Usnesení z 69. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009


U S N E S E N Í z 69. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 07. prosince 20091434/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ELEKTROWIN, a. s. Praha 4, Michelská 300/60, 140 00, IČ: 272 57 843 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1435/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování sběrného dvoru města Rožnov p. R. uzavřený mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Janem Pancem, Kulturní 1775, Rožnov p. R., IČ: 62313932 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

1436/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o vzájemné informovanosti mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ENERGOAQUA, a. s. , 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 15503461 a pověřuje starostu města tuto dohodu podepsat.

1437/69 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele služby „obnova centrální aleje v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm “ firmu Topolánek s.r.o.,Třída 1.máje 2083,753 01 Hranice, IČ: 26881781 dle důvodové zprávy. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „obnova centrální aleje v městském parku v Rožnově p.R. “ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Topolánek s.r.o.,Třída 1.máje 2083,753 01 Hranice, IČ: 26881781 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1438/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 3690/1 o výměře 1315 m2 s dohodou o narovnání za využívání tohoto pozemku za roky 2007-2009 od tří soukromých spoluvlastníků, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1439/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: k pozemkům p.č. 491/12 v k.ú. Rožnov p.R. (lokalita Uhliska) a p.č. 828/2 v k.ú. Hážovice s Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 75501 Vsetín, IČ 47674652, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1440/69 Rada města neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, snížení úhrady za uložení plynovodu do městského pozemku p.č. 487/1 v k.ú. Hážovice podle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na základě žádosti P. Bolka, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá OSM oznámit tuto skutečnost žadateli.

1441/69 Rada města vyhodnotila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej celého městského pozemku st. p.č. 282/3 o výměře 21 m2 v k.ú. Rožnov p.R. (Bayerova ul.) a přijala usnesení, že uvedený pozemek musí zůstat veřejně přístupným a nelze jej, dle darovací smlouvy ŘSD ČR, během 10 let od nabytí převést na jinou než státní nebo samosprávnou organizaci. Rada města ukládá odboru správy majetku tuto skutečnost sdělit žadateli.

1442/69 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu celých pozemků p.č. 3564/42 o výměře 28 m2 , p.č. 3712/1 o výměře 48 m2 , p.č. 3712/6 o výměře 17 m2 a p.č. 4941/12 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. , ve vlastnictví Ing. Martina Kramoliše, Rožnov p.R. za část městského pozemku p.č. 3564/64 o výměře 48 m2 a část p.č. 4941/14 o výměře 110 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit smlouvu pro jednání zastupitelstva města.

1443/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 205 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. 10 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1444/69 Rada města schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 410 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 0 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 5 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytů č. 5 a č. 6 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní, bytů č. B25-504, č. N39-526, č. N77-702, č. B52-703, č. N71-718, č. B68-806 a nebytových prostor č. 13 a č. 60 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1445/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. B15-516 a nebytových prostor č. N90 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

1446/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 101 a 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 12 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, bytů č. B44-612, č. B32-614, č. B35-617, č. N81-707, č. N84-815 a nebytových prostor č. 36 a č. 38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1447/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájmu bytu č. 20 a garáže č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dohodou k 31. 12. 2009 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu a dohodu o zániku smlouvy o nájmu garáže.

1448/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 2 za byt č. 20 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní manželům Ivanovi a Renatě Ondryášovým od 1. 1. 2010 na tříměsíční zkušební dobu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1449/69 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem garáže 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1450/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 m zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv na pronájem městských pozemků p. č. st. 2002, 2003, 2004, 2005 a 3135 v k. ú. Rožnov p. R. ve prospěch stávajících nájemců dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města schválené dodatky č. 1 nájemních smluv podepsat.

1451/69 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,:
1) schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 38/2009/OPR/OS uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava na projekt „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - Rožnov pod Radhoštěm“
2) ukládá starostovi dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 38/2009/OPR/OS podepsat.

1452/69 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/1900/2006/EKO o financování akce v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm a doporučuje jeho schválení Zastupitelstvu města.

1453/69 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,:
1) schvaluje znění smlouvy č. 09026516 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „ Rožnov pod Radhoštěm – Osada Bučiska – Revitalizace zeleně na parcele č. 903/1“.
2) ukládá starostovi smlouvu č. 09026516 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsat.

1454/69 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 7) a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 122 868,- Kč vč. DPH.
2) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat a předložit Radě města ke schválení dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 061/2009/IO/DIL na stavbu SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 7) v souladu s bodem 1. tohoto usnesení.
3) ukládá vedoucímu odboru investic uplatnit reklamaci u projektanta.

1455/69 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,:
< 1) projednala a schválila znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 061/2009/IO/DIL na realizaci stavby SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 7) upravující cenu za dílo o 572.832,- Kč ve smyslu navýšení ceny za dílo
2) ukládá starostovi dodatek č.1 podepsat.

1456/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zpracování úpravy územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a David Brothers Ltd, organizační složkou.

1457/69 Rada města schvaluje v souladu s §103, odst.3) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o financování grantového projektu Společnou cestou ke zkvalitnění řízení škol“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem.

1458/69 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 23 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro Mateřskou školu Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace na 28 dětí na třídu a souhlasí se zvýšením kapacity této mateřské školy z 90 na 110 dětí.

1459/69 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, harmonogram a priority grantového systému pro rok 2010 dle důvodové zprávy.

1460/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 4 smlouvy, uzavřené s firmou GTS NOVERA s.r.o., o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.

1461/69 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o umístění technického zařízení dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1462/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Agenturou Motýl – Jakub Sobotka,
Smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s firmou Miger - Ivo Mischinger,
Smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Janem Kramolišem,
Smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Petrem Šigutem a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

1463/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke grantové smlouvě č. 70/2009/OS/DAG ze dne 18.5.2009 s občanským sdružením CHESSMONT Rožnov p.R.

1464/69 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odměny členům komisí rady města a dále předsedům komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva města dle důvodové zprávy.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                          
Vytvořeno 13.3.2014 20:17:46 - aktualizováno 13.3.2014 22:10:22 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load