Usnesení z 77. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

ze 77. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 03. května 20101599/77 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Darovací smlouvu“ na dar v částce 6.000,- Kč, poskytnutý Zlínským krajem městu Rožnov pod Radhoštěm, za 2. místo v soutěži o nejlepší webové stránky měst. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

1600/77 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2), písm. b), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 27, odst. 5), písm. b), zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přijetí účelově určeného finančního daru pro T-klub kulturní agentura, IČ 44740743, v celkové výši 50.000,- Kč, věcného daru pro Městskou knihovnu Rožnov p. R., IČ 64123430, dle důvodové zprávy.

1601/77 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Darovací smlouvu“ na poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč občanskému sdružení „Naše Beskydy“, IČ: 26680599 na financování výdajů vybudování zvoničky „Na Horečkách“.

1602/77 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. a), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní závěrku Města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2009 a zprávu hlavní inventarizační komise k inventurám roku 2009.

1603/77 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, složení komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek pro výběrové řízení v souladu se zněním zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, za účelem přijetí úvěru v částce 35.000.000,- Kč na financování investičních i neinvestičních výdajů Města Rožnov pod Radhoštěm.

1604/77 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Uložení asfaltobetonu ABS I na cyklostezce v parku v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1605/77 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
- zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu o 4, tj. ze 152 na 156, a to na dobu od 10. 05. 2010 do 31. 5. 2010,
- snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu ze 156 na 153 a to na dobu od 1. 6. do 31. 10. 2010,
- snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu ze 153 na 149 a to na dobu od1. 11. 2010 do 30.11 2010,
- snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do městského úřadu na 148 a to od 1. 12. 2010 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení pracovní skupiny na veřejně prospěšné práce v počtu 4 zaměstnanců na dobu od 10.05.2010 do 31.10.2010 a 1 zaměstnance (koordinátora) veřejné služby od 1.6.2010 do 30.11. 2010.

1606/77 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. VSA-VL-157/2010, č. VSA-VL-158/2010, č. VSA-VL-159/2010, č. VSA-VL-160/2010 a Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. VSA-V-1066/2009 mezi Úřadem práce ve Vsetíně, Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tyto dohody a Dodatek č. 1 podepsat.

1607/77 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na městském pozemku p. č. 3649 (Horní Paseky, ul. U Kantorka) se stavebníkem: Jakub Drábek, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1608/77 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o úplatném zřízení věcného břemene se stavebníkem: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425 pro pozemek p. č. 830/2 (Láň), k. ú. Rožnov p/R), dle důvodové zprávy.

1609/77 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na bezúplatný převod celých pozemků p. č. 3564/42 o výměře 28 m2 a p. č. 4941/12 o výměře 15 m2, vše v k. ú. Rožnov p. R., z majetku Města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Zlínského kraje-Ředitelství silnic Zlínského kraje, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1610/77 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městských pozemků p. č. 2628/11 a p. č. 2629/10 v k. ú. Dolní Bečva (Radhošť), nově označené jako stavební p. č. 1388 o výměře 22 m2 a p. č. 2628/23 o výměře 23 m2 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění na úřední desce a následně připravit pro projednání v zastupitelstvu města.

1611/77 Rada města bere na vědomí předložení žádosti o dotaci na projekt „ Technologické centrum a elektronické spisové služby ORP Rožnov pod Radhoštěm“ v rámci výzvy č. 06 na Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích z Integrovaného operačního programu a schvaluje návrh Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                            
Vytvořeno 13.3.2014 20:09:57 - aktualizováno 13.3.2014 20:52:50 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load