Usnesení z 78. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

ze 78. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 19. května 20101612/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Opravy komunikací v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm tryskovou metodou Turbo“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou TS Valašské Meziříčí s.r.o., M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1613/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele a kupní smlouvu na dodávku kompostérů v rámci realizace projektu „Zavedení separace biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ s firmou MEVATEC s.r.o., Chelčického 1228, Roudnice nad Labem, IČ: 62742051 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1614/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vzorovou smlouvu o výpůjčce kompostéru v rámci realizace projektu „Zavedení separace biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a občany města dle důvodové zprávy a zmocňuje Ing. Jaroslava Poláška podepsat tuto smlouvu a přílohu č.1 smlouvy.

1615/78 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 3690/13 (Mlýnský náhon), o výměře cca 171 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví RNDr. Luďka a Mgr. Naděždy Pavlíkových za část pozemku p.č. 3621/1 zeleň podél místní komunikace (Čechova ul.), o výměře cca 171 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1616/78 Rada města v souladu s § 102), odst.2), písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhodnotila tři podané přihlášky k záměru na prodej nemovitostí: objektu občanské vybavenosti čp. 534 včetně st. p.č. 769 pod objektem o výměře 438 m2 , všech součástí, příslušenství a přilehlého pozemku p.č. 986/2 o výměře 1771 m2 , se všemi trvalými porosty, vše v k.ú. Rožnov p.R. a rozhodla takto: Jako nejvýhodnější nabídka splňující všechny podmínky vyhlášeného záměru byla vyhodnocena nabídka Ladislava Petřeka, Rožnov p.R. dle důvodové zprávy.
Rada města ukládá odboru správy majetku připravit kupní smlouvu s výše uvedeným kupujícím a předložit ji ke schválení zastupitelstvu města.

1617/78 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na převod pozemků souvisejících s vodohospodářskými stavbami a převod vodovodních řadů, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.

1618/78 Rada města vyhlašuje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, IČ: 00098604, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1619/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyřazení služebního vozidla SUZUKI VITARA SPZ VSI 72-70 z majetku města bez finanční náhrady a odhlášení z evidence vozidel dle důvodové zprávy.

1620/78 Rada města schvaluje v souladu § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 301 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 67 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. 15 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní od 1. 6. 2010 do 30. 6. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1621/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 205 a č. 315 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 54 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 7 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská a bytu č. N76-701 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1622/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytů č. 8 a č. 24 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a by-tu č. 3. v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská, od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1623/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu 1+1 č. 410 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na tříměsíční zkušební dobu žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1624/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na tříměsíční zkušební dobu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1625/78 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušné zrušení výpovědi z nájmu bytu podepsat.

1626/78 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění :
1) projednala a schválila dle důvodové zprávy znění smlouvy o užívání technických zařízení 073/2010/IO/INO pro stavbu „Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm“
2) ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1627/78 Rada města po projednání :
1. rozhodla dle důvodové zprávy a v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Silnice III/4867: Rožnov p. R., Tylovice – Hážovice (úsek 2)“ a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to:
1) Uchazeč: SATES MORAVA spol. s r.o., sídlo uchazeče:Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 75701, IČ/DIČ uchazeče: 607 75 530 / CZ 607 75 530
2) Uchazeč:COMMODUM, spol. s r.o., sídlo uchazeče:Valašská Bystřice čp. 225, Valašská Bystřice, IČ/DIČ uchazeče: 607 75 530 / CZ 465 77 238
3) Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo uchazeče: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58,PSČ 37004, IČ/DIČ uchazeče: 480 35 599 / CZ 480 35 599 Pořadí ostatních uchazečů: viz příloha „tabulka hodnocení“
2. ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související s ukončením předmětného zadávacího řízení
3. ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo na zhotovitele stavby ve lhůtě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

1628/78 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a pěti zájemcům uvedeným v přiloženém seznamu,
2) jmenuje v souladu s vnitřním předpisem 6/2008 o zadávání zakázek malého rozsahu Městem Rožnov p.R. členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ ,
3) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy.

1629/78 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje Ing. Jana Horáčka zastupováním Města Rožnov pod Radhoštěm před správními orgány všech stupňů a soudy všech stupňů ve správním i soudním řízení o výkonu rozhodnutí (exekuce) v rozsahu dle důvodové zprávy.

1630/78 Rada města v souladu s § 109 odst. 3, písm.a), bod 1.) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukládá městskému úřadu, aby prověřil eventuální pochybení a nedostatky v souvislosti s pořádáním jarmarků v létech 2006 až 2010 úředníky, kteří jsou zaměstnanci města zařazeni do Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a dále ukládá starostovi města, aby neprodleně zajistil provedení interního auditu v této oblasti.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta  
Vytvořeno 13.3.2014 20:10:16 - aktualizováno 13.3.2014 20:53:56 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load