Usnesení z 1. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U s n e s e n í

z 1. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konaného dne 13.12.2010USNESENÍ č. 1/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 27, odst. 5), písm. b) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-sů, a v souladu se zřizovacími listinami, přijetí účelově určeného finančního daru
1. ve výši 35.000,- Kč pro Středisko volného času, IČ: 7504434
2. ve výši 4.000,- Kč pro T klub – kulturní agenturu, IČ: 44740743,
dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 2/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Smlouvu o výpůjčce“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ: 25134701, o bezplatném užívání odpadových nádob pro intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 3/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „odstranění a odvoz bioodpadu produkovaného městem Rožnov pod Radhoštěm" se společností .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 IČ: 45809712, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 4/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města s těmito stavebníky:
1. vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., IČ: 47674652, (ul. Radhošťská)
2. Bc. Kateřina Pilátová, Rožnov p. R. (ul. Lesní),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

USNESENÍ č. 5/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města se stavebníky:
1. Ing. Marie Bajerová, Milotice nad Bečvou, Radovan Bajer, Rožnov p. R. – sjezd v k. ú. Tylovice – ul. Horní Dráhy,
2. Bc. Kateřina a Bc. Marek Pilátovi, Rožnov p. R. – sjezd v k. ú. Rožnov p.R. – ul. Lesní, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

USNESENÍ č. 6/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města p. č. 487/1 v k. ú. Hážovice se stavebníkem ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlou-vu podepsat.

USNESENÍ č. 7/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene průchodu, prů-jezdu a uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 249/27 v k. ú. Rožnov p. R. a p. č. 729 v k. ú. Tylovice (lokalita Kramolišov, Hrnčířská ul.), s Ing. Hanou Mackovou, Rožnov p. R., dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 8/1:
Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem částí pozemků ve vlastnictví města:
1. p.č. 3601/7 o výměře 90 m2 ,
2. p.č. 3601/10 o výměře 710 m2 ,
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v radě města.

USNESENÍ č. 9/1:
Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr na prodej pozemků ve vlastnictví města p.č. p.č. 408/2 o výměře 39 m2 a p.č. 409/5 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Hážovice ve prospěch M. Školové, Ostrava, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro projednání v zastupitelstvu města.

USNESENÍ č. 10/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 237/2005/OSM/NAB se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o, IČ:60323027, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 11/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 1565/3 o výměře 3107 m2 a p.č. 1565/7 o výměře 1099 m2, v k.ú. Rožnov pod Radhoš-těm, na dobu určitou 5 let, ve prospěch Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rožnov p.R. „U Skanzenu“, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 12/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 3625/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavbu „Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p.R.“ s Ředitel-stvím silnic a dálnic ČR, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu po-depsat.

USNESENÍ č. 13/1:
Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o přeúčtování dodané elektrické energie a smlouvu o úhradě oprávněných nákladů dodavatele spojených s údržbou a provozem zařízení na distribuci elektrické energie se společností Beskydská energetika, s. r. o., IČ: 28636635, se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a ukládá statostce města tyto smlouvy podepsat.

USNESENÍ č. 14/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 215 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

USNESENÍ č. 15/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
• v souladu s návrhem interní hodnotící komise vítěze veřejné zakázky na výkon za-davatelské činnosti pro zadání veřejné zakázky „ZATEPLENÍ BUDOV ZŠ POD SKALKOU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“, tj. polečnost JUSTITIA, s.r.o. , IČ 25392875, se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
• mandátní smlouvu s vítězem veřejné zakázky, tj. se společností JUSTITIA, s.r.o. Rada města ukládá starostce města tuto mandátní smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 16/1:
Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-dějších změn a doplňků a v návaznosti na změnu způsobu ochrany před povodněmi z 50leté na 100letou vodu, rozhodla o zrušení usnesení č. 1375/66 ze 66. řádného zasedání RM konaného dne 13.10.2009. Rušené usnesení se týká schválení smlouvy o účasti na „PROGRAMU 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II“ s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p.

USNESENÍ č. 17/1:
Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-dějších předpisů a v návaznosti na změnu způsobu ochrany před povodněmi z 50leté na 100letou vodu schvaluje smlouvu o účasti na PROGRAMU 129 120 - Podpora prevence před povodněmi II s ČR-Ministerstvem zemědělství a Povodím Moravy, s.p. v rámci pří-pravy a realizace stavby PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ROŽNOVSKÉ BEČVĚ V KM 13,995 - 15,170 a ukládá starostce města smlouvu o účasti na PROGRAMU 129 120 podepsat.

USNESENÍ č. 18/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů snížení průměrného přepočteného počtu zaměst-nanců města v pracovním poměru zařazených do městského úřadu o 8,5 úvazku, tj. na 142,5 s účinností od 01.03.2011.

USNESENÍ č. 19/1:
Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle,Za Brumlovkou 266/2, IČ: 60193336. Rada města ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala.

USNESENÍ č. 20/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 smlouvy C07218 o poskytování služeb systé-mového servisu pro dva servery IBM a ukládá starostce města tento dodatek smlouvy podepsat.

USNESENÍ č. 21/1:
Rada města v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ruší veřejnou zakázku na dodavatele výpočetní techniky.

USNESENÍ č. 22/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodavatele výpočetní techniky společnost CASNET s.r.o., 1. máje 1000, Rožnov p.R., IČ: 25363905. Rada města zároveň schvaluje kupní smlouvu s tímto dodavatelem na dodání personálních počítačů a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

USNESENÍ č. 23/1:
Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny předsedům a členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy.

USNESENÍ č. 24/1:
Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „dodatek číslo 2“ ke smlouvě o zajištění výkonu lékařské po-hotovostní služby pro dospělé ze dne 19.12.2008 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, příspěvkovou organizací a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města, aby tento „dodatek číslo 2“ podepsala do 31.12.2010.Bc. Markéta Blinková
starostka města

Alois Vychodil
místostarosta        
Vytvořeno 13.3.2014 20:12:46 - aktualizováno 13.3.2014 21:23:03 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load