Usnesení z 72. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 72. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 01. února 20101484/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu se společností MCI SERVIS s.r.o.,Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, IČ: 27718158, za účelem provedení výběrového řízení dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro přijetí víceúčelového úvěru v částce 35.000.000,- Kč a ukládá starostovi města tuto mandátní smlouvu podepsat do 10.2.2010.

1485/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zadávací podmínky pro poskytovatele úvěru v částce 35.000.000,- Kč za účelem provedení výběrového řízení v souladu se zněním zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1486/72 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výběr dodavatele na zakázku „Obnova vybraných památek drobné lidové architektury na území města Rožnov pod Radhoštěm – Jakšíkův kříž a Kříž pod Kozákem“, Karla Pařenicu, Lhotka nad Bečvou č.p. 21,Lešná, IČ:45173184. Dále rada města schvaluje smlouvu o dílo č. 12/2010/OSM/DIL na obnovu kříže Pod Kozákem, pozemek parc.č. 878/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a smlouvu o dílo č. 16/2010/OSM/DIL na obnovu Jakšíkova kříže, pozemek parc.č. 3635/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Karlem Pařenicou, Lhotka nad Bečvou č.p. 21, Lešná, IČ:45173184 a ukládá starostovi města smlouvy o dílo podepsat.

1487/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tři smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníky 1) Ing. Františkem a Františkou Trčkovými, oba bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení STL plynovodu v k.ú. Tylovice – Dolní Dráhy)
2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 (uložení NN elektro v k.ú. Tylovice – Na Končinách)
3) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 (uložení NN elektro v k.ú. Hážovice – u hranic s Viganticemi), dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tyto smlouvy.

1488/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene průchodu na p.č. 2666/13 (Dolní Paseky pod střelnicí) s Andreou Firbachovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města podepsat tuto smlouvu.

1489/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, tři smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene se stavebníky: 1) Ing. Pavlem Lušovským, bytem Rožnov p.R., 2) s Janou Šústkovou, bytem Rožnov p.R., 3) Bydlení FCC, s.r.o. se sídlem Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1490/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu městské dešťové kanalizace v cizím pozemku p.č. 6133 v k.ú. Rožnov p.R. firmy RONAS, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1491/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dvě smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na městském pozemku se stavebníky 1) Ing. Pavlem Štorkem, bytem Kunčice p. Ondřejníkem ( nad Energetikem )
2) firmou D.E.E.D., a.s., se sídlem Hradec Králové (Kulturní ul. nad Zlínstavem ), dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1492/72 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej nově odměřeného pozemku p.č. 561/21 o výměře 561 m2 a nově odměřeného pozemku p.č. 573/22 no výměře 1756 m2 oba v k.ú. Hážovice (nad golfovým areálem), dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1493/72 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 348/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2 v k.ú. Hážovice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v zastupitelstvu města.

1494/72 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoroční parkovací karty pro vozidlo společnosti Myonic s.r.o., pro městská parkoviště na ulici Bayerova, Náměstí míru (u pošty) a Masarykově náměstí s volným parkováním max. dvě hodiny denně v pracovní dny s platností pro rok 2010. Rada města ukládá odboru správy majetku celoroční parkovací kartu vystavit a tajemníkovi města tuto kartu po zaplacení příslušné finanční částky podepsat.

1495/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 7 za byt č. 3 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská paní Dagmar Gebauerové dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1496/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výměnu bytu č. 205 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje za byt č. 24 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská paní Heleně Lackové dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu, smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1497/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. 315 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu paní Jaroslavě Smočkové dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1498/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. 205 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu paní Annélii Scholasterové dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1499/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. N76-701 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1500/72 Rada města schvaluje je v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 8 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská na tříměsíční zkušební dobu paní Marii Čechové dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1501/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1502/72 Rada města schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1503/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 3+1 č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1504/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

1505/72 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytového prostoru č. N80 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1506/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem garáže č. 17 v domě č. p. 1773 na ulici Kulturní, dle důvodové zprávy. Rada města pověřuje starostu města nájemní smlouvu podepsat.

1507/72 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila dle důvodové zprávy neprovedení části díla CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV P.R.
2) projednala a schválila znění dodatku č.4 ke smlouvě o dílo 060/2009/IO/DIL na realizaci stavby CYKLOSTEZKA ÚDOLÍM ROŽNOVSKÉ BEČVY, ROŽNOV P.R. upravující cenu za dílo o 640 240,24 KČ vč.DPH ve smyslu ponížení
3) ukládá starostovi města dodatek č.4 podepsat.

1508/72 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) projednala a schválila dle důvodové zprávy znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 161/2009/IO/DIL na zhotovení dokumentaci stavby JURKOVIČOVA ROZHLEDNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM
2) ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat.

1509/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bezodkladné provedení havarijní opravy a rekonstrukce plynové kotelny Základní školy Záhumení v Rožnově pod Radhoštěm dle předložené důvodové zprávy.

1510/72 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala Koncepci rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm včetně jejich příloh a doporučuje její schválení Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

1511/72 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jmenuje Mgr. Marcelu Volnou členem sociální komise.

1512/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předložení žádosti o dotaci na projekt „Úprava územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm“ v rámci výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

1513/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 000239/VYST/DIL na zpracování úpravy územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a David Brothers Ltd, organizační složkou.

1514/72 Rada města v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, projednala žádost občanů ve věci změny č. 3 územního plánu zóny Na Zahradách a ukládá tajemníkovi městského úřadu aby zajistil předložení veškerých materiálů týkajících se změny č. 3 územního plánu zóny Na Zahradách k přezkumu na Krajský úřad Zlínského kraje. Rada města dále ukládá městskému úřadu aby připravil informaci týkající se územního plánu zóny Na Zahradách na jednání zastupitelstva města dne 16.2.2010.

1515/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, doplatek ročních odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2009 dle důvodové zprávy.

1516/72 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na vypracování studie proveditelnosti včetně kompletní projektové žádosti o finanční podporu v rámci projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby ORP Rožnov pod Radhoštěm“ - výzva č. 06 IOP Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích.

1517/72 Rada města v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bere na vědomí informaci o změně integrovaného povolení společnosti DEZA a.s., Valašské Meziříčí a stavu ovzduší na území města Rožnova pod Radhoštěm.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta                              
Vytvořeno 13.3.2014 20:09:07 - aktualizováno 13.3.2014 20:41:19 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load