Usnesení z 79. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

ze 79. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 07. června 20101631/79 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby „SPRÁVA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení včetně vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor – smuteční obřadní síně č.p. 1690 na pozemku p.č. 4193 a nebytových prostor – technického zázemí hřbitova na pozemku p.č. 3682 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a oslovení pěti zájemců uvedených v přiloženém seznamu
2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na služby „SPRÁVA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ“
3) ukládá vedoucímu odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a záměru na pronájem nebytových prostor a předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění zadávacího řízení včetně záměru na pronájem nebytových prostor na úřední desce.
4) pověřuje výkonem zadavatelské činnosti v souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na veřejnou zakázku na služby „SPRÁVA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ“ firmu RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 619 72 690.

1632/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, šest smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na městských pozemcích se stavebníky:
1) Hotel Eroplán a. s., Ostravská 451, Rožnov p. R, IČ: 26423871
2) Jiří Valenta, Rožnov p. R.
3) Čestmír Zeman, Rožnov p. R.
4) Ing. Libor Tomíček, Rožnov p. R.
5) ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425,
6) ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, IČ 27232425,
dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvy podepsat.

1633/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o zajištění přeložky splaškové kanalizace, vzájemné součinnosti a uvedení do provozu splaškové kanalizace v k. ú. Rožnov p. R. s Hotelem Eroplán, a. s., Ostravská 451, 756 61 Rožnov p. R., IČ: 26423871, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1634/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, text smlouvy a pronájem městského pozemku p.č. 1692/2 ostatní plocha–sportoviště a rekreační plocha, části o výměře 4.455 m2 v k.ú. Rožnov p. R. za účelem zřízení a provozování tenisových kurtů ve prospěch Rožnovského tenisového klubu, IČ: 22734007. Rada města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

1635/79 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského majetku o výměře 2 m2 (betonová část technologické lávky přes vodní tok Hážovka) v k. ú. Rožnov p. R., za účelem umístění orientačně reklamního zařízení. Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

1636/79 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 130 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm se společností ARETE, s. r. o., Masarykovo náměstí 130, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 18055346, dle důvodové zprávy.

1637/79 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní Jitkou Goláňovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1638/79 Rada města ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, své usnesení č. 1617/78 ze dne 19. 5. 2010, dle důvodové zprávy.

1639/79 Rada města ruší v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, své usnesení č. 1618/78 ze dne 19. 5. 2010, dle důvodové zprávy.

1640/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 213, č. 307 a č. 405 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a bytu č. 11 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1641/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 208, č. 407 a č. 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 19 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, bytů č. B8-305, č. B10-402, č. N48-506, č. B15-516, č. B20-521, č. N40-527, č. N41-528, č. N43-530, č. N65-607, č. N68-609, č. B45-711, č. B48-714, č. B50-716, č. B63-801, č. N87-818, č. B74-901, č. B78-905, č. N97-908, č. N93-915 a nebytových prostor č. 3/2007, č. N90, č. 19, č. N44, č. 47, č. 48, č. 46, č. 56, č. 72, č. 71, č. 69, č. 5, č. 57, č. 73 a č. N96 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.

1642/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytů č. 107 a č. 201 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytů č. 4 a č. 43 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, bytu č. 2 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní, bytů č. N49-507 a č. B35-617 a nebytových prostor č. 38 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu a dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

1643/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení smluv o nájmu bytu č. 204 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, bytu č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a bytu č. B56-710 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

1644/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 36 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušné zrušení výpovědi z nájmu bytu podepsat s podmínkou, že nájemce uhradí svoje závazky vůči městu Rožnov pod Radhoštěm v termínu do 30.6.2010.

1645/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 7. 2010 na tříměsíční zkušební dobu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1646/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem bytu č. 215 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 7. 2010 na tříměsíční zkušební dobu dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o nájmu bytu a smlouvu o kauci.

1647/79 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

1) projednala a schválila zrušení usnesení č. 1626/78 ze 78. řádného zasedání RM ze dne 17.05.2010 týkajícího se schválení smlouvy o užívání technických zařízení 073/2010/IO/INO pro stavbu „JURKOVIČOVA ROZHLEDNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“
2) projednala a schválila dle důvodové zprávy nové znění smlouvy o užívání technických zařízení 073/2010/IO/INO pro stavbu „JURKOVIČOVA ROZHLEDNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“

1648/79 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby „Instalace TRV a rekonstrukce rozvodů ÚT, MŠ ul.Svazarmovská 1444 Rožnov p/R“a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
2) přiděluje dle důvodové zprávy zakázku na dodávku stavby „Instalace TRV a rekonstrukce rozvodů ÚT, MŠ ul.Svazarmovská 1444 Rožnov p/R“ společnosti MTS MONT s.r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby „Instalace TRV a rekonstrukce rozvodů ÚT, MŠ ul.Svazarmovská 1444 Rožnov p/R“ podepsat.

1649/79 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavby „Modernizace kuchyně MŠ 1.máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a pěti zájemcům uvedeným v přiloženém seznamu

2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Modernizace kuchyně MŠ 1.máje 1153 Rožnov pod Radhoštěm“
3) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy.

1650/79 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a v návaznosti na důvodovou zprávu
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavby „Modernizace kuchyně MŠ 5.května 1701“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a pěti zájemcům uvedeným v přiloženém seznamu
2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Modernizace kuchyně MŠ 5.května 1701“
3) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy.

1651/79 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a v návaznosti na důvodovou zprávu
1) rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavby Přístavba a modernizace kuchyně MŠ Horní Paseky č.p. 307“ v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a pěti zájemcům uvedeným v přiloženém seznamu,
2) jmenuje v souladu s § 74 odst. 1 v návaznosti na § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Přístavba a modernizace kuchyně MŠ Horní Paseky č.p. 307“
3) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním předmětného zadávacího řízení a předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze zadávacího řízení s návrhem na uzavření smlouvy.

1652/79 Rada města svěřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm pravomoc rozhodovat o zadání víceprací, jejichž hodnota nepřesáhne v jednotlivém případě 150.000 Kč bez DPH, vztahujících se k veřejným zakázkám včetně veřejných zakázek malého rozsahu zadávaným Městem Rožnov pod Radhoštěm a rozhodovat o uzavření dodatků na tyto vícepráce a pověřuje vedoucího odboru investic zastupováním Města Rožnov pod Radhoštěm při zadávání těchto víceprací, dle důvodové zprávy.

1653/79 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků:
1) přiděluje zakázku na zpracování Generelu bezbariérových tras na území města Rožnov pod Radhoštěm společnosti UDIMO, spol. s r. o., IČO: 44740069;
2) schvaluje smlouvu o dílo na zpracování Generelu bezbariérových tras na území města Rožnov pod Radhoštěm společnosti UDIMO, spol. s r. o., IČO 44740069;
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na zpracování Generelu bezbariérových tras na území města Rožnov pod Radhoštěm podepsat.

1654/79 Rada města schvaluje předložení projektové žádosti do Regionálního operačního programu Střední Morava (v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska) na rekonstrukci nebytových prostor v objektu čp. 131 (st. p.č. 114 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm) na informační centrum.

1655/79 Rada města povoluje Mateřské škole 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace v souladu s § 23, odst.3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a na základě § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, výjimku z počtu dětí ve třídě zřízené pro děti s kombinovanými vadami dle důvodové zprávy.

1656/79 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na přijetí finančních darů na IV. Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže v částce 10 000,- Kč od společnosti ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., právní nástupce, IČ: 26821532; v částce 15 000,- Kč od společnosti EP, a.s., IČ:45193631.

1657/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s § 224 odst. 2 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění odměnu Lence Vičarové – ředitelce T klubu – kulturní agentura k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení životního jubilea dle předloženého návrhu.

1658/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zahraniční služební cestu JUDr. Jaroslavu Kubínovi do města Śrem (Polsko) ve dnech 10. až 12.6.2010 dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění.

1659/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, uzavření Smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1660/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu a Smlouvy licenční na moderování pořadu Svatojánský večer s Pavlem Šupinou dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1661/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na pořadech Setkání bylinkářů a Svatojánský večer dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1662/79 Rada města ukládá v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostovi města zařadit do rozpočtu města na rok 2011 finanční prostředky pro zadání zpracování odborného vyhodnocení vlivu společnosti DEZA a.s., Valašské Meziříčí na životní prostředí města Rožnov pod Radhoštěm.

1663/79 Rada města ukládá v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru životního prostředí zařadit do rozpočtu města na rok 2011 finanční prostředky pro sledování kvality ovzduší na území města Rožnov pod Radhoštěm.

1664/79 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo ev. č. 000212/2009/OMIS/DIL s firmou Česká pošta, s. p., o poskytování kvalifikovaných časových razítek a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1665/79 Rada města v souladu s §102 odst. 3 a §109 odst. 3 písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje zaměstnakyni města Rožnov pod Radhoštěm, zařazenou do městského úřadu, sociálního odboru Bc. Kateřinu Pomklovou výkonem funkce opatrovníka osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům, dle důvodové zprávy.

1666/79 Rada města v souladu s §102 odst. 3 a §109 odst. 3 písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje zaměstnakyni města Rožnov pod Radhoštěm, zařazenou do městského úřadu, sociálního odboru Mgr. Evu Urbanovou Vilkovskou, výkonem funkce opatrovníka osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům, dle důvodové zprávy.JUDr. Jaroslav Kubín
l starosta

Alois Vychodil
místostarosta                            
Vytvořeno 13.3.2014 20:10:27 - aktualizováno 13.3.2014 21:08:35 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load