1342/65 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ HORNÍ PASEKY, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 176 419,- Kč vč. DPH,
2) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 143/2009/IO/DIL upravující tuto smlouvu na realizaci stavby REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ HORNÍ PASEKY, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM v souladu s bodem 1) tohoto usnesení,
3) ukládá starostovi dodatek č.1 podepsat.

1343/65 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby DEMOLICE BYTOVÉHO DOMU č.p.493 NA POZEMKU PARC. č. 682 a č. 1000/1, K.Ú. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby DEMOLICE BYTOVÉHO DOMU Č.P.493 NA POZEMKU PARC. č. 682 a č. 1000/1, K.Ú. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM společnosti DEMSTAV group s.r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby DEMOLICE BYTOVÉHO DOMU Č.P.493 NA POZEMKU PARC. č. 682 a č. 1000/1, K.Ú. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM podepsat.

1344/65 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění smlouvy Z_S24_12_8120019113 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie „Rožnov p.R, Nádražní 493 – město, NNV“.
2) ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1345/65 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV P.R. a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 541 566,- Kč vč. DPH.
2) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat a předložit radě města ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 112/2009/IO/DIL upravující smlouvu o dílo na stavbu CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV P.R. v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.

1346/65 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ ZŠ ZÁHUMENÍ 1180 a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 264 573,- Kč vč. DPH,
2) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 100/2009/IO/DIL upravující tuto smlouvu na realizaci stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ ZŠ ZÁHUMENÍ 1180 v souladu s bodem 1) tohoto usnesení
3) ukládá starostovi dodatek č.1 podepsat.

1347/65 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zřizuje energetickou komisi a jmenuje:
předsedu: Aloise Vychodila
tajemníka: Ing. Jaroslava Poláška
členy: Jana Winklera
Ing. Lenku Vojkůvkovou
Ing. Josefa Ruska
Ing. Marii Hrabovskou
Ing. Marka Molla
Ing. Františka Šulgana
Ing. Josefa Švejdu
Ing. Jiřího Reichela
Ing. Oldřicha Havelku
Bc. Jindřicha Žáka

1348/65 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,:
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 82/2009/OPR/OS – dotace na projekt TURISTICKÉ ZNAČENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO 2) ukládá starostovi dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 82/2009/OPR/OS podepsat.

1349/65 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření smlouvy o propagaci se společností Centrála cestovního ruchu Východní Moravy dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1350/65 Rada města povoluje v souladu s § 23, odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a na základě § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, výjimku z počtu žáků ve třídě ZŠ Videčská dle důvodové zprávy.

1351/65 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje dodatky č.4 k veřejnoprávním smlouvám, jimiž se prodlužuje platnost a účinnost veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi Vidče, Vigantice, Prostřední Bečva, Horní Bečva, a Valašská Bystřice o zajišťování výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou. Znění dodatku č. 4 k veřejnoprávním smlouvám je přílohou tohoto usnesení.

1352/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zadávací podmínky, seznam oslovených uchazečů a členy hodnotící komise pro výběrové řízení na dodání počítačů.

1353/65 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ,,Organizační směrnici o používání silničních motorových vozidel MěÚ Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města a tajemníkovi MěÚ ,,Organizační směrnici o používání silničních motorových vozidel MěÚ Rožnov pod Radhoštěm“ podepsat.

1354/65 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, text předložené „Smlouvy o poskytování služeb systému ONI“ a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1355/65 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
-odvolává Ing. Petra Salomona z funkce člena Komise životního prostředí Rady města
-jmenuje Miroslava Kubína za člena Komise životního prostředí Rady městaJUDr. Jaroslav Kubín
Starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 20:17:09 - aktualizováno 13.3.2014 22:05:12 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load