Usnesení z 67. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 67. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 03. listopadu 20091391/67 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „zimní údržba chemickým materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Správa a údržba silnic Valašska,s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1392/67 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s §17 odst.5) zákona 185/2001 Sb. o odpadech, vzorovou smlouvu o odstraňování komunálního odpadu pro rok 2010, která bude uzavírána mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a podnikatelskými subjekty zapojenými do systému svozu odpadu v Rožnově p.R. dle důvodové zprávy a zmocňuje Ing. Jaroslava Poláška podepsat tuto smlouvu.

1393/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene s Petrem Hruškou, bytem Kopřivnice a Mgr. Ivou Pavelkovou, bytem Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu.

1394/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dvě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: 1.-k pozemku p.č. 3575/1 v k.ú. R.p.R. (ulice Sluneční) s Jiřím Valentou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, 2.- k pozemku p.č. 1427/5 v k.ú. R.p.R. (u polikliniky) s Vladimírem Vičanem, Rožnov p.R.,dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1395/67 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodloužení pronájmu městských pozemků p.č. st. 2002, 2003, 2004, 2005 a 3135 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch stávajících nájemců dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě města.

1396/67 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje smlouvu o nájmu části městského pozemku p.č. 2257/19 v k.ú. Rožnov p.R. ( Dolní Paseky u kravína ) o výměře 2300 m2 ve prospěch Miroslavy Trličíkové, bytem Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1398/67 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu celých pozemků p.č. 259 o výměře 262 m2 (Nezdařilova ulice) a p.č. 1337/7 o výměře 19 m2 (u Harcovny) v k.ú. Tylovice , ve vlastnictví Leoše Kořínka, Rožnov p.R. za celý městský pozemek p.č. 575/8 o výměře 2992 m2 v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1399/67 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 509 – zahrada o výměře 805 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch L.Grigorescu. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1400/67 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej celého městského pozemku st. p.č. 282/3 o výměře 21 m2 v k.ú. Rožnov p.R. (Bayerova ul.) Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1401/67 Rada města doporučuje v souladu s § 102, odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě kupní části pozemku p.č. 280 o výměře cca 39 m2 a části pozemku p.č. 281 o výměře cca 53 m2 (u hřbitova) v k.ú. Tylovice, ve spoluvlastnictví paní Svačinové, paní Konečné a pana Rýgla, všichni bytem Rožnov p.R., za cenu dle znaleckého posudku pro výstavbu chodníku. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit v tomto smyslu podání do zastupitelstva města.

1402/67 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na převod vodohospodářského majetku – vodovodních řadů v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1403/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 315 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1.12. 2009 do 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

1404/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 407 a 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 12. 2009 do 30. 6. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1405/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení smluv o nájmu bytu č. 8 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytů č. 27 a č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská dohodou k 30. 11. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu.

1406/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 24 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská za byt č. 27 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská panu Robertovi Brezinovi od 1. 12. 2009 na tříměsíční zkušební dobu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1407/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. N51-508 za byt č. N42-529 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní panu Ing. Josefovi Pokornému od 1. 12. 2009 na tříměsíční zkušební dobu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1408/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. N51-508 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1.1.2010 na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1409/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 2+1 č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská od 1.1. 2010 na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1410/67 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem garáže č. 17 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní a dále záměr na pronájem garáže č. 16 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1411/67 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění nájemní smlouvy 2927203209 o pronájmu pozemku p.č. 1000/1 a p.č. 682 o celkové výměře 675,00 m2, k.ú. Rožnov p.R.
2) ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1412/67 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 7) a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 378 111,- Kč vč. DPH.
2) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat a předložit radě města ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 050/2009/IO/DIL upravující smlouvu o dílo na stavbu SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 7) v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.

1413/67 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 38/2009/OPR/OS uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Rožnov pod Radhoštěm“
2) ukládá starostovi dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 38/2009/OPR/OS podepsat.

1414/67 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 82/2009/OPR/OS uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Turistické značení mikroregionu Rožnovsko“
2) ukládá starostovi dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 82/2009/OPR/OS podepsat.

1415/67 Rada města v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje dodavatele výpočetní techniky .

1416/67 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu evidenční číslo 000213/2009/OMIS/KUX s firmou AutoCont CZ a.s., o dodání personálních počítačů a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta                          
Vytvořeno 13.3.2014 20:17:26 - aktualizováno 13.3.2014 22:07:55 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load