Usnesení z 71. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 71. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 11. ledna 20101474/71 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Dodatek číslo 1“ ke smlouvě o zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé ze dne 19.12.2008 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města, aby tento „Dodatek číslo 1“ podepsal do 20.1.2010.

1475/71 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm.b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 27, odst.5), písm.b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru Střediskem volného času, Rožnov p. R., IČO 75044340, dle důvodové zprávy.

1476/71 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

1477/71 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změnu smlouvy o kauci nájemci bytu č. B29-513 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 2. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o kauci.

1478/71 Rada města bere na vědomí informaci o přechodu nájmu bytu č. 35 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská podle § 707 odst. 1 občanského zákoníku dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu.

1479/71 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zásady pro postup bytové komise při snižování bodového ohodnocení a vyřazování žádostí o pronájem městského bytu po odmítnutí návrhu na pronájem městského bytu žadatelem.

1480/71 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila znění dodatku č.3 ke smlouvě o dílo 060/2009/IO/DIL na realizaci stavby CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV P.R. upravující cenu za dílo o 647.611,- Kč vč. DPH ve smyslu navýšení a
2) ukládá starostovi města dodatek č.3 podepsat.

1481/71 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila dle důvodové zprávy znění plné moci udělené ze strany zmocnitele - Valašské muzeum v přírodě zastoupené Ing. Vítězslavem KOUKALEM, CSc., ředitelem muzea zmocněnci - Městu Rožnov pod Radhoštěm zastoupeném JUDr. Jaroslavem Kubínem, starostou města pro zastupování ve všech správních řízeních a ve všech záležitostech, týkajících se projednávání a realizace stavby: JURKOVIČOVA ROZHLEDNA - ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 2) ukládá starostovi města plnou moc za zmocněnce přijmout.

1482/71 Rada města schvaluje v souladu s §102 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výstavbu středního zdroje – vyvíječe páry, pro firmu Medites Pharma, spol.s.r.o.

1483/71 Rada města bere na vědomí v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že Základní škola, Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace a Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. příspěvková organizace připravují projektové žádosti v rámci ROP V 16 V 223 1.0, v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory: 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                          
Vytvořeno 13.3.2014 20:08:55 - aktualizováno 13.3.2014 20:39:20 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load