Usnesení z 68. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 68. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 23. listopadu 20091417/68 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „dodatek číslo 3 ke smlouvě mezi smluvními stranami ze dne 31.10.1997 ve znění dodatku číslo 1 k této smlouvě ze dne 7.11.2003 a dodatku číslo 2 ze dne 10.1.2005“ o vykonání přezkoumání hospodaření mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Pavlem Halamíčkem, Ph.D, IČ: 48411418. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 10.12.2009.

1418/68 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm.b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 27, odst. 5), písm.b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určených věcných darů Střediskem volného času, Rožnov p. R., IČO 75044340, dle důvodové zprávy.

1419/68 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích,v platném znění, dodavatele služby „Úklidové a pomocné práce na území města Rožnov pod Radhoštěm“ pana Františka Mirgu, Moravská 1443, Rožnov p.R., 756 61, dle důvodové zprávy. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci „Úklidových a pomocných prací na území města Rožnov pod Radhoštěm“ s panem Františkem Mirgou a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1420/68 Rada města schvaluje:
V souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu o 4, tj. ze 148 na 152, a to na dobu od 1.12.2009 do 31.5.2010 a ode dne 1.6.2010 stanoví průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu na 148 dle důvodové zprávy.
V souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury v odboru správy majetku a to zařazení pracovní skupiny na veřejně prospěšné práce v počtu 3 zaměstnanců na dobu od 1.12.2009 do 31.5.2010 a 1 zaměstnance (koordinátora) veřejné služby a veřejně prospěšných prací od 1.12.2009 do 31.5.2010.

1421/68 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. VSA-VL-256/2009, č. VSA-VL-257/2009, č. VSA-VL-258/2009 a dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. VSA-V-1066/2009 mezi Úřadem práce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024 755 01 Vsetín a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tyto dohody podepsat.

1422/68 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, organizování veřejné služby v souladu s § 18 a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, Městem Rožnov pod Radhoštěm pro zaměstnávání osob v hmotné nouzi s trvalým pobytem v Rožnově p.R. a to s účinností od 1.1.2010 na dobu neurčitou. Schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu veřejné služby dle důvodové zprávy a zmocňuje starostu JUDr. Jaroslava Kubína tuto smlouvu podepsat.

1423/68 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dvě smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene: 1) k pozemkům p.č. 2235/1 a p.č. 2372/2 v k.ú. R.p.R. (ulice 5. května) se SMP Net, s.r.o. Plynární 420/3, Ostrava, IČ 277 68 961, 2) k pozemkům p.č. 3606/1 a p.č. 1330/3 v k.ú. R.p.R. (ulice Bezručova, u kina) s Ing. Pavlem a Kateřinou Kramolišovými, oba bytem Vratimov, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1424/68 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na městském pozemku se stavebníky Ing. Pavlem a Kateřinou Kramolišovými, bytem Vratimov, k.ú. Rožnov p.R. (ulice Bezručova, za kinem), dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1425/68 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje dvě smlouvy o právu provést stavbu mostů:
1) přes Veřmířovský potok (u knihovny),
2) přes Kání potok (u křižovatky Eroplán)
se stavebníkem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1426/68 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na bezúplatný převod pozemků p.č. 830/2 a 831/3, vše v k.ú. Hážovice, z majetku Města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Zlínského kraje-Ředitelství silnic Zlínského kraje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1427/68 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 237/2005/OSM/NAB se společností Městské lesy Rožnov p.R., s.r.o, IČ 60323027, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města schválený dodatek č. 3 podepsat.

1428/68 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky SILNICE III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice – Hážovice (úsek 7) a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 71 853,- Kč vč. DPH.
2) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat a předložit radě města ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 050/2009/IO/DIL upravující smlouvu o dílo na stavbu SILNICE III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice – Hážovice (úsek 7) v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.

1429/68 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla – Valaši v Betlémě dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1430/68 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jmenuje členem Mediální komise Lukáše Perutku.

1431/68 Rada města bere na vědomí a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na funkci vedoucího úřadu (tajemníka), které vyhlašuje starosta města v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, dle důvodové zprávy.

1432/68 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, výši záloh na roční odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2009 dle důvodové zprávy.

1433/68 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dohodu o partnerství města v projektu „Sportovní centrum pro gymnastické a úpolové sporty“ a pověřuje starostu města tuto dohodu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                            
Vytvořeno 13.3.2014 20:17:36 - aktualizováno 13.3.2014 22:09:13 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load