Usnesení z 73. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 73. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 22. února 20101518/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro výběrové řízení v souladu se zněním zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, za účelem přijetí úvěru v částce 35.000.000,- Kč na financování investičních i neinvestičních výdajů Města Rožnov pod Radhoštěm.

1519/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, čtyři smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene se stavebníky:
1) společenství vlastníků domů č.p. 876, 877a 878, ulice J. Wolkera (3 smlouvy), 2) SMP Net, s.r.o., se sídlem Plynární 420/3, Ostrava 702 72, IČ 27768961, dle důvodové zprávy,
3) ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

1520/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene na městském pozemku p.č. 942/1 v k.ú. Rožnov p.R. (u mostu přes Bečvu na Bučiska) se stavebníkem Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, IČ 00020699 , dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1521/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s přihlédnutím k usnesení rady města č. 933/44 z 24.11.2008, podmíněné udělení výjimky z technických požadavků na stavby dle § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.,v platném znění, pro vybudování 10 parkovacích stání na základě žádosti Energoaqua, a.s. Rožnov p.R. s tím, že platba ve výši 800.000 Kč bude poukázána Městu Rožnov p.R. v případě nesplnění podmínek podmíněného souhlasu, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadateli.

1522/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 467 na ulici Sevastopolská, bytů č. 306 a č. 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a bytů č. 4, č. 63 a č. 80 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská do 31. 3. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1523/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. B49-715 a č. N85-816 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní do 30. 6. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1524/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 102, 203, 303, 404, 409 a 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 19 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní, bytů č. B40-604, č. B65-803 a nebytových prostor č. 40 a 32 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní do 31. 3. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1525/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 101 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytů č. 27 a č. 29 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, bytů č. 12 a č. 20 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, bytů č. B30-514, č. N42-529, č. B44-612, č. B32-614, č. N81-707, č. N84-815 a nebytových prostor č. 15 a č. 36 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní do 30. 9. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1526/73 Rada města schvaluje v souladu s u § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107, č. 201 a č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 43 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytů č. N49-507, č. B35-617 a nebytových prostor č. 38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní do 30. 6. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

1527/73 Rada města neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 312 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje mezi Městem Rožnov p. R. a paní Dášou Křenkovou dle důvodové zprávy.

1528/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

1529/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 36 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

1530/73 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem garáže č. 16 v domě č. p. 1774 na ulici Kulturní a dále záměr na pronájem garáže č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1531/73 Rada města v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 124/2007/IO/DIL – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ na akci „PARKOVIŠTĚ SOKOLSKÁ“
2) ukládá starostovi dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 124/2007/IO/DIL podepsat.

1532/73 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 24/2008/IO/DIL – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ na akci „PARKOVIŠTĚ SOKOLSKÁ“
2) ukládá starostovi dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 24/2008/IO/DIL podepsat.

1533/73 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 172/2008/IO/DIL – REALIZACE STAVBY „PARKOVIŠTĚ SOKOLSKÁ“
2) ukládá starostovi dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 172/2008/IO/DIL podepsat.

1534/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahraniční služební cestu Daniela Vašuta, Igora Tesárka a Michala Vašuta do města Piešťany (Slovensko) ve dnech 19.- 21. března 2010, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 30 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

1535/73 Rada města nesouhlasí s tím, aby Město Rožnov pod Radhoštěm bylo v soudních a správních řízeních ustanovováno opatrovníkem osobám, jejichž pobyt není znám a osobám, jimž se nedaří doručovat. Rada města v souladu s §102 odst. 3. z. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá ve všech soudních či správních řízeních, kdy Město Rožnov pod Radhoštěm bude ustanoveno opatrovníkem osobě neznámého pobytu a osobě, jíž se nedaří doručovat, podat opravný prostředek (odvolání, dovolání či rozklad).

1536/73 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č.128 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace Obchodní hospodářské komoře Vsetín“.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta                          
Vytvořeno 13.3.2014 20:09:16 - aktualizováno 13.3.2014 20:42:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load