Usnesení z 70. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 70. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 21. prosince 20091465/70 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o výpůjčce“ o bezplatném užívání odpadových nádob pro intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu dle důvodové zprávy uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701. Rada města ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1466/70 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o narovnání - platba za užívání pozemků VMP ve výši dle znaleckého posudku, jako řešení problematiky zřízení a provozování veřejného parkoviště na Palackého ul. s Valašským muzeem v přírodě Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

1467/70 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích VMP ve výši dle znaleckého posudku, jako řešení problematiky zřízení a provozování veřejného parkoviště na Palackého ul., s Valašským muzeem v přírodě Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1468/70 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu bytu č. 1 v budově č. p. 467 na ulici Sevastopolské, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tento dodatek podepsat.

1469/70 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila v souladu s předloženými změnovými listy a návrhovými rozpočty provedení dodatečných stavebních prací v rámci realizace zakázky CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV P.R. a to v celkovém úhrnu navýšení ceny za dílo o 647.611,- Kč včetně DPH.
2) ukládá vedoucímu odboru investic vypracovat a předložit radě města ke schválení dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 60/2009/IO/DIL upravující smlouvu o dílo na stavbu CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV P.R. v souladu s bodem 1) tohoto usnesení.

1470/70 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 060/2009/IO/DIL na realizaci stavby CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV P.R. upravující cenu za dílo o 541.566,- Kč včetně DPH ve smyslu navýšení a 2) ukládá starostovi města dodatek č.2 podepsat.

1471/70 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, pověřuje Mgr. Petru Janákovou zastupováním Města Rožnova pod Radhoštěm před správními orgány všech stupňů a soudy všech stupňů v řízení správním i soudním v rozsahu dle důvodové zprávy.

1472/70 Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválení odměn členům kontrolního a finančního výboru dle důvodové zprávy.

1473/70 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové, RNDr. Václava Mikuška a Mgr. Tomáše Grosse do města Vídeň (Rakousko) dne 15.1.2010 dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě a nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                          
Vytvořeno 13.3.2014 20:17:57 - aktualizováno 13.3.2014 22:11:33 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load