Usnesení z 75. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

ze 75. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 31. března 20101560/75 Rada města ruší v souladu s § 102, odst. 3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 84, odst.1), písm. a), zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací řízení pro přijetí úvěru v částce 35.000.000,- Kč. Rada města zároveň ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm v souladu s § 109), odst.3), písm.a), bod 1. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ve vazbě na § 34 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, aby vyzval po ukončení otevřeného zadávacího řízení omezený počet zájemců za účelem přijetí úvěru v částce 35.000.000,- Kč dle důvodové zprávy.

1561/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2), písm. b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 27, odst. 5), písm. b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určených finančních darů Střediskem volného času, Rožnov p. R., IČ: 7504434, T-klub kulturní agentura, IČ: 44740743, Městská knihovna Rožnov p. R., IČ: 64123430, v celkové výši 75.000,- Kč dle důvodové zprávy.

1562/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zadávací dokumentaci, seznam oslovených subjektů a členy hodnotící komise na realizaci nákupu kompostérů v rámci projektu „Zavedení separace biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm“.

1563/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu sjezdu na městském pozemku p.č. 3624/1 v k.ú. Rožnov p.R. se stavebníkem Marvel – International, spol.s.r.o., 1.máje 2309, 756 61 Rožnov p/R, IČ: 64084035, dle důvodové zprávy.

1564/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene průchodu přes p. č. 2666/13 v k. ú. Rožnov p. R. s Andreou Firbachovou, bytem Rožnov p.R. a Pavlem Freundlichem, bytem Ostrava – Poruba, dle důvodové zprávy.

1565/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníky:
1) Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn 260, IČ:27467759 (Optický spoj – Radhošť – k. ú. Dolní Bečva)
2) ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425 (Radhošť – spínací stanice VN 62, TS, k.ú. Dolní Bečva)
3) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, IČ:60193336 (Podzemní komunikační vedení – ul. Palackého, k. ú. Rožnov p/R), dle důvodové zprávy.

1566/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě číslo 8/2008/OSM/NAB uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Fotbalovým clubem FC Rožnov pod Radhoštěm IČ: 69211728 dne 4. 3. 2008 dle důvodové zprávy.

1567/75 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1) a § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem městského pozemku p. č. 1692/2 ostatní plocha–sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Rožnov p. R. o výměře 4.455 m2 za účelem vybudování tenisových kurtů. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání v radě města.

1568/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu stavbu „Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením“- Dům charity v Rožnově pod Radhoštěm, včetně přípojek inženýrských sítí na městských pozemcích v k. ú. Rožnov p. R. s Farní charitou Rožnov pod Radhoštěm , dle důvodové zprávy.

1569/75 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej nemovitostí: objektu občanské vybavenosti č. p. 534 včetně st. p. č. 769 o výměře 438 m2 pod objektem, všech součástí, příslušenství a přilehlého pozemku p. č. 986/2 o výměře 1771 m2 se všemi trvalými porosty, vše v k. ú. Rožnov p. R. Součástí přihlášky k vyhlášenému záměru musí být návrh podstatných náležitostí kupní smlouvy (kupní cena, splatnost kupní ceny). Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, ve Spektru Rožnovska a kabelové televizi po dobu 30 dnů a následně připravit pro vyhodnocení v radě a zastupitelstvu města.

1570/75 Rada města v souladu s § 102), odst.2), písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhodnotila tři podané přihlášky k záměru na pronájem nebytového prostoru v budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí č.p. 130 (pekárna) a rozhodla takto. Jako nejvýhodnější nabídka splňující všechny podmínky vyhlášeného záměru byla nabídka společnosti ARETE, s.r.o., Rožnov p.R., Masarykovo náměstí č.p. 130, IČ: 18055346. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu s výše uvedenou společností a předložit ji ke schválení radě města.

1571/75 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst. 2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm uzavřené dne 20. 3. 2000 s paní Jitkou Goláňovou, bytem Rožnov p.R. Rada města dále vyhlašuje v souladu s §39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1059 - sever, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1572/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2), písm. m) a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Dodatek č. 5“ ke Smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a Kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652. Rada města ukládá starostovi města tento „Dodatek č. 5“ podepsat.

1573/75 Rada města v souladu s § 102 odst. 3), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele stavby „SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 2)“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a šesti zájemcům uvedeným v přiloženém seznamu,
2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „SILNICE III/4867: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, TYLOVICE – HÁŽOVICE (ÚSEK 2)“,
3) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a předložit Radě města návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy.

1574/75 Rada města v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jmenuje s účinností od 1. 4. 2010 do funkce vedoucího finančního odboru Městského úřadu Rožnov Radhoštěm pana Ing. Jana Horáčka dle důvodové zprávy.

1575/75 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „ dohodu o narovnání“ s Ing. Hanou Šenkýřovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a současně pověřuje tajemníka Městského úřadu podpisem této dohody dle důvodové zprávy.

1576/75 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městských pozemků 3619/2 a 35/1 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře cca 1.500 m2 v centrální zóně města pro výstavbu objektu občanské vybavenosti za minimální cenu 4.500 Kč za 1 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění na úřední desce, ve Spektru Rožnovska a kabelové televizi po dobu 30 dnů, geometrické odměření a zpracování znaleckého posudku, dle důvodové zprávy.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                          
Vytvořeno 13.3.2014 20:09:37 - aktualizováno 13.3.2014 20:48:56 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load