Usnesení z 76. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

ze 76. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 20. dubna 20101577/76 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci ocenění nemovitostí v areálu golfového hřiště v k. ú. Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města toto trestní oznámení podepsat.

1578/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na městských pozemcích ( Láň ) se stavebníkem: Builing Real, s.r.o., Brno, Příkop 843/4, 602 00, IČ: 28351002, dle důvodové zprávy.

1579/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 2 smlouvy o právu provést stavbu na městském pozemku se stavebníky:
1) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00, IČ: 45244782 – pozemek Masarykovo nám., k. ú. Rožnov p/R,
2) Builing Real, s.r.o., Příkop 843/4, Brno 602 00, IČ: 28351002 – pozemky Láň, k. ú. Rožnov p/R, dle důvodové zprávy.

1580/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníky:
1) ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425 (Rožnov p/R, ul. Nerudova 2203 NNK, IV-12-8001953/002),
2) ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425 (Rožnov p/R, č. par. 233/2 – Novosadová NNK, IP-12-8006236/001), Tylovice – Dolní Dráhy,
3) ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425 (Rožnov p/R, č. par. 1773/9 – Sovák NNK, IP-12-8006303/002), Horní Paseky – Polní ul. dle důvodové zprávy.

1581/76 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na bezúplatný převod celých pozemků p. č. 828/4, 145/4 a 74/2, vše v k. ú. Hážovice, z majetku Města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Zlínského kraje-Ředitelství silnic Zlínského kraje, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1582/76 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na směnu celých pozemků p. č. 1032/13, p. č. 3780/2, p. č. 3780/4 a p. č. 3780/5 (zadní vjezd do průmyslového areálu), vše v k. ú. Rožnov p. R. , ve vlastnictví Robeton, s.r.o., Rožnov p. R. za část městského pozemku p. č. 2257/19 (Dolní Paseky u kravína) o výměře cca 2000 m2 ( bude upřesněno geometrickým plánem ) v k. ú. Rožnov p. R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, zpracovat geometrické odměření a znalecké posudky.

1583/76 Rada města vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě č. 226/2009/OSM/INO o právu provést stavbu se stavebníkem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.

1584/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 22 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská od 1. 5. 2010 do 31. 3. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu.

1585/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 65 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. N51-508 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1586/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+0 č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a bytu 1+0 č. N77-702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

1587/76 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1) schvaluje znění smlouvy č. 09027776 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Obnova centrální lipové aleje v Městském parku v Rožnově pod Radhoštěm“.
2) ukládá starostovi smlouvu č. 09027776 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí podepsat.

1588/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu a Smlouvy licenční na moderování pořadu Setkání na Radhošti s Mgr. Tomášem Grossem dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1589/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu a Smlouvy licenční na moderování pořadu „Bezhraniční valašení 2010“ s Mgr. Tomášem Grossem dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1590/76 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platového stupně ředitelce T klubu – kulturní agentury paní Lence Vičarové od 1. 4. 2010 dle důvodové zprávy.

1591/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu ředitelce Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, příspěvková organizace za mimořádnou práci v oblasti výchovně vzdělávací činnosti dle důvodové zprávy.

1592/76 Rada města neschvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost Waldorfské iniciativy Valašská o.s. o povolení užívat adresu ZŠ 5. Května 1700 jako sídla občanského sdružení MC Kolovrátek.

1593/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vzorovou grantovou smlouvu pro příjemce grantu roku 2010 dle důvodové zprávy.

1594/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodavatele Studie proveditelnosti v rámci projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby ORP Rožnov pod Radhoštěm“ - výzva č. 06 IOP, a to firmu SABA Consulting s.r.o.

1595/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo s firmou SABA Consulting s.r.o., na vypracování Studie proveditelnosti v rámci projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby ORP Rožnov pod Radhoštěm“ - výzva č. 06 IOP a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1596/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o výpůjčce MV-25772-1/REG/2-2010, ev. č. 000045/ 2010/OMIS/VYP , mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1597/76 Rada města schvaluje objednávku č.000166/2010/VYST/OBJ na zpracování aktualizace rozboru trvale udržitelného rozvoje území pro území obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm zhotovitelem Ekotoxa s. r. o., Kosmákova 28, č.p.2195, 615 00 Brno, Židenice a pověřuje starostu města JUDr. Jaroslava Kubína k podpisu této objednávky.

1598/76 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 000239/2009/VYST/DIL na zpracování úpravy územního plánu města Rožnova p.R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a David Brothers Ltd, organizační složkou.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                        
Vytvořeno 13.3.2014 20:09:45 - aktualizováno 13.3.2014 20:51:55 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load