Usnesení z 74. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 74. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 12. března 20101537/74 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm.b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 27, odst.5), písm.b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určených finančních darů Městskou knihovnou Rožnov p. R., IČO 64123430, a T-klub kulturní agentura, IČO 44740743, v celkové výši 30.000,- Kč dle důvodové zprávy.

1538/74 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na rozbory vod pro Město Rožnov pod Radhoštěm s firmou Energoaqua, a. s., 1. máje 823, Rožnov p. R., IČ: 15503461 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1539/74 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o provozování Zuberského náhonu se společnostmi Energoaqua, a. s., Gumárny Zubří, a. s., Rybářství Přerov, a. s. a Ing. Radomírem Šrámkem, bytem ve Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto dohodu podepsat.

1540/74 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Mandátní smlouvu o výkonu správy nemovitého majetku a bytového fondu se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ: 48390453, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto dohodu podepsat.

1541/74 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p. R. k 31. 3. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu.

1542/74 Rada města neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 312 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a paní Dášou Křenkovou na základě její žádosti dle důvodové zprávy.

1543/74 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pět smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na městských pozemcích se stavebníky:
1) Ing. Zdeněk Mateřánka a Daniela Mateřánková, Rožnov p/R
2) Ing. Zbyněk Průša a Eva Průšová, Rožnov p/R
3) Ing. Nikol Elichová a Andrea Vránová, Rožnov p/R
4) ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425,
5) ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425,
dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1544/74 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dvě smlouvy o právu provést stavbu sjezdu na městském pozemku se stavebníky:
1) Ing. Zbyňkem Průšou a Evou Průšovou, bytem, Rožnov p/R., p.č. 1219/2 - Sluneční ul,.k.ú. Tylovice
2) Ing. Nikol Elichovou a Andreou Vránovou, obě bytem Rožnov p.R., p.č. 3619/2 – ul. Pionýrská,k.ú. Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.
Rada města pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

1545/74 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí peněžitého daru a darovací smlouvu s Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1546/74 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1) a § 102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu MěÚ Masarykovo nám. čp. 130 (Arete) v Rožnově pod Radhoštěm dle podmínek, uvedených v důvodové zprávě. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce do 29.3.2010 a následně připravit pro jednání v radě města.

1547/74 Rada města v souladu s § 102 odst. 1) a 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhodnotila všechny zaslané přihlášky k záměru na prodej části pozemku p.č. 561/3 (nově odměřeného jako p.č. 561/21 o výměře 561 m2 ) a části pozemku p.č. 573/1 (nově odměřeného jako p.č. 573/22 o výměře 1756 m2 ), oba v k.ú. Hážovice . Rada města dle § 121, odst.1), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se stanoviskem osadního výboru Hážovice rozhodla, že výše uvedené pozemky zůstanou nadále ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm.

1548/74 1) Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej částí městských pozemků v k.ú. Rožnov p.R. p.č. 3564/20 o výměře cca 25 m2, p.č. 3565/3 o výměře cca 15 m2 a p.č.3690/5 o výměře cca 23 m2 , přesná výměra bude určena geometrickým plánem, dle důvodové zprávy.
2) Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu „Centra služeb“ včetně přípojek inženýrských sítí a sjezdu na městských pozemcích v k.ú. Rožnov p.R. s Farní charitou Rožnov pod Radhoštěm , dle důvodové zprávy.
3) Rada města v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s přihlédnutím k usnesení rady města č. 933/44 ze dne 24.11.2008, schvaluje udělení výjimky z technických požadavků na stavby dle § 169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, pro vybudování 7 parkovacích stání, s prominutím platby příslušného poplatku, pro Farní charitu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1549/74 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění mandátní smlouvy č. 030/2010/OI/MAN na zajištění výkonu zadavatelské činnosti na stavební práce v rámci veřejné zakázky silnice III/4867: Rožnov p.R., Tylovice-Hážovice, (úsek 2),
2) ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1550/74 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) přiděluje zakázku na dodávku projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby „Přístavba a modernizace kuchyně MŠ Horní Paseky č.p. 307“ ( dále v usnesení pouze „projektová dokumentace“ ) společnosti MÁTL & KYŠÁK, s.r.o.,
2) schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace se společnosti MÁTL & KYŠÁK, s.r.o. ,
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace podepsat.

1551/74 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1) přiděluje zakázku na dodávku projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby „Modernizace kuchyně MŠ 1.máje 1153“ ( dále v usnesení pouze „projektová dokumentace“ ) společnosti CAD-PRO, spol. s r.o.,
2) schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace se společnosti CAD-PRO, spol. s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace podepsat.

1552/74 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) přiděluje zakázku na dodávku projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby „Modernizace kuchyně MŠ 5. května 1701“ ( dále v usnesení pouze „projektová dokumentace“ ) společnosti MAVA, s r.o.,
2) schvaluje smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace se společnosti MAVA, s r.o.,
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku projektové dokumentace podepsat.

1553/74 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření Smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla – Povídky Čeňka Kramoliše dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1554/74 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové a RNDr. Václava Mikuška do města Śrem (Polsko) ve dnech 15.-18.4.2010 dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 20% stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

1555/74 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Radovanem Stoklasou a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1556/74 Rada města v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasí s uzavřením smlouvy ev. č. 000029/2010/OMIS/ OS s firmou MEDIATEL spol.s r.o., o zveřejnění údajů tel. seznamu města ve ZLATÝCH STRÁNKÁCH 2010/2011 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1557/74 1) Rada města schvaluje souladu s § 102, odst. 2 písm. a) ve vazbě na § 55, odst. 1. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předložení žádosti o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR -ČR na realizaci projektu „IV. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže - společné sportovní hry škol bez hranic“ a usnesla se na schválení zajištění předfinancování uvedeného projektu do výše 22.647 €.
2) Rada města v souladu s § 102, odst. 2 písm. a) ve vazbě na § 55, odst. 1. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bere na vědomí předložení žádosti Základní školy Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce SR -ČR na realizaci projektu „Poznejme se navzájem“ a schvaluje zajištění předfinancování uvedeného projektu do výše 17.814 €. Předfinancování projektu bude řešeno navýšením provozního příspěvku Základní škole Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace.

1558/74 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, návrh komise tělovýchovy a sportu na ocenění sportovců roku Města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2009 dle důvodové zprávy.

1559/74 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o dílo o přípravě a realizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010 dle příloh a dle důvodové zprávy. Současně zmocňuje Ing. Boženu Kořenkovou k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta  
Vytvořeno 13.3.2014 20:09:27 - aktualizováno 13.3.2014 20:44:54 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load