Usnesení z 66. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

 U S N E S E N Í

z 66. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 13. října 20091356/66 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/2270/2009/KH“ na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů v Rožnově pod Radhoštěm. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2009.

1357/66 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/2334/2009/KH“ na výdaje spojené s činností sboru dobrovolných hasičů v Rožnově pod Radhoštěm. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2009.

1358/66 Rada města schvaluje v souladu §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku“ do rozpočtu Města Rožnova pod Radhoštěm na úhradu nákladů spojených s provozem lékařské služby první pomoci v budově polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm s městem Zubří, mikroregionem Rožnovsko a obcemi Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice a Vidče. Zároveň ukládá starostovi města, aby příslušné smlouvy podepsal v termínu do 31.12.2009.

1359/66 Rada města projednala vzorový text zřizovací listiny příspěvkových organizací města. Doporučuje zastupitelstvu města schválit zřizovací listiny jednotlivých příspěvkových organizací založených ne tomto vzoru.

1360/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm.b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 27, odst.5), písm.b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určených darů Městské knihovně Rožnov p. R., IČO 64123430, dle důvodové zprávy.

1361/66 Rada města v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Uložení asfaltobetonu ABS I na ulici Julia Fučíka, Wolkerova, Partyzánská v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ALPINE stavební společnost CZ, s. r. o. se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1362/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu:
1. o úplatném zřízení věcného břemene na p.č. 3576/1 a 3576/2 ( za Elektroprojektou ) v k.ú. Rožnov p.R. s Mgr. Tomášem a Mgr. Kateřinou Dostálovými, oba bytem Rožnov p.R.,
2. o bezúplatném zřízení věcného břemene na p.č. 1617/1 v k.ú. Rožnov p.R. s Valašským muzeem v přírodě Rožnov p.R. dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy.

1363/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 2628/3, p.č. 2628/8 a p.č. 2628/11 vše v k.ú. Dolní Bečva se stavebníkem ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1364/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu „parkoviště a vjezdu na parkoviště k plánovanému Centru služeb pro seniory a zdravotně postižené v centru města Rožnov p.R. - za farou u obchvatu na městských pozemcích p.č. 3690/5, p.č. 105/7, p.č. 105/8, p.č. 6080/15, p.č. 3565/3, p.č. 107/9, p.č. 3690/16, p.č. 3690/17, p.č. 6080/11 v k.ú. R.p.R. s Farní charitou Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1365/66 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, souhlasí s umístěním 4 ks informačních panelů „Centra Budhismu Diamantové cesty“ za úplatu dle OZV č. 4/2006 a za podmínek, uvedených v důvodové zprávě. Rada města OSM sdělit toto rozhodnutí žadateli.

1366/66 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na bezúplatný převod městského pozemku p.č. 3824 o výměře 1575 m2, p.č. 3825 o výměře 6327 m2 a p.č. 3826 o výměře 651 m2 , vše vodní plocha v k.ú. Valašská Bystřice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1367/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem pozemku st. p.č. 1802 o výměře 16 m2, v k.ú. Rožnov p.R.,Pionýrská ul.,ve prospěch majitele stavby kůlny (garáže) na tomto pozemku. Rada města ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

1368/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. 39 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská od 1. 11. 2009 do 30. 9. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1369/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B31-613 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 11. 2009 do 30. 6. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

1370/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 203 a č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. B30-514 a č. B40-604 a smluv o nájmu nebytových prostor č. 15 a č. 40 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1371/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu 1+1 č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

1372/66 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zrušení výběrového řízení na zakázku „uložení asfaltobetonu ABS I na cyklostezce v parku v katastrálním území Rožnov p.R.“ dle důvodové zprávy.

1373/66 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 089/2009/IO/DIL upravující částku DPH a celkovou cenu vč. DPH za realizaci zakázky INFORMAČNĚ-ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO v celkovém navýšení konečné ceny vč. DPH o 130 Kč.
2) ukládá starostovi dodatek č.1 podepsat.

1374/66 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v návaznosti na důvodovou zprávu rozhodla o zrušení usnesení č. 1131/54 ze 54. řádného zasedání RM konaného dne 27.04.2009. Rušené usnesení se týká schválení smlouvy o účasti na „PROGRAMU 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II“ s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p.

1375/66 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p. v rámci programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II “ dle důvodové zprávy
2) ukládá starostovi smlouvu o účasti na PROGRAMU 129 120 podepsat.

1376/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na úpravu územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm“, včetně komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a seznamu oslovených firem.

1377/66 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/2152/2009/KUL (interní číslo: OS 000179/2009/OPR/OS) mezi Zlínským krajem (poskytovatel dotace) a Městem Rožnov pod Radhoštěm (příjemce dotace).
2) ukládá starostovi smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/2152/2009/KUL (interní číslo: OS 000179/2009/OPR/OS) mezi Zlínským krajem (poskytovatel dotace) a Městem Rožnov pod Radhoštěm (příjemce dotace) podepsat.

1378/66 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/2153/2009/KUL (interní číslo: OS 000180/2009/OPR/OS) mezi Zlínským krajem (poskytovatel dotace) a Městem Rožnov pod Radhoštěm (příjemce dotace).
2) ukládá starostovi smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje číslo: D/2153/2009/KUL (interní číslo: OS 000180/2009/OPR/OS) mezi Zlínským krajem (poskytovatel dotace) a Městem Rožnov pod Radhoštěm (příjemce dotace) podepsat.

1379/66 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z ROP regionu soudržnosti Střední Morava "Parkoviště Sokolská" dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1380/66 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku (darovací smlouva), mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Nadací Děti-kultura-sport a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1381/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, partnerství v projektu „Zřízení denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením“.

1382/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, partnerství v projektu „Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením“.

1383/66 1) Rada města souhlasí v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s tím, aby Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Vídečská 63, okres Vsetín, příspěvková organizace, Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace a Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace uzavřely s Městem Rožnov pod Radhoštěm smlouvu o partnerství s finanční spoluúčasti v rámci grantového projektu „Společnou cestou ke zkvalitnění řízení škol“.
2) Rada města schvaluje v souladu s §103, odst.3) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o partnerství s finanční spoluúčastí“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Základní školou Rožnov pod Radhoštěm, Vídečská 63, okres Vsetín, příspěvková organizace, Základní školou Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace a Základní školou Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace v rámci grantového projektu „Společnou cestou ke zkvalitnění řízení škol“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1384/66 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu Města Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2010.

1385/66 Rada města doporučuje předložení projektů Karpatské inspirace a Image materiály Rožnovska a Pováží do Fondu mikroprojektů a zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm následující:
1) schválit předložení těchto projektů do Fondu mikroprojektů
2) schválit v rámci rozpočtu města na rok 2010 předfinancování obou projektů a také spoluúčast na projektech dle předloženého rozpočtu projektů.

1386/66 Rada města v souladu s §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje Metodický pokyn „Systémová politika bezpečnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm“.

1387/66 Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí pomoci občanům, kteří jsou účastníky soudních sporů o určení vlastnictví k nemovitostem (bytovým jednotkám a společným částem domů) se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. se sídlem na adrese Hlubočepská 17, Praha 5, IČ 60747641 (dále jen „IPR“), spočívající v:
1. hrazení právního zastoupení občanů Mgr. Mumulosem, který by je na jejich žádost zastupoval v soudních sporech se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641 o určení vlastnictví k nemovitostem (bytovým jednotkám a společným částem domů), t.č. soudem přerušených
2. poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ v souladu a za podmínek uvedených v „Zásadách pro zřízení a použití peněžního fondu na opravy bytového fondu“ schválených Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 6.12.2005
3. poskytování konzultací a informací ve věci soudního sporu se společností IPR občanům, kteří jsou účastníky soudních sporů s IPR o určení vlastnictví k nemovitostem (bytovým jednotkám a společným částem domů), právníkem městského úřadu v prostorách kanceláře vedoucí právního odboru vždy první středu v měsíci v době od 13.00 do 17.00 hod., případně i v jiném, s právníkem úřadu předem dohodnutém čase.

1388/66 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené s Mgr. Thomasem Mumulosem dne 15.1.2008 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

1389/66 Rada města v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy s fy VITA software, s.r.o. na dodání programového vybavení a převod a využití práv k software "Propojení do spisové služby" a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

1390/66 Rada města v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy s fy VITA software, s.r.o. na poskytování technické podpory pro software "Propojení do spisové služby" a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta                          
Vytvořeno 13.3.2014 20:17:17 - aktualizováno 13.3.2014 22:06:40 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load